JUDr. K. Brückler: Uznávání odborných zkoušek by mělo být možné i nadále

 Ačkoliv JUDr. Karel Brückler působí ