Česká advokacie zvolila své zástupce do vrcholných orgánů Komory

Online zpravodajství

Po čtyřech letech se dnes, tedy v pátek 22. října 2021, sjeli do Clarion Congress Hotelu v pražských Vysočanech advokáti z celé České republiky, aby tu zvolili své zástupce do vrcholných orgánů České advokátní komory a projednali zásadní otázky týkající se advokacie. Redakce Advokátního deníku pro vás připravovala celý den online zpravodajství z pracovní části tohoto jednání.

 

18:20 Děkujeme všem více než 5 300 čtenářů, kteří s online zpravodajstvím Advokátního deníku strávili sněmovní den.

Sledujte AD i v příštích dnech, po prvním zasedání představenstva vás budeme informovat i o tom, kdo bude zvolen předsedou a místopředsedy ČAK.

 

18:05 Předsedající pogratuloval všem úspěšným kandidátům a poděkoval také všem účastníkům sněmu za důstojný a reprezentativní průběh, na kterém měli velký podíl. Díky tomu sněm splnil svůj účel. Zároveň poděkoval všem končícím členům orgánů za jejich dosavadní práci pro Komoru.

JUDr. Tomáš Sokol pak doplnil poděkování i všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sněmu.

17:50 Gong oznámil pokračování jednání sněmu. Slova se ujal JUDr. Martin Vychopeň a požádal předsedu volební komise, aby přítomné seznámil s výsledky voleb.

Předseda volební komise JUDr. Robert Jehne nejprve informoval přítomné, že k letošním volbám se zaregistrovalo celkem 2397 advokátek a advokátů. Poté přednesl jména všech členů a náhradníků představenstva, členů Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise ČAK zvolených na 8. sněmu ČAK.

 

 

Členy představenstva ČAK byli zvoleni:

JUDr. Robert Němec, LL.M.

JUDr. Tomáš Sokol

Mgr. František Korbel, Ph.D.

JUDr. Petr Toman, LL.M.

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

Mgr. Lukáš Trojan

JUDr. Monika Novotná

JUDr. Lucie Bányaiová Dolanská, Ph.D.

JUDr. Michala Plachká, LL.M.

JUDr. Michal Žižlavský

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.

 

Náhradníky představenstva ČAK byli zvoleni:

Mgr. Kamil Blažek

JUDr. Radim Miketa

Mgr. Pavel Kroupa

Mgr. Hana Gawlasová

JUDr. Antonín Mokrý

 

Pořadí osob odpovídá počtu získaných hlasů.

 

Vzhledem k vysokému počtu zvolených členů Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise ČAK naleznete jejich seznam v samostatném příspěvku AD.

 

16:20 JUDr. Tomáš Sokol zahájil obecnou rozpravu, do které se ale nikdo nepřihlásil, proto přerušil jednání do doby, než budou známy výsledky voleb, a vyhlásil přestávku.

16:15 Sněm se vrátil ke třetímu návrhu platformy Otevřená advokacie, kterým byl Návrh na nahrazení oprávnění představenstva Komory sestavovat a schvalovat kandidátní listiny pro volby do orgánů Komory evidencí kandidátů odborem matriky, pozměňovacím návrhem, který zformuloval s návrhovou komisí JUDr. Milan Kyjovský.

Pozměňovací návrh JUDr. Milana Kyjovského, kterým se mění návrh advokátů Adély Šípové a Tomáše Nahodila na přijetí usnesení 8. sněmu České advokátní komory ze dne 22. října 2021, jímž se mění stálý volební řád sněmu České advokátní komory

Novelizační body č. 3 zní:

 1. V čl. 5 odst. 3 zní:

„(3) Na kandidátní listinu je představenstvo povinno zařadit každého advokáta, který kandiduje některým ze způsobů podle čl. 3.“.

 1. Novelizační body č. 4 až 6 a 8 se zrušují.

Dosavadní novelizační bod č. 7 se označuje jako novelizační bod 4.

Pozměňovací návrh byl schválen v předneseném znění, takže již nebude hlasováno o návrhu původním.

 

16:00 Po obsáhlé diskusi nebyl návrh na zrušení písemného testu při advokátních zkouškách přijat.

 

   

 

15:38 Na řadu přišel poslední návrh JUDr. Janoška na zrušení písemného testu při advokátních zkouškách.

 

15:36 Tento návrh JUDr. Janoška nebyl většinou přítomných přijat.

15:32 Nyní  se projednává další návrh JUDr. Vladimíra Janoška: Návrh na prosazení reformy advokátních zkoušek.

 

15:30 I o tomto bodu pořadu sněmu přítomní živě diskutovali.

Návrh nebyl přijat.

 

 

15:10 Pořad jednání pokračuje projednáním Návrhu JUDr. Vladimíra Janoška na změnu právní úpravy podmínek pro zápis žadatele do seznamu advokátních koncipientů.

 

15:05 Po krátké diskusi přišlo na řadu hlasování o návrhu Mgr. Miky.

Návrh nebyl většinou účastníků sněmu přijat.

 

15:00 Program pokračuje diskusí k Návrhu Mgr. Daniela Miky na omezení možnosti opakované volby do představenstva Komory.

 

14:57 Čtvrtým návrhem platformy Otevřená advokacie je Návrh na přijetí Interního protikorupčního programu ČAK.

Tento návrh platformy Otevřená advokacie nebyl většinou účastníků sněmu přijat.

 

14:40 O návrhu se nyní nebude hlasovat, pozměňovací návrh zformuluje návrhová komise. Schvalovat se bude později.

14:30 Třetím návrhem platformy Otevřená advokacie je Návrh na nahrazení oprávnění představenstva Komory sestavovat a schvalovat kandidátní listiny pro volby do orgánů Komory evidencí kandidátů odborem matriky.

 

14:28 Po obsáhlé diskusi na toto téma bylo zahájeno hlasování o níže uvedeném návrhu platformy Otevřená advokacie.

Ani tento návrh nebyl většinou přítomných přijat.

 

14:00 Dalším návrhem je návrh platformy Otevřená advokacie: Návrh na zrušení oprávnění představenstva Komory upravovat výši příspěvků na činnost Komory o míru inflace.

 

13:55 Po obsáhlé diskusi bylo zahájeno hlasování o níže uvedeném návrhu platformy Otevřená advokacie.

Tento návrh nebyl většinou přítomných přijat.

 

 

 

 

13:25 Předsedající upozornil, že od tohoto okamžiku dle článku 12 odst. 2 zákona o advokacii přednesení faktické poznámky nesmí přesáhnout 2 minuty.

