Advokáti zásadně neporušují povinnosti ze ZA ani stavovských předpisů

Na 7. sněmu České advokátní komory bylo do Kontrolní rady zvoleno celkem 70 členů a následně byl jejím předsedou zvolen JUDr. Jan Mikš. „Celkem se Kontrolní rada za čtyřleté období od listopadu 2017 do října 2021 sešla na 28 zasedáních a na konci tohoto volebního období měla 66 členů, když tři členové během této doby rezignovali a jeden bohužel zemřel,“ říká na úvod bilančního rozhovoru stávající předseda JUDr. Jan Mikš.

 

Jan Mikš

Pro advokáty, kteří nemají detailní informace o fungování Kontrolní rady, můžete alespoň zhruba nastínit její základní činnost?

Činnost Kontrolní rady se v uplynulém volebním období zaměřovala zhruba na osm základních okruhů. Prioritou bylo posuzování stížností, které přijdou na advokáty a advokátní koncipienty, ale i na činnost jiných orgánů a zaměstnanců Komory, stejně jako kontrola plnění povinností advokátů v souvislosti s prováděním úschov a prohlášeními o pravosti podpisů. Dále měla Kontrolní rada dohled nad hospodařením Komory a také nad dodržováním zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti s výkonem advokacie a v souvislosti s tím plnění dalších úkolů v rozsahu usnesení představenstva ČAK č. 2/2008 Věstníku. Předkládala také návrhy na úpravu stavovských předpisů představenstvu ČAK a posuzovala návrhy stavovských předpisů, které předkládá Kontrolní radě představenstvo ČAK k jejich připomínkování a sdělování jejích závěrů k těmto návrhům. V neposlední řadě se také zabývala mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi spotřebitelem a advokátem.


Jak často se Kontrolní rada schází?

Zasedání Kontrolní rady se konají pravidelně každý měsíc s výjimkou července a srpna. Dvakrát ročně se jednání uskuteční na výjezdním zasedání, z nichž jedno je společné s Kárnou komisí a Odvolací kárnou komisí. Na tomto zasedání se společně projednávají judikatorní otázky související s kárnou odpovědností advokátů a advokátních koncipientů, sjednocováním legislativních stanovisek, vypracováním legislativních podnětů k úpravám či tvorbě stavovských předpisů a stanovisek k některým legislativním iniciativám představenstva ČAK.


Těchto výjezdních zasedání se účastní také předseda, další členové představenstva a tajemník ČAK, včetně vedoucích některých odborů. Je to podstatné pro vzájemnou kooperaci?

Rozhodně, díky účasti uvedených osob je Kontrolní rada průběžně informována o zásadních otázkách spojených s rozhodováním představenstva, s nakládáním s majetkem Komory a hospodařením Komory. Jako předseda Kontrolní rady se i já, stejně jako místopředsedkyně JUDr. Schejbalová pravidelně účastníme jednání představenstva, takže průtok informací je opravdu oboustranný. Dva zástupci Kontrolní rady jsou také členy Hospodářského a rozpočtového výboru ČAK a jeden místopředseda Kontrolní rady je pak členem výběrových komisí, jež byly ustanoveny pro výběrová řízení, která jsou Komorou vyhlašována.


Stejně jako celou Komoru, tak Kontrolní radu zasáhla koronavirová opatření…

Od jara 2020 byla činnost Kontrolní rady ovlivněna opatřeními spojenými s pandemií onemocnění covid-19. V jejich důsledku nemohla Kontrolní rada prezenčně zasedat. I přes tato omezující opatření vykonávala všechny své zákonné povinnosti s určitým omezením v oblasti kontrolní činnosti s nutností osobních kontaktů kontrolujících členů Kontrolní rady a kontrolovaných advokátních kanceláří.

 

Kontrolní rada má čtyři sekce, z nichž největší změny se v uplynulém období dotkly sekce ekonomické a legislativní…

Tato sekce pod vedením místopředsedkyně Kontrolní rady a ředitelky Pobočky ČAK v Brně JUDr. Ireny Schejbalové se zaměřuje zejména na prevenci porušování povinností advokátů v souvislosti s prováděním úschov peněžních prostředků, na vedení knih o prohlášeních o pravosti podpisu a zejména na dodržování AML zákona. Největší změny nastaly od 1. 1. 2021, kdy vstoupila v platnost novela zákona o advokacii a AML zákona, přijala Kontrolní rada řadu opatření k provádění důsledných kontrol u advokátů zaměřených právě na problematiku AML zákona tak, aby tyto kontroly plnily v první řadě svoji preventivní úlohu. Členové sekce provádějící kontroly u advokátů, a to jak z podnětu FAÚ, tak v rámci plošných kontrol u advokátů, prošli školením k problematice AML zákona, kontrolního řádu a s tím spojených dopadů na zpracování kárných žalob. Náročnost agendy související s AML zákonem vyústila v určitou specializaci uvnitř Kontrolní rady, kdy se Sekce ekonomická a legislativní zaměřuje na posuzování stížností a podnětů souvisejících se sledovanými činnostmi prováděnými advokáty dle AML zákona.


Na co jiného se sekce ještě kromě aktivit spojených s nárůstem agendy kolem AML zaměřila?

