Návrh Usnesení sněmu ČAK, kterým se mění usnesení sněmu č. 4/1999 Věstníku a kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory

Návrh

USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne ……………,

kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů

 

Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43 písm. d) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 

Čl. I

Usnesení sněmu České advokátní komory č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/2002 Věstníku, se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 1 se na konci písm. c) doplňují slova „ , není-li dále stanoveno jinak“.

2. V čl. 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů do šesti měsíců od složení advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti nebo jiné zkoušky podle § 6 odst. 1 zákona, činí výše příspěvku na daný kalendářní rok jednu dvanáctinu příspěvku uvedeného v odst. 1 písm. a) za každý i započatý kalendářní měsíc daného kalendářního roku. Výše příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

Čl. II

Účinnost

 

Toto usnesení nabývá účinnosti 1. ledna 2022.

 

Odůvodnění

Podle čl. 1 odst. 1 písm. c) usnesení sněmu České advokátní komory č. 4/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory, jsou advokáti zapsaní do seznamu advokátů v první polovině daného roku povinni zaplatit příspěvek na činnost Komory v plné výši, tj. bez ohledu na to, v jakém měsíci byli do seznamu advokátů zapsáni. Advokáti, kteří byli zapsáni v průběhu druhého pololetí daného roku, musí zaplatit příspěvek ve výši jedné poloviny, tj. opět bez ohledu na to, v jakém měsíci byli zapsáni. Tím vznikají mezi nově zapsanými advokáty neospravedlnitelné rozdíly ve výši příspěvku na činnost Komory. Z tohoto důvodu představenstvo navrhuje upravit výši příspěvku u nově zapsaných advokátů tak, aby výše příspěvku činila jednu dvanáctinu příspěvku za každý i započatý kalendářní měsíc v daném kalendářním roce. Pokud tedy bude advokát zapsán např. v červnu daného roku, zaplatí příspěvek ve výši sedmi dvanáctin, tj. 6 184 Kč (namísto celého ročního příspěvku ve výši 10 600 Kč); pokud bude zapsán v prosinci daného roku, zaplatí pouze jednu dvanáctinu, tj. 884 Kč (namísto poloviny ročního příspěvku ve výši 5 300 Kč).

Vzhledem k tomu, že stávající výše příspěvku není beze zbytku dělitelná dvanácti, doplňuje se pravidlo, na základě kterého se výše takto vypočteného příspěvku bude zaokrouhlovat na celé koruny nahoru.

Shora uvedená změna se bude týkat pouze nově zapsaných advokátů, kteří budou zapsaní do seznamu advokátů do šesti měsíců ode dne složení advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti dle § 5c zákona. Za advokátní zkoušku se považují i zkoušky dle § 6 zákona. Výjimka se nevztahuje na zápis do seznamu advokátů dle § 5a zákona, neboť zahraniční advokáti již před zápisem do seznamu advokátů dle § 5a zákona vykonávali advokacii jako zahraniční advokáti, tj. nejde u nich o první vstup do profese.

Tato změna bude mít dopad na rozpočet Komory, kdy příjmy Komory z příspěvků klesnou ročně o cca jeden milion Kč.

 

Úplné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn

 

Čl. 1

              (1) Výše příspěvku na činnost České advokátní komory (dále jen „příspěvek“) na jeden kalendářní rok činí

a) 10 600,- Kč*,
b) 3 800,- Kč*, byl-li advokátovi pozastaven výkon advokacie,
c) 5 300,- Kč*, byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů po 30. červnu kalendářního roku, za který má být příspěvek zaplacen, není-li dále stanoveno jinak.

              (2) Byl-li advokát zapsán do seznamu advokátů do šesti měsíců od složení advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti nebo jiné zkoušky podle § 6 odst. 1 zákona, činí výše příspěvku na daný kalendářní rok jednu dvanáctinu příspěvku uvedeného v odst. 1 písm. a) za každý i započatý kalendářní měsíc daného kalendářního roku. Výše příspěvku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

              (2) (3) Zaplacený příspěvek podle odstavce 1 písm. b) se započítá na příspěvek podle odstavce 1 písm. a) nebo c), pokud byl advokát zapsán do seznamu advokátů v témže kalendářním roce, za který příspěvek podle odstavce 1 písm. b) zaplatil.

_____________

* Příspěvek je uveden ve výši stanovené usnesením představenstva České advokátní komory č. 6/2018 Věstníku.

 

Go to TOP