 

 

13:20 Na pořadu jednání je bod č. 14 – projednání dalších návrhů stavovských nebo jiných předpisů předložených sněmu podle čl. 4 odst. 2 organizačního řádu ČAK:

Prvním je návrh platformy Otevřená advokacie – Návrh umožňující uskutečnit online volby do orgánů Komory v roce 2025.

 

13:17 Následně JUDr. Tomáš Sokol předal slovo JUDr. Martinu Vychopňovi.

13:15 Posledním návrhem představenstva ČAK je Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá zajištění důsledného využívání informačních technologií v rámci profesní samosprávy

I tento návrh většina přítomných advokátek a advokátů schválila.

13:00 Dalším je Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá prosazování právní úpravy advokátního tajemství

Návrh většina přítomných advokátek a advokátů schválila.

12:55 Následuje Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá usilovat o přijetí právní úpravy, která by umožnila advokátům podílet se na rozhodování sněmu i jiným než prezenčním způsobem.

I tento návrh většina přítomných advokátek a advokátů schválila.

12:50 Dalším schvalovaným návrhem je Návrh představenstva ČAK na změnu stálého volebního řádu sněmu ČAK.

Také tento návrh většina přítomných advokátek a advokátů schválila.

 

 

12:45 Schvaluje se Návrh představenstva ČAK na změnu usnesení sněmu o sociálním fondu ČAK.

Návrh byl schválen většinou přítomných.

 

12:40 V pořadí třetím projednávaným návrhem byl Návrh představenstva ČAK na změnu organizačního řádu ČAK.

Návrh byl schválen většinou přítomných.

 

12:36 Byly ukončeny volby do orgánů ČAK a uzavřeny volební místnosti.

 

 

12:25 Následuje hlasování o Návrhu představenstva ČAK na změnu výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory.

I tento návrh byl schválen.

 

12:20 Účastníci sněmu hlasují o Návrhu představenstva ČAK na změnu výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech ČAK.

Návrh byl schválen většinou přítomných.

 

 

12:15 Slovo převzal JUDr. Tomáš Sokol. Jak uvedl, třináctým bodem pořadu pokračuje jednání 8. sněmu České advokátní komory. Na programu jsou návrhy předložené sněmu představenstvem Komory.

Upozornil také na to, že zbývá posledních 15 minut, kdy mohou advokátky a advokáti volit.

 

12:10 Poslední z hodnotících zpráv, s nimiž vystoupili předsedové orgánů ČAK, je zpráva JUDr. Karla Brücklera, předsedy Zkušební komise ČAK. I ten hovoří o činnost komise v minulém volebním období, mimo jiné o zavedení písemného testu jako součásti advokátních zkoušek. Detailní informace o činnosti Zkušební komise poskytl advokátům a advokátkám Bulletin advokacie č. 7/2021. Další informace získali i díky rozhovoru Karla Brücklera v Advokátním deníku ZDE.

 

 

12:05 Za půl hodiny budou ukončeny volby do vrcholných orgánů České advokátní komory – členů a náhradníků představenstva a členů Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise.

 

11:58 JUDr. Herblich uvolnil místo za mikrofonem dalšímu řečníkovi, je jím JUDr. Bohuslav Sedlatý, předseda Odvolací kárné komise ČAK. I ten přiblížil přítomným advokátkám a advokátům činnost „své“ komise v uplynulém volebním období. Vyčerpávající zpráva komise byla publikována v Bulletinu advokacie č. 7/2021. Činnost svou a svých kolegů představil JUDr. Sedlatý kolegům-advokátům již dříve, prostřednictvím rozhovoru, který byl v říjnu t. r. zveřejněn v online médiu ČAK Advokátní deník ZDE.

 

11:50 Zprávu o činnosti Kárné komise ve volebním období 2017–2021 nyní podává předseda Kárné komise ČAK JUDr. Tomáš Herblich. Podrobná zpráva byla zveřejněna v Bulletinu advokacie č. 7/2021. Více informací o činnosti kárné komise si můžete přečíst také v rozhovoru JUDr. Tomáše Herblicha pro Advokátní deník ZDE.

 

11:40 Program pokračuje vystoupením JUDr. Jana Mikše, předsedy Kontrolní rady ČAK, který přednáší zprávu o činnosti Kontrolní rady ve volebním období 2017–2021. Kompletní zpráva byla zveřejněna v Bulletinu advokacie č. 7/2021. O činnosti Kontrolní rady se více dozvíte i z rozhovoru publikovaného v Advokátním deníku ZDE.

 

 

 

11:35 Za hodinu končí volby do orgánů České advokátní komory.

 

 

11:35 Poté se slova ujal stávající místopředseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., který JUDr. Vladimíru Jirouskovi poděkoval za jeho práci pro advokacii a oznámil, že se představenstvo ČAK rozhodlo ocenit Vladimíra Jirouska za dlouholetou činnost pro Českou advokátní komoru a českou advokacii zlatým advokátním vyznamenáním. Společně s Robertem Němcem předala Vladimíru Jirouskovi ocenění i JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK.

 

11:25 Aktuálně je zaregistrováno 2072 advokátů advokátek, odvolilo 1684 účastníků sněmu.

11:05 Ve vystoupení, které následovalo bezprostředně po projekci, Vladimír Jirousek nepřednesl klasickou hodnotící zprávu, ale odkázal na obsáhlou hodnotící zprávu o činnosti Komory a jejích jednotlivých orgánů, která vyšla v Bulletinu advokacie 7_2021

 

 

Ve svém dalším vystoupení řekl:

„Vážení hosté, vážené advokátky, vážení advokáti!

V první řadě dovolte, abych všem přítomným poděkoval za účast na volebním sněmu advokacie, zejména pak těm, kteří si plně uvědomují, že sněm je nejvyšším orgánem Komory a účast na něm je projevem stavovské sounáležitosti a odpovědnosti za stávající i budoucí podobu nezávislé advokacie. A věřím, že právě onu odpovědnost si většina z přítomných uvědomuje.

V minulosti bylo pravidlem, že závěrečné sněmovní slovo předsedy ČAK bylo toliko shrnující zprávou o práci a výsledcích práce představenstva za uplynulé volební období. V tomto směru mám ulehčenou pozici jednak tím, že mohu navázat či zčásti odkázat na předešlou videoinformaci, jednak tím, že v 1. letošním předsněmovním speciálu Bulletinu advokacie byla v rámci editorialu zveřejněna mnou podaná obsáhlá bilanční zpráva.

Na druhé straně je právě od minulých sněmů situace rozdílná v tom, že v předsněmovní době byly velmi výrazně a někdy, bohužel, až agresivně prezentovány představy o zásadní změně kurzu v poslání Komory, jež silně připomněly diskusi předcházející přijetí první zákonné úpravy svobodné advokacie v roce 1990. I tenkrát totiž šlo o to, zdali Komora bude pouze servisním spolkem odborářského charakteru, přitom veřejná správa zůstane zcela či z velké části ve sféře státní správy, nebo výhradně svými advokátními silami a výhradně za své advokátní peníze vylučující ingerenci cizích zájmů, zvládne absolutní samosprávu, jejímž jádrem bude veřejná správa na úseku advokacie.

My starší si dobře vzpomínáme na zásadní slova prvního předsedy ČAK Dr. Čermáka (a ta rozhodla!), který zdůraznil, že advokáti nejsou a nesmí být „nesvéprávnými jehňátky“ a jako takoví musí, chtějí-li dosáhnout nezávislosti stavu, zvládnout stavovskou samosprávu s výkonem zbytkové státní správy. Jinak řečeno, bylo najisto postaveno, že bez zvládnutí veřejné správy na úseku advokacie, tzn. povinné agendy uložené zákonem, nebude nezávislé advokacie a nebude nezávislého výkonu advokátní činnosti každého z nás.

Po pravdě řečeno, není to tak dávno (a myslím tím dobu před pandemií), kdy by mě ani nenapadlo, že budu muset tak principiální zásady nezávislosti advokátního stavu připomínat. Samozřejmě mi bylo vždy jasné, že většina advokátů a advokátek, a to zejména těch, co jsou spokojeni s regulatorním rámcem výkonu advokacie (mj. jedním z nejlepších v zemích EU), se o chod Komory zajímá pouze tenkrát, kdy něco potřebují, což je svým způsobem logické. Za vzniklé situace navozené však veřejným prosazováním změny kurzu v poslání Komory, a to v tom smyslu, že ta se má změnit na „malý, pružný a efektivní“ servisní subjekt, jsem zadal všem vedoucím odborů a oddělení Komory, aby pro skutečné zájemce o orientaci v komorové veřejnosprávní problematice a mimo jiné pro ty, kteří chtějí určitou agendu kritizovat, zpracovali při vymezení kompetencí toho kterého odboru či oddělení zprávu o činnosti za poslední funkční období, kterou najdete v BA č. 7 na str. 41-98. A znovu prosím ty, kteří tak ještě neučinili, seznamte se s obsáhlým výčtem povinných činností na úseku veřejné správy (a zdůrazňuji – zajišťované ve prospěch všech členů stavu!), tj. s výčtem činností Sekretariátu ČAK, Odboru matriky fungujícího pro více než 16 000 osob, s rozsáhlou agendou Odboru hospodářského, činností Odboru výchovy a vzdělávání (připomínám organizaci několika stovek povinných seminářů ročně, zajišťování cca 900 zkoušek ročně atd.), s činností Odboru legislativy (že Komora je připomínkovým místem, jistě víte), dále s dnes stále významnější agendou Odboru mezinárodních vztahů, s různorodou činností pobočky ČAK v Brně, konečně také se zcela zásadní činností Kontrolního oddělení a Kontrolní rady a činností Oddělení pro věci kárné v návaznosti na kompetence kárných komisí  (když se snad oprávněně domnívám, že advokáti nechtějí, aby stížnosti na ně podané řešil ministerský úředník).

Pokud jsem alespoň rámcově vymezil strukturu pro zajišťování veřejné správy na úseku advokacie, tak proto, aby byl zřejmý tento, mnohdy pomíjený, ale zcela zásadní fakt: Komora v první řadě (v rozsahu až 90 %) nedělá totiž to „co chce“, ale to „co dělat musí!“. Jestliže jsem v daných souvislostech opakovaně narazil na veřejně hlásanou pejorativní dehonestaci formulace „Ministerstvo advokacie“, dovoluji si připomenout, že tato formulace vyřčená vysokým soudním funkcionářem byla vytržena z kontextu.  Dotyčný totiž s plným respektem k práci Komory uvedl: „Nebudete-li Ministerstvem advokacie, ztratíte nezávislost!“.

Jinak řečeno, zajištění a výkon veřejné správy a zákonem předepsané povinné agendy je nepochybně zásadní a primární povinnost Komory.  Servisní činnost nad rámec veřejné správy (která však nepochybně je taktéž servisní činností pro advokáty, byť svého druhu) je samozřejmě také součástí samosprávy, avšak jednak v závislosti na poptávce ryze privátního a svéprávného stavu, jednak daná reálnými možnostmi. To vše samozřejmě při stálé a průběžné optimalizaci určitých procesů např. reflektujících technologický vývoj – zejména pak na lince Komora – advokát.

Na závěr připomenutí rozsahu, obsahu a významu veřejné správy zajišťované Komorou zdůrazňuji, že pokud cokoliv, a třeba jen částečně, z veřejnoprávních kompetencí nezvládneme, ztratíme nebo se těchto vzdáme (a státní správa, resp. určité politické reprezentace jsou ve stálé pohotovosti!), ztráta nezávislosti či jakýkoliv zásah do ní bude pro každého z nás velmi citelná!

Pokud jsem hovořil o podstatě poslání Komory, kterou jsem se snažil vymezit jak v obecné, tak ilustrativně konkretizované podobě, nelze současně nezmínit hodnoty, které jsou zásadní jak pro definování onoho poslání, tak pro samotný a finální výkon advokátní služby poskytované klientovi. Asi se shodneme, že základní a určující hodnoty determinují konzervativní charakter advokacie, a to bez ohledu na liberalitu podmínek vstupu do advokátního stavu.

Ctít v rámci advokátní činnosti konzervativní hodnoty (obrana nezávislosti, ochrana důvěrnosti vztahu advokát – klient, erudovaný a etický výkon advokacie pod vnitřní kárnou odpovědností atd.) znamená být i svou podstatou konzervativec. A jak říká člen Právnické síně slávy, významný intelektuál Petr Pithart: „Být konzervativec je těžké a krásné… obejdete se bez jakékoliv doktríny nebo ideologie. Stačí, když víte, kde se vzalo to, co máte kolem sebe rád a chcete to uchovat.“ Zároveň pak Petr Pithart varuje před Peroutkou definovaným „difúzním anarchismem“, který sice vypadá mírně a nevinně, ale v důsledku znamená – cituji: „Pomalé rozhlodávání každé struktury, tedy všeho toho, co je zavedené, úctyhodné, tradiční a fungující.“ Zasvěcení jistě ví, kam mířím.

