Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se mění stálý volební řád sněmu ČAK

N á v r h

USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne …………,

kterým se mění stálý volební řád sněmu České advokátní komory

Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43 písm. h) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 

Čl. I

Změna stálého volebního řádu sněmu České advokátní komory

Stálý volební řád sněmu České advokátní komory ze dne 16. října 2009, ve znění usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 11. října 2013 a usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 22. září 2017, se mění takto:

1. V čl. 3, 5 a 8 se slovo „registrační“ nahrazuje slovem „evidenční“.

2. V čl. 3 odstavec 4 zní:

      „(4) Osobní kandidatura advokáta a prohlášení advokáta podle odstavce 3 musí být opatřeny jeho úředně ověřeným podpisem; to neplatí, pokud jsou kandidatura nebo prohlášení zaslány v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.“.

3. V čl. 4 se slova „prostřednictvím elektronické podatelny Komory“ nahrazují slovy „v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu“.

4. V čl. 5 odstavec 3 zní:

      „(3) Na kandidátní listinu je představenstvo povinno zařadit každého advokáta, kterého navrhne nebo jehož kandidaturu písemně podpoří alespoň dalších padesát oprávněných advokátů. Splnění této podmínky se prokazuje ve lhůtě podle čl. 4.“.

5. V čl. 5 odst. 5 a čl. 8 odst. 2 se slova „datum narození“ nahrazují slovy „rok narození“.

6. V čl. 12 odst. 2 se číslo „54“ nahrazuje číslem „70“.

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení.

 

Odůvodnění

K čl. I


K bodu 1

Provádí se legislativně-technická změna, kdy se odstraňuje pojmová nesrovnalost mezi stálým volebním řádem sněmu a vyhláškou č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů. Zatímco vyhláška a některé další stavovské předpisy označují číslo, pod kterým je advokát zapsán v seznamu advokátů, jako číslo evidenční, stálý volební řád sněmu pracuje s pojmem „registrační číslo“. Z tohoto důvodu se tento pojem nahrazuje pojmem „evidenční číslo“.


K bodu 2 a 3

Provádí se legislativně-technická změna vyvolaná zrušením zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, čímž mj. došlo ke zrušení institutu elektronické podatelny. Věcně zůstávají zachovány všechny stávající možnosti doručení osobní kandidatury advokáta (popř. prohlášení advokáta, který nekandiduje osobně), tj. buď v listinné podobě, nebo v elektronické podobě (datovou zprávou do datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb. nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem podle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).


K bodu 4

Podle stávajícího znění čl. 5 odst. 3 je představenstvo povinno zařadit na kandidátní listinu každého advokáta, jehož kandidaturu podpoří nebo kterého navrhne alespoň dalších padesát oprávněných advokátů. Pokud jde o splnění této podmínky, stanoví stálý volební řád požadavek předložení podpisové listiny, která musí obsahovat jméno, příjmení, sídlo a registrační číslo oprávněných advokátů, kteří kandidáta navrhují nebo podporují a jejich podpisy. Podpisová listina nebo její úředně ověřená kopie, popřípadě její autorizovaná konverze, pokud je kandidatura zasílána v elektronické podobě, musí být přiložena ke kandidatuře advokáta podle čl. 3 odst. 4.

Stávající způsob prokazování podpory kandidatury lze považovat za zbytečně formalistický, navíc neumožňuje vyjádření podpory elektronickými prostředky, jelikož připouští pouze podpisovou listinu s vlastnoručními podpisy. Vzhledem k tomu, že podpisy nemusí být úředně ověřeny, je zcela zbytečné trvat na vlastnoručních podpisech, navíc shromážděných na jedné listině. Z tohoto důvodu se písemná forma vyjádření podpory přenechává na jednotlivých advokátech. Není rovněž potřeba, aby vyjádření podpory bylo projeveno současně se zasláním návrhu kandidatury – je však potřeba, aby podpora byla doručena Komoře ve lhůtě pro navrhování kandidátů dle čl. 4.


K bodu 5

Vzhledem k tomu, že datum narození je osobní údaj, jehož uvedení na hlasovacím lístku není zcela nezbytné, navrhuje se namísto data narození uvádět na kandidátní listině a na hlasovacím lístku pouze rok narození, což odpovídá právní úpravě podle volebních zákonů.


K bodu 6

Provádí se legislativně-technická změna vyvolaná novelou zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii provedenou zákonem č. 258/2017 Sb., která navýšila počet členů kontrolní rady z původních 54 na 70 (ust. § 46 odst. 2). Jelikož novela nabyla účinnosti 1. září 2017, tedy 21 dnů před 7. sněmem, nemohla být, s ohledem na lhůtu v čl. 4 odst. 2 organizačního řádu ČAK, tehdy v návrhu představenstva na novelizaci stálého volebního řádu. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje provedení předmětné změny v rámci 8. sněmu České advokátní komory.

K čl. II

Účinnost novely stálého volebního řádu sněmu se navrhuje stanovit okamžikem jeho přijetí.

 

 

Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn

 

Čl. 3

Kandidatura

 

(1) Členem voleného orgánu Komory se může stát každý advokát, který nemá pozastaven výkon advokacie. Advokát může kandidovat

a) na návrh představenstva,
b) na návrh kteréhokoliv dalšího orgánu Komory,
c) osobně nebo na návrh jiného oprávněného advokáta nebo skupiny oprávněných advokátů.

Advokát může kandidovat pouze do jednoho voleného orgánu Komory. Advokát se stává kandidátem zařazením na kandidátní listinu postupem podle čl. 5.

(2) Návrh kandidatury musí obsahovat

a) jméno a příjmení advokáta, sídlo a registrační evidenční číslo, pod kterým je veden v seznamu advokátů (dále jen „registrační evidenční číslo“),
b) označení, do kterého orgánu Komory advokát kandiduje nebo je za kandidáta navrhován,
c) jméno a příjmení, sídlo a registrační evidenční číslo advokáta nebo advokátů, kteří návrh kandidatury podávají nebo kteří návrh kandidatury osobně kandidujícího advokáta podporují, anebo označení orgánu Komory, který návrh činí.

     (3) V případě, že advokát nekandiduje osobně, musí návrh kandidatury obsahovat rovněž prohlášení advokáta, že byl s návrhem seznámen a že pro případ svého zvolení souhlasí s výkonem funkce v příslušném voleném orgánu Komory.

   (4) Osobní kandidatura advokáta nebo prohlášení advokáta podle odstavce 3, pokud jsou zasílány v listinné podobě, musí být opatřeny jeho úředně ověřeným podpisem; pokud jsou kandidatura nebo prohlášení zasílány v elektronické podobě, lze tak učinit výlučně prostřednictvím elektronické podatelny Komory Osobní kandidatura advokáta a prohlášení advokáta podle odstavce 3 musí být opatřeny jeho úředně ověřeným podpisem; to neplatí, pokud jsou kandidatura nebo prohlášení zaslány v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

 

 

Čl. 4

Lhůta pro navržení kandidátů

Návrh kandidatury podle čl. 3 odst. 1 písm. b) a c) musí být doručen do sídla Komory v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronické podatelny Komoryelektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu ve lhůtě uveřejněné představenstvem na webových stránkách Komory a ve Věstníku České advokátní komory (dále jen „Věstník“). Tato lhůta nesmí být kratší než 3 měsíce ode dne jejího uveřejnění na webových stránkách Komory. K později doručeným návrhům se nepřihlíží.

 

 

Čl. 5

Sestavení a schválení kandidátní listiny do orgánů Komory

      (1) Pro volby do volených orgánů Komory sestavuje představenstvo kandidátní listinu

a) členů a náhradníků představenstva,
b) členů kontrolní rady,
c) členů kárné komise,
d) členů odvolací kárné komise.

(2) O každém advokátovi, který byl navržen nebo který kandiduje osobně, hlasuje představenstvo samostatně.

      (3)  Na kandidátní listinu je představenstvo povinno zařadit každého advokáta, jehož kandidaturu podpoří nebo kterého navrhne alespoň dalších padesát oprávněných advokátů. Splnění této podmínky se prokazuje předložením podpisové listiny, která musí obsahovat jméno, příjmení, sídlo a registrační číslo oprávněných advokátů, kteří kandidáta navrhují nebo podporují a jejich podpisy. Podpisová listina nebo její úředně ověřená kopie, popřípadě její autorizovaná konverze, pokud je kandidatura zasílána v elektronické podobě, musí být přiložena ke kandidatuře advokáta podle čl. 3 odst. 4. Na kandidátní listinu je představenstvo povinno zařadit každého advokáta, kterého navrhne nebo jehož kandidaturu písemně podpoří alespoň dalších padesát oprávněných advokátů. Splnění této podmínky prokazuje advokát ve lhůtě podle čl. 4.

      (4) Kandidátní listiny musí být sestaveny tak, aby obsahovaly minimálně takový počet kandidátů, kolik činí počet členů a popřípadě náhradníků příslušného voleného orgánu Komory.

     (5) Kandidáti se na kandidátní listině uvedou v abecedním pořadí podle svého příjmení a popřípadě jména v případě shodného příjmení. Na kandidátní listině se uvede příjmení a jméno kandidáta, jeho akademický, popřípa­dě jiný titul, datum narození rok narození, obec, ve které má advokát své sídlo a registrační evidenční číslo.

 

 

Čl. 8

Hlasovací lístky pro volbu orgánů Komory

 

(1) Každý oprávněný advokát obdrží při prezenci na sněmu hlasovací lístky pro volbu

a) členů a náhradníků představenstva,
b) členů kontrolní rady,
c) členů kárné komise,
d) členů odvolací kárné komise.

(2) Všichni kandidáti pro volbu do příslušného orgánu Komory jsou uvedeni na jednom hlasovacím lístku; na hlasovacím lístku je u každého kandidáta uvedeno jeho příjmení a jméno, akademický, popřípa­dě jiný titul, datum narození rok narození, obec, ve které má kandidát své sídlo a registrační evidenční číslo. Kandidáti jsou na hlasovacím lístku uvedeni v pořadí podle svého příjmení a popřípadě jména v případě shodného příjmení.

(3) Hlasovací lístky do jednotlivých volených orgánů Komory podle odstavce 1 jsou barevně odlišeny. V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název příslušného voleného orgánu Komory a počet jeho členů, popřípadě náhradníků.

 

Čl. 12

Zásady pro určení výsledku volby

(1) Členy představenstva je zvoleno 11 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů. Náhradníky představenstva je zvoleno prvních pět advokátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů v pořadí za zvolenými členy představenstva.

(2) Do kontrolní rady je zvoleno 54 70 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.

(3) Do kárné komise je zvoleno 83 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.

(4) Do odvolací kárné komise je zvoleno 11 advokátů z navržených kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů.

(5) Pokud kandidátní listina obsahuje pouze stanovený počet členů, popřípadě náhradníků volených orgánů Komory, jsou zvoleni ti advokáti, kteří obdrží nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů.

(6) Pokud dva nebo více kandidátů získá stejný počet hlasů, určí se jejich pořadí losem. Losování provede volební komise; mimo členů volební komise mu mohou být přítomni pouze kandidáti, jichž se losování týká.

 

Go to TOP