Vladimír Janošek: Návrh usnesení 8. sněmu ČAK, kterým se ukládá představenstvu ČAK, aby připravilo a prosazovalo změnu právní úpravy podmínek pro zápis žadatele do seznamu advokátních koncipientů (seznamu advokátů)

Návrh

USNESENÍ 8. SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne ………2021,

kterým se ukládá představenstvu České advokátní komory, aby připravilo a prosazovalo změnu právní úpravy podmínek pro zápis žadatele do seznamu advokátních koncipientů (seznamu advokátů)

 

Sněm České advokátní komory vychází ze skutečnosti, že podmínka pro zápis žadatele do seznamu advokátních koncipientů stanovená v ust. § 37 odst. 1 písm. e) zákona o advokacii, jež zní: „Komora zapíše do seznamu advokátních koncipientů každého, kdo je k advokátovi, usazenému evropskému advokátovi, ke společnosti nebo k zahraniční společnosti v pracovním poměru sjednaném na stanovenou týdenní pracovní dobu podle zvláštního právního předpisu14c.“, je v praxi příliš omezující, neboť brání zápisu do seznamu advokátních koncipientů i u těch žadatelů, kteří z legitimních důvodů nemohou pracovat v pracovním poměru po stanovenou týdenní pracovní dobu (např. z důvodu rodičovské dovolené, vědecké, pedagogické, literární, publicistické nebo umělecké činnosti apod.), a proto ukládá představenstvu České advokátní komory, aby připravilo a prosazovalo změnu právní úpravy této podmínky obecně (pro všechny žadatele) tak, aby zákonná úprava umožňovala zápis žadatele do seznamu advokátních koncipientů i v případě pracovního poměru sjednaného na nižší než stanovenou týdenní pracovní dobu za jednak současného přiměřeného prodloužení právní praxe u takového advokátního koncipienta [ust. § 5 odst. 1 písm. c) zákona o advokacii] a jednak úpravy ustanovení právních předpisů týkajících se práv a povinností advokátních koncipientů (advokátů) s touto změnou souvisejících.

 

Go to TOP