Stejně tak lze na advokacii (a Komoru) aplikovat varování vyřčená vzhledem k všeobecně známé politické situaci filozofem a pedagogem Danielem Kroupou v článku Obrana konzervatismu – proti „konzervativcům“. Stačí drobná přesmyčka a číst článek uveřejněný v Nové orientaci jako Obrana advokacie – proti „advokátům“. Zároveň souhlasím s konstatováním Daniela Kroupy, že … „pravý konzervatismus samozřejmě nespočívá v pouhém zahledění do minulosti, ale ve využívání minulosti při konfrontaci s tím, co se děje dnes.“ Což ale rozhodně nelze vysvětlovat tak, že advokacii přesuneme do kyberprostoru a budeme ji i sebe řídit prostřednictvím sociálních sítí, byť smysluplnému využití technologických vymožeností se v žádném případě nebráním.

Dostávám se však k tomu, co je pro liberální aktivisty, kteří se současně označují za členy konzervativního stavu, typické, a totiž, že dle nich stačí sociální sítě ke konstrukci subjektivně formovaných standardů, a to bez jakékoliv interaktivní diskuse a bez nutného (okamžitého a emotivního) střetu odborné argumentace. Tvrdím, že úmrtnost sociálních vazeb a osobní kolegiality v rámci tolik potřebné stavovské sounáležitosti, to vše jsou i do budoucna pro kompaktnost advokacie nikoli zanedbatelné hrozby! Opakovaně a při různých příležitostech jsem prezentoval ten názor, že advokacie cestou absolutního podrobení se technologickým výdobytkům, jež nám mají sloužit, a ne nás ovládat, jít nesmí. Jen přes sociální sítě nelze vést advokacii, stejně jako nelze jimi hájit a prosazovat oprávněné zájmy klientů.

Bude mj. na novém představenstvu, aby se – stejně jako francouzští kolegové (a nejen oni), začalo zabývat problematikou případné novelizace Etického kodexu v souvislosti s projevy na sociálních sítích, jež jsou svým obsahem (často vulgárním a agresivním) v hrubém rozporu s důstojností advokátního stavu. Dehonestace advokacie, např. prostřednictvím advokátů vystupujících pod pseudonymy, je nejen nepřijatelná, ale navíc nahrává těm politikům světlých zítřků, jež advokacii vnímají jako součást podsvětí.  Jestliže známý americký právník David Kay v rozhovoru pro LN sděluje, že „Internet je nebezpečné místo“, přitom obecně doporučuje, že bude třeba – cituji … „soustředit se na koncept újmy, kterou obsah způsobuje“… (myšleno obsah informace či sdělení), pak toto doporučení nepochybně platí i pro advokacii.

V úvodu tohoto přednesu jsem zmínil výhodu možného odkazu na bilanční zprávu zveřejněnou v Bulletinu advokacie. Je obsáhlá a určitě nechci unavovat opakováním všeho, co je v ní uvedeno. Přesto si nemohu odpustit to konstatování, že mi bylo ctí být v čele tak neuvěřitelné dělného představenstva, jež na základě shody vyplynuvší z mnohdy komplikovaných, ale vždy důstojně vedených diskuzí, operativně a náležitě erudovaně reflektovalo dění v legislativních procesech, ať již národních, či komunitárních, události v justiční sféře nebo např. výjimečné okolnosti a situace podmíněné pandemickou krizí. A podotýkám, že obhájit a ubránit základní principy výkonu advokacie při všeobecně známém úpadku hodnot, např. v rámci transpozičních procesů směrnic EU (DAC5, DAC6, AML), či při tvorbě národní legislativy (hromadné žaloby, maření spravedlnosti, zákon o lobbingu, zákon o soudech a soudcích) rozhodně nebylo jednoduché. Navíc připomínám, že jsme výrazně vstupovali do takových legislativních procesů, jež byly způsobilé přinejmenším ohrozit zásady právního státu, ústavnost či princip proporcionality.

Dále jsme, a myslím, že se ctí, zvládli, spolu s pracovníky odborů a oddělení, zajištění plnění všech provozních povinností, zejména pak těch, jež jsou nám uloženy právními předpisy. A to mimo jiné i za zcela výjimečné a dosud neznámé krizové situace. V té souvislosti je na místě alespoň stručně zmínit vybudování centra BPP v Brně, rozjezd vyhláškou předepsaných tzv. přístupových testů koncipientů, zavedení kreditního systému celoživotního vzdělávání advokátů, zajištění video-návštěv u klientů ve věznicích, obsazení všech významných komisí konstituovaných Ministerstvem spravedlnosti atd. Přitom veškerá rozhodnutí a veškeré informace související s činností Komory byly neprodleně sdělovány advokátnímu stavu, jednak standardně, tj. prostřednictvím webových stránek ČAK, Bulletinu advokacie či Newsy, nově pak prostřednictvím elektronického média Advokátní deník (dnes má více než 120 000 návštěv měsíčně) a zasíláním tzv. Rychlých zpráv z představenstva každému členovi stavu vždy za uplynulý měsíc.

Nad uvedený rámec je vhodné připomenout též realizaci nadstavbových projektů, ať již jde o projekt „Advokáti proti totalitě“, kterým jsme jednoznačně signalizovali ukotvení advokacie v demokratické společnosti, nebo o projekt „Advokáti do škol“, jímž se i v budoucnu chceme významně podílet na obecném povyšování právního vědomí společnosti. Mohl bych samozřejmě pokračovat výčtem dalších aktivit, např. připomenutím akce konané ve spolupráci se slovenskou advokátní komorou v Luhačovicích u příležitosti stoletého výročí vzniku samosprávy české a slovenské advokacie, ale odkaz na opakovaně zmíněnou bilanční zprávu považuji za praktičtější.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nepochybuji o tom, že drtivá většina advokátního stavu se ani v době pandemické krize nezpronevěřila poslání advokacie a právní služby zajišťovala v potřebném rozsahu, bez mediálního humbuku a zbytečné sebeprezentace.  Věřím, že stejně odpovědný přístup zvolíte i ve vztahu k budoucí podobě advokacie.

Jsem přesvědčen, že bez ohledu na krizový stav a jeho dopady, bez ohledu na politickou situaci, jež snad krystalizuje ve prospěch budoucího představenstva, bez ohledu na mnohdy smutný pohled na faktické vnímání civilizovaných společenských hodnot, ustála česká advokacie postavení silného, sebevědomého a nezávislého samosprávného stavu systematicky budovaného posledních 30 let. Nedopusťme, aby tomu v budoucnu bylo jinak!

 

10:55 V úvodu vystoupení JUDr. Vladimíra Jirouska si díky projekci v sále mohli advokáti a advokátky připomenout zásadní okamžiky v životě Komory za roky 2017 až 2021. Mezi ty nejdůležitější patřilo 100leté výročí české a slovenské advokacie v září 2018, velkolepý projekt ČAK Advokáti proti totalitě k 30. výročí sametové revoluce nebo v roce 2020 30. výročí svobodné a nezávislé advokacie, které však poznamenala pandemie nemoci covid–19. Akcí, které Komora zorganizovala a jichž se advokátky a advokáti zúčastnili, bylo samozřejmě mnohem víc – více o nich se dozvíte ZDE.

10:54 Předsedající pozval k řečnickému pultu stávajícího a končícího předsedu ČAK Vladimíra Jirouska, aby přednesl zprávu předsedy o činnosti ČAK za uplynulé čtyři roky, kdy stál v čele české advokacie.

10:51 Slova se ujal předsedající JUDr. Martin Vychopeň. Poděkoval všem hostům za jejich vystoupení. A připomněl probíhající volby.

10:50 Aktuálně je zaregistrováno 1755 advokátek a advokátů, odvolilo již 1250 účastníku sněmu.

10:30 Další vzácný host 8. sněmu ČAK předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., ve svém vystoupení nejprve pozdravil účastníky 8. sněmu České advokátní komory. V průběhu svého projevu hovořil o uplynulém pandemickém období a jeho vlivu na práci justice. Jak řekl, bylo třeba se v tomto směru vyrovnat se řadou faktorů a nových pandemických výzev – mimořádnými opatřeními, rolí kontrolní, rolí garanta zákonnosti či ochránce ústavnosti a lidských práv. Pandemie začala ČR zasahovat na jaře 2020. Nyní je již možné bilancovat. Podle něj se s ní česká justice vypořádala dobře… Konkrétně uvedl: „Pokud se týče nápadu nových věcí, v uplynulém roce došlo ke snížení jak v trestních, tak v civilních věcech. Oproti roku 2019, kdy nově napadlo 2 012 trestních a 5 368 civilních věcí, v minulém roce činil nápad 1 620 trestních a 4 993 civilních věcí. A pozitivní zprávou je, že Nejvyšší soud tento úbytek nápadu dokázal využít k dalšímu snížení počtu věcí nevyřízených. V agendě civilních dovolání se z roku 2019 do roku 2020 přesouvalo 1 970 nevyřízených věcí, na přelomu roku 2020 to však bylo už pouze jen 1 663 věcí; v agendě trestních dovolání se meziročně povedlo snížit počet nevyřízených věcí ze 183 na 150 věcí. Celkový počet nevyřízených věcí Nejvyššího soudu se pak loni snížil o 871. I z těchto dat je tak patrno, že Nejvyšší soud prokázal schopnost přizpůsobit se omezením plynoucím z epidemické situace, a je pozitivní zprávou, že jeho rozhodovací činnost a schopnost vyřizovat věci v přiměřené době nebyla pandemií narušena.“

„Přeji vám úspěšné jednání v rámci vašeho sněmu. Bylo mi potěšení strávit s vámi alespoň krátkou dobu a podělit se s vámi o své myšlenky.“

 

Členka republikové rady Soudcovské unie JUDr. Vlasta Formánková tlumočila pozdravy kolegů soudců ze Soudcovské unie, která má také souběžně sněm. „Velmi pozorně sledujeme dění v advokacii a jsme si vědomi toho, že advokáti významně ovlivňují chod justice ve společném nalézání práva.“ Připomněla odkaz JUDr. Dagmar Burešové, JUDr. Otakara Motejla, JUDr. Karla Čermáka a dalších osobností české advokacie, na který navázali další současní advokáti. „Přejeme si, aby byla zachována dobrá komunikace mezi soudci a ostatními právnickými profesemi, protože bez naší vzájemné spolupráce a komunikace můžeme ztratit nezávislost a nestrannost soudní moci. Nechceme podkopat základy právního státu. Udělejme správnou věc a učiňte správnou volbu!,“ vyzvala voliče.

 

Prezident Unie státních zástupců JUDr Jan Lata pozdravil přítomné: „Zatímco většina české společnosti se vzpamatovává z volebního „šturmu“, advokáti jsou v jeho plném proudu – jít volit a mít funkční samosprávu, to advokacii jako státní zástupce závidím. ČAK je silnou a respektovanou institucí. Važte si toho, že můžete volit a že to může být na vás, koho si zvolíte!“ Poděkoval předsedovi JUDr. Vladimírovi Jirouskovi za skvělou spolupráci a zmínil se, že očekává stejně kvalitní spolupráci i s jeho nástupcem.

 

Prezidentka Unie podnikových právníků JUDr. Marie Brejchová novému vedení popřála hodně úspěchů. „Budu doufat a také budu počítat s tím, že zůstaneme jako zástupci všech právnických profesí na jedné lodi, tedy ve spojení, které nám poskytuje Jednota českých právníků. Věřím, že směrování všech našich komor a asociací bude jednotné, abychom mohli společně bránit právní stát a spravedlnost pro občany.“

 

 

Prezident Exekutorské komory Mgr. Jan Mlynarčík pozdravil sněm za všechny exekutory. Kromě jiného ve svém projevu vyzdvihl Advokátní deník, který si podle něj vydobyl za dobu své existence velké renomé a nejeden exekutor do něho nahlíží a čerpá z něj zásadní informace. Vyzdvihl mezioborovou spolupráci a ocenil zejména aktivity současného vedení ČAK. „Doufám, že i budoucí vedení ČAK bude podporovat konání nově obnovených Právnických sjezdů a popřál advokátům, aby si zvolili nové vedení, za kterým budou pevně stát.“

 

 

Předseda Notářské komory Mgr. Radim Neubauer zmínil aktuální problémy české advokacie, a to mlčenlivost a neoprávněné poskytování právních služeb. „I mezi našimi profesemi to zaskřípalo, ale je třeba ocenit, že vedení ČAK se snažilo vždy získat pro advokáty to nejlepší. Obdivuji i to, jak ČAK dokáže centrálně spravovat všechny agendy, k čemu my potřebujeme osm regionálních pracovišť,“ dodal s tím, že se těší na spolupráci s novým vedením.

 

 

 

Náměstek ministryně Mgr. Michal Franěk, Ph.D., řekl, že volby do orgánů považuje za nejvýznamnější projev samosprávy advokacie a popřál všem voličům šťastnou ruku. Zároveň poděkoval JUDr. Jirouskovi za mnohaletou spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a ujistil všechny přítomné, že i v budoucnosti chce být ministerstvo partnerem ČAK při řešení všech otázek justice při plném respektování samosprávného charakteru české advokacie.

 

 

Ústavní soudce JUDr. David Uhlíř pozdravil sněm ČAK a předal i osobní pozdravy předsedy ÚS JUDr. Pavla Rychetského. „Protože jsem byl 30 let advokátem a nyní jsem 7 let ústavním soudcem a sleduji advokacii z druhé strany stolu, mohu s potěšením konstatovat, že advokacie poskytuje právní službu klientům velmi dobře a věc klienta jí skutečně leží na srdci,“ uvedl a připomněl, že práce advokáta je náročná, protože advokát musí dostat jak svým povinnostem ke klientům, tak i veřejnosti. A také se musí bránit útokům proti právnímu státu, takže to dnes není jednoduché období. „Proto si braňme samosprávnou a samostatnou advokacii a važme si jí!“ uzavřel svůj projev.

 

10:25 Aktuálně je zaregistrováno 1552 advokátek a advokátů, odvolilo 840 účastníků sněmu.

 

10:20 Pan Olivier Cousi, prezident Pařížské advokátní komory, se ve své video-zdravici (ZDE) kromě jiného zmínil o dlouholetých vynikajících vztazích české i francouzské komory.

„Vážený pane předsedo, milý Vladimíre, vážení členové České advokátní komory, kolegové, přátelé, je mi velkou ctí, že se mohu zúčastnit vašeho sněmu, byť na dálku a skrze video.

Pařížská advokátní komora a Česká advokátní komora mají dlouhodobě výborné vztahy, které byly nedávno posíleny, a to uzavřením Memoranda o spolupráci v roce 2019 v Paříži. Díky této dohodě se čeští advokáti zúčastnili prvních advokátních olympijských her v Paříži, kde jste byli velmi silní a velmi úspěšní. Rovněž organizujeme mezinárodní stáže, které umožňují českým advokátům výměnu zkušeností a navázání spolupráce s francouzskými advokáty, v nichž bychom chtěli pokračovat.

Doufám, že se naši advokáti a naše advokátní komory budou moci opět brzy společně setkat v Paříži či v Praze, a doufám také, že vás zanedlouho uvidím.

 

10:15 Bývalý prezident CCBE a Chorvatské advokátní komory Ranko Pelicarić přednesl svou video-zdravici krásnou češtinou.

V úvodu svého projevu uvedl, že je mu ctí a velkým potěšením pozdravit české advokátky a advokáty alespoň prostřednictvím této video zprávy, když mu situace neumožňuje návštěvu Prahy. „Pozdravuji vás všechny osobně jako bývalý předseda Chorvatské advokátní komory a také bývalý prezident CCBE a samozřejmě i jako zástupce všech chorvatských advokátů. Vztah našich obou komor totiž přetrvává mnoho desetiletí a troufám si říct, že ke spokojenosti obou stran.

Osobně přeji vaší Komoře, aby pokračovala ve všech úspěšných mezinárodních aktivitách, protože mezinárodním spojení každé z komor, včetně ČAK, zajišťuje bezpečnost a nezávislost komor a každého advokáta v době, kde všechna centra politické i ekonomické moci mají zájem omezit latentně a někdy zcela otevřeně a bez rukavic svobodu a nezávislost advokátů i jejich profesních sdružení.

Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší práci a v dalším životě a také šťastnou ruku při volbě vašeho představenstva a dalších orgánů,“ popřál Ranko Pelicarić zástupcům české advokacie.

 

10:10 Aktuálně je zaregistrováno 1381 advokátek a advokátů, odvolilo 507 účastníků sněmu.

 

10:10 Prezidentka CCBE Margarete von Galen se 8. sněmu ČAK nemohla osobně zúčastnit. Účastníky akce alespoň pozdravila prostřednictvím video-zdravice ZDE

 

V ní mimo jiné řekla: „Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Rada evropských advokátních komor, kterou letos zastupuji jako její prezidentka, si velmi cení přínosu české delegace, v jejímž čele stojí bývalý předseda CCBE JUDr. Antonín Mokrý. Rovněž bych ráda poděkovala JUDr. Jiřímu Novákovi za jeho mimořádnou práci ve funkci předsedy Výboru CCBE pro právo IT.

V této krátké video-zdravici bych chtěla stručně zmínit dvě z hlavních priorit CCBE související s výzvami, kterým aktuálně advokátní profese čelí – a to, jak chránit právní stát a nezávislost advokátů a advokátních komor a jak zajistit ochranu lidských práv. Obrana právního státu je naší nejvyšší prioritou. CCBE se momentálně zaměřuje na problematiku nezávislosti advokátů a advokátních komor, která by měla být bezpodmínečně propojena s nezávislostí soudnictví a obsažena přímo v definici právního státu. Nezávislost advokátů a advokátních komor bude letos zvláštním předmětem zájmu, neboť téma Evropského dne advokátů, který se letos uskuteční 25. října, bude „Bez nezávislosti advokátů není spravedlnosti“.

V současné době je více než kdy jindy důležité zajistit, aby byl hlas advokátní profese vyslyšen.  O to se CCBE po dobu své 60leté existence také snaží a bude v tom i nadále pokračovat. Přeji vám úspěšné zasedání.“

10:00 Poté vystoupil předseda Rakouské advokátní komory Rupert Wolff:

„Vážené dámy a vážení pánové, vážené kolegyně a vážení kolegové,

přivážím vám srdečné pozdravy od vašich rakouských kolegů. Naše rakouská komora sestává z 6 500 advokátů a 2 500 koncipientů. Takže jsme jenom malá komora, daleko menší než vy tady v ČR. Ale naše dvě země spojuje dlouholetá tradice. Můj dědeček byl právník a narodil se v zemi, která je dnešním Srbskem. Následně studoval práva v Praze a poté pracoval u soudu v Itálii. A nakonec se usadil v Salcburku. Takže u mě osobně je to tradice dlouhá více než 100 let.