Dále se činnost sekce zaměřovala i na připomínkování navrhovaných změn zákona o advokacii, advokátního kárného řádu, advokátního tarifu a aplikování kontrolního řádu při provádění kontrol. V neposlední řadě se sekce vyjadřovala i ke změně systému výchovy a vzdělávání advokátních koncipientů v průběhu koncipientské praxe a ke změně průběhu advokátních zkoušek.
Ekonomická sekce kromě běžné agendy posuzování stížností vypracovala a schválila metodické postupy v souvislosti s prováděnými kontrolami advokátů a zaměřila se na hodnocení výsledků z provedených kontrol. Dále se tato sekce podílela na legislativních aktivitách ČAK a rovněž se průběžně zabývala hospodařením Komory.


Jaká pracovní náplň je v kompetenci zbylých tří sekcí?

Stížnostní sekce je zaměřena především na prověřování stížností na tuzemské advokáty a advokátní koncipienty, mezinárodní se pak zaměřuje na šetření stížností na činnost zahraničních advokátů a advokátních společností. Poznatky získané v souvislosti s prověřováním jednání zahraničních advokátů jsou velmi důležitými podklady pro činnost zahraničních spolupracujících subjektů. S tím úzce souvisí i práce sekce kárných žalobců, kdy členy této sekce jsou členové Kontrolní rady pověření zastoupením předsedy Kontrolní rady jakožto kárného žalobce při jednáních kárných senátů.


Kdybychom se zaměřili na stížnosti na advokáty, jak se vyvíjel jejich počet v poslední době?

V letech 2017-2021 napadlo Kontrolnímu oddělení ČAK celkem 4 868 podání obsahujících stížnosti na činnost advokátů a advokátních koncipientů. Z tohoto počtu bylo postoupeno Kontrolní radě k rozhodnutí 3 702 stížností a jako předseda Kontrolní rady jsem podal v letech 2017-2020 celkem 568 kárných žalob, ve 363 případech jsem upozornil na nesprávný postup a 2 771 stížností bylo shledáno nedůvodnými.


Pokud jde o kárná provinění, jakých prohřešků advokátů se nejčastěji týkala?

Příčinou necelé třetiny z nich byla nečinnost advokáta ve vztahu ke klientovi, dále to byly nedostatky v provádění úschov, porušení povinnosti vůči ČAK, pochybení vůči soudům a jiným orgánům, nedostatky v knihách o prohlášeních o pravosti podpisu, kolizní ustanovení a další…


ČAK je pověřena podat a oznámit všechny skutečností souvisejících s činností advokátů, při níž by mohlo dojít k porušení zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zaznamenala Kontrolní rada takové případy?

V období 2017-2020 bylo řešeno 67 případů týkajících se legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pověřený člen Kontrolní rady spolupracoval a dosud spolupracuje s Odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK na činnostech souvisejících s úpravami AML zákona a s navazujícími úpravami advokátního kárného řádu v souvislosti se zák. č. 527/2020 Sb.


Kdybyste měl jako předseda stručně zhodnotit uplynulé volební období, co byste vyzdvihl?

V uplynulém volebním období byla činnost Kontrolní rady zaměřena na zintenzivnění a zefektivnění kontrolní činnosti směřované vůči advokátům v jednotlivých regionech České republiky. Na základě zjištěného stavu věci lze zkonstatovat, že advokáti zásadním způsobem neporušují povinnosti plynoucí jim ze zákona o advokacii a stavovských předpisů. Pokud v ojedinělých případech bylo zjištěno závažné porušení povinností, byla proti advokátovi podána kárná žaloba. Jednalo se však o výjimky a celkově lze říct, že plošnost kontrol směřovaných na nejviditelnější činnost advokátů vůči veřejnosti, tedy na vedení knih o prohlášeních o pravosti podpisu a na plnění povinností advokáta v souvislosti s prováděním úschov a plněním AML zákona, splňuje svůj preventivní účel.


Změnily se v uplynulém období nároky kladené na členy Kontrolní rady, případně objem a časová náročnost jejich práce?

Ano a vcelku zásadně, odborná náročnost související se zpracováním stížnostních spisů a podnětů FAÚ vyžaduje mnohem větší časové a odborné nasazení členů Kontrolní rady. Pro účely kontrol plnění povinností advokátů vyplývajících z AML zákona je vyžadováno zajištění teritoriality obsazení Kontrolní rady a odborná proškolení těchto členů, čímž dochází k určité specializaci uvnitř Kontrolní rady. Při všech zasedáních se navíc zdůrazňuje význam kvalitního zpracování stížností a následně zpracovávaných kárných žalob.


Můžete seznámit advokáty s náměty pro činnost Kontrolní rady na období po 8. sněmu ČAK?

Kontrolní rada bude svou osvětovou činností i nadále přispívat k implementaci stávajících i nových právních a stavovských předpisů do povědomí široké advokátní veřejnosti. Její činnost by se měla kromě běžné agendy, kterou jsem zmínil v úvodu, zaměřit na plnění dalších povinností vyplývajících z aktuální legislativy. Personálně by měla posílit Sekce kárných žalobců za účelem zkvalitnění jejich účasti v kárném řízení zejména v návaznosti na zákon č. 527/2020 Sb. a aplikaci kontrolního řádu při provádění kontrol a zkvalitnit by se mělo také zpracování stížností přezkumnými advokáty. Domnívám se, že k zefektivnění kárného řízení by přispělo širší využívání analogie uzavírání „dohod o vině a trestu“ mezi kárně obviněným a kárným žalobcem a účelnějšímu vyřizování stížností na advokáty by určitě přispělo také častější využití zkušeností z mimosoudních řešení sporů.


Redakce AD

Foto: ČAK; canva.com

Go to TOP