Tato dlouhodobá tradice je závazek, ale zároveň i příležitost. Musíme nadále udržovat naše přátelství a musíme držet spolu, kdykoliv se dostanou do nebezpečí základní principy naší profese. Musíme spojit síly a zvednout hlas, kdykoliv dochází k ohrožení právního státu v Evropě. A také spolu musíme slavit. Přátelství je jako rostlinka, o kterou je třeba se starat a zalévat ji, naše dlouhodobá tradice je příležitostí. Je to příležitost dále ji rozvíjet a budovat naši společnou kulturu. Je to příležitost řešit společně nové výzvy a stavět se jim, např. právní technologie a umělá inteligence. Na osobní bázi bych rád podotkl, že jsem velmi rád spolupracoval s předsedou vaší Komory Vladimírem Jirouskem a jeho týmem. Všichni pracujeme ve velmi náročné a komplexní profesi. Jsme pod časovým tlakem a pracujeme ve stále složitějším prostředí. Ale přitom jsme všichni členové vznešené profese. Jsme si vědomi důležité role, kterou hrajeme při zachování právního státu a demokracie. Přeji vám u příležitosti vašeho 8. sněmu vše nejlepší, také přeji vše nejlepší do voleb. A těším se na další spolupráci s Českou advokátní komorou.“

9:50 Slovo převzal JUDr. Martin Vychopeň a stal se moderátorem části sněmu, kterou naplňují příspěvky hostů. Jako první se ujal slova předseda Slovenské advokátní komory JUDr. Viliam Karas, PhD., který vyzdvihl spolupráci ČAK a SAK. Česká advokátní komora je naším nejlepším partnerem, na kterého se dá spolehnout. Je to spolupráce přátelská, efektivní, a za to bych chtěl velmi poděkovat. Tuto úžasnou spolupráci bychom chtěli i nadále podporovat,“ uvedl a pozval budoucí nově zvolené představenstvo, aby jejich první cesta vedla na Slovensko, kde budou mít dveře vždy otevřené. Na závěr svého vystoupení předal Vladimíru Jirouskovi jako ocenění za dlouholetou spolupráci skleněnou plaketu Slovenské advokátní komory.

9:48 První advokátky a advokáti již odvolili!

 

9:40 Slovo opět převzal JUDr. Vladimír Jirousek, ten nejprve poděkoval organizačnímu týmu sněmu a poté přivítal hosty sněmu. Mimo jiné řekl: „Letošní zahraniční účast byla poznamenána pandemií onemocnění covid-19, takže někteří pozvaní pozdraví sněm prostřednictvím video-zdravic. O to raději zde vítám dva zahraniční hosty, kteří se nebáli a přijeli osobně: JUDr. Viliama Karase, PhD., předsedu Slovenské advokátní komory, a Rupperta Wolffa, prezidenta Rakouské advokátní komory.

V zastoupení předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského se sněmu účastí také ústavní soudce a bývalý místopředseda ČAK Davida Uhlíře, kterého zde také vítám.“

Poté JUDr. Jirousek přivítal i další vzácné hosty sněmu.

9:36 Právě byly otevřeny volební místnosti a byla zahájeny volby do orgánů České advokátní komory.

9:35 Členy 7členné volební komise byli převážnou většinou hlasů zvoleni (v abecedním pořadí) – JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D., JUDr. Ivana Horáková, JUDr. Robert Jehne, Mgr. Karol Laco, Mgr. Robert Peša,  JUDr. František Smejkal a JUDr. Pavel Zajíc.

Do 5členné mandátové komise přítomní advokáti a advokátky zvolili převážnou většinou hlasů (v abecedním pořadí) – Mgr. Miroslava Čejku, Mgr. Jana Hansalanderová, Mgr. Vlastimila Šipla, JUDr. Petra Vališe a Mgr. Jaroslava Zemana.

Členy 5členné návrhové komise se rozhodnutím sněmu stali (v abecedním pořadí) – JUDr. Ladislav Krym, JUDr. Petr Meduna, JUDr. Jiří Miketa, JUDr. Martin Purkyt a JUDr. Jaroslav Svejkovský.

Advokáti a advokátky převážnou většinou zvolili, a tím pověřili ověřením zápisu z jednání 8. sněmu České advokátní komory JUDr. Jaroslavu Mackovou a JUDr. Jana Syku.

Byl jednomyslně schválen pořad jednání sněmu.

 1. Zahájení sněmu – v 9:00 (registrace účastníků od 8:00 hodin)
 2. Zpráva o počtu přítomných advokátů
 3. Volba předsednictva sněmu, volební, mandátové a návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu
 4. Schválení pořadu jednání sněmu
 5. Zahájení voleb do orgánů ČAK (představenstvo, Kontrolní rada, Kárná a Odvolací kárná komise)
 6. Úvodní slovo předsedy ČAK
 7. Vystoupení hostů
 8. Zpráva předsedy ČAK o činnosti ve volebním období 2017–2021
 9. Zpráva předsedy Kontrolní rady ČAK o činnosti Kontrolní rady ve volebním období 2017–2021
 10. Zpráva předsedy Kárné komise ČAK o činnosti Kárné komise ve volební období 2017–2021
 11. Zpráva předsedy Odvolací kárné komise ČAK o činnosti Odvolací kárné komise ve volebním období 2017–2021
 12. Zpráva předsedy Zkušební komise ČAK o činnosti Zkušební komise ve volebním období 2017–2021
 13. Projednání návrhů předložených sněmu představenstvem ČAK:

Návrh představenstva ČAK na změnu výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech ČAK

Návrh představenstva ČAK na změnu výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory

Návrh představenstva ČAK na změnu organizačního řádu ČAK

Návrh představenstva ČAK na změnu usnesení sněmu o sociálním fondu ČAK

Návrh představenstva ČAK na změnu stálého volebního řádu sněmu ČAK

Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá usilovat o přijetí právní úpravy, která by umožnila advokátům podílet se na rozhodování sněmu i jiným než prezenčním způsobem

Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá prosazování právní úpravy advokátního tajemství

Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá zajištění důsledného využívání informačních technologií v rámci profesní samosprávy

14. Projednání dalších návrhů stavovských nebo jiných předpisů předložených sněmu podle čl. 4 odst. 2 organizačního řádu ČAK:

Otevřená advokacie: Návrh umožňující uskutečnit online volby do orgánů Komory v roce 2025

Otevřená advokacie: Návrh na zrušení oprávnění představenstva Komory upravovat výši příspěvků na činnost Komory o míru inflace

Otevřená advokacie: Návrh na nahrazení oprávnění představenstva Komory sestavovat a schvalovat kandidátní listiny pro volby do orgánů Komory evidencí kandidátů odborem matriky

Otevřená advokacie: Návrh na přijetí Interní protikorupční program ČAK

Návrh Mgr. Daniela Miky na omezení možnosti opakované volby do představenstva Komory

Návrh JUDr. Vladimíra Janoška na změnu právní úpravy podmínek pro zápis žadatele do seznamu advokátních koncipientů

Návrh JUDr. Vladimíra Janoška na prosazení reformy advokátních zkoušek

Návrh JUDr. Vladimíra Janoška na zrušení písemného testu při advokátních zkouškách

Návrh JUDr. Vladimíra Janoška na zrušení písemného testu při advokátních zkouškách

 1. Ukončení volby členů a náhradníků představenstva, členů Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise ČAK
 2. Obecná rozprava
 3. Zpráva Návrhové komise
 4. Přijetí usnesení sněmu k návrhům vzešlým z obecné rozpravy
 5. Zpráva Volební komise o výsledku voleb členů a náhradníků představenstva, Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise ČAK
 6. Plánované ukončení pracovní části sněmu

9:33 Aktuálně je zaregistrováno 1000 advokátek a advokátů.

9:32 An blok byli nyní zvoleni členové volební, mandátové a návrhové komise a ověřovatelé zápisu.

9:30 Slova se ujímá JUDr. Tomáš Sokol, který nyní bude řídit jednání sněmu.

9:30 Aktuálně je zaregistrováno 962 advokátek advokátů.

9:28 Nejprve účastníci sněmu volili členy předsednictva sněmu. Převážnou většinou hlasů přítomných byli zvoleni (v abecedním pořadí) JUDr. Anna Márová, LL.M., JUDr. Marta Nedvědová, JUDr. Jan Skřipský, Ph.D., JUDr. Tomáš Sokol, JUDr. Michaela Střížová, JUDr. Irena Valíčková, MBA, a JUDr. Martin Vychopeň.

9:20 Českou státní hymnou a advokátní hymnou byl právě zahájen 8. sněm České advokátní komory.

Do zvolení předsednictva sněmu řídí jednání pověřený člen stávajícího představenstva JUDr. Vladimír Jirousek.

Ten přítomné informoval o tom, že v čase oficiálního zahájení bylo na sněm zaregistrováno celkem 864 advokátek a advokátů.

Informoval je také podrobně o volbách orgánů sněmu.

9:10 Čekáme na zahájení sněmu. V tomto okamžiku je zaregistrováno již 750 advokátek a advokátů.

9:05 Aktuálně je zaregistrováno 700 advokátek a advokátů.

8:58 K tomuto okamžiku je zaregistrováno 565 advokátek a advokátů.

 

8:50 Kandidátní listiny se seznamy kandidátů do jednotlivých orgánů České advokátní komory poskytla advokátkám a advokátům v dostatečném předstihu média ČAK – Bulletin advokacie a Advokátní deník. Seznámit se s nimi mohli také na webových stránkách Komory

Pro ty účastníky sněmu, kteří je nestihli nastudovat, jsou k dispozici – kromě tištěných vydání Bulletinu advokacie č. 7 a 8-9/2021, které obdrželi ve speciálních sněmovních taškách – ve foyer hotelu informační letáky, jež do místa konání sněmu doručili zástupci jednotlivých platforem.

 

8:45 Aktuálně je zaregistrováno 389 advokátek a advokátů.

8:40 Stejně jako na předchozích sněmech i letos se akce účastní i dlouholetí partneři Komory, kteří pomohou přítomným advokátům a advokátkám smysluplně vyplnit volný čas po dobu sněmovních přestávek a zároveň jim nabídnou nové odborné publikace, právnické softwary, představí jim nové úvěrové nebo pojistné produkty apod.

A 11 * Canadian Medical * CoverStory * EPRAVO.CZ * GENERALI ČP * Helsinský výbor * Jazyková škola Spěváček * Legal TV * Nakladatelství Leges * Next Legal * Novasoft Wolters Kluwer ČR * Respilon * Single Case * UniCredit Bank * Unie obhájců ČR * Unie rodinných advokátů * WI-ASS ČR pojišťovací makléř * Whispero * 24 SAFE bezpečnostní schránky

 

8:35 Volební místnosti už jsou připravené – bude-li schválen pořad jednání sněmu, začnou přibližně za hodinu volby do orgánů České advokátní komory.

 

8:30 Aktuálně je zaregistrováno 230 advokátek a advokátů.

8:30 Upozornění! I ti, kteří se nepředregistrovali, se mohou jednání sněmu a voleb do orgánů Komory zúčastnit! Stačí přijít do pražského hotelu Clarion! Zde jsou připravena celkem tři pracoviště pro dosud nezaregistrované advokáty. Registrovat se k volbám bude možné po celou dobu, na kterou budou volby do orgánů ČAK předsednictvem sněmu vyhlášeny. Na předchozích sněmech to bylo obvykle v době mezi 9:30 – 12:30 hod. Registrace na sněm bude možná po celou dobu konání sněmu.

 

8:20 U vstupů do hotelu fungují celkem tři COVID CHECK POINTY, u nichž je kontrolován doklad potvrzující bezinfekčnost – certifikát o provedeném očkování (v elektronické či papírové verzi), doklad o PCR či antigenním testu v aktuální délce platnosti nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19. Pro případ zapomenutí potvrzení o provedeném testu či přehlédnutí jeho trvající platnosti jsou na místě připravena testovací místa, kde si mohou advokáti/advokátky chybějící test okamžitě opatřit.

Testovací týmy pro COVID CHECK POINTY poskytla společnost Canadian Medical, která je součástí české zdravotnické skupiny EUC.

 

8:15 Aktuálně je zaregistrováno 125 advokátek a advokátů.

8:10 Do místa jednání sněmu přicházejí první advokátky a advokáti. Jejich kroky vedou nejprve k registračním místům, kde při registraci obdrží speciální sněmovní tašku s oficiálními materiály dvěma předsněmovními speciálními čísly Bulletinu advokacie, hlasovacím setem (s hlasovacími kartami pro jednání v sále a se 4 hlasovacími lístky k volbám), obecnými informacemi k pracovní části a ke společenské části sněmu i respirátor. Všichni účastníci sněmu také dostanou na ruku identifikační náramek.

 

Každý účastník sněmu obdrží u registrace sněmovní tašku s oficiálními materiály.

 

Upozorňujeme advokátky a advokáty, kteří mají problém s prohlížením Advokátního deníku přes Internet Explorer, aby využívali jiný prohlížeč – Google Chrome, Microsoft Edge nebo Mozilla Firefox.

Go to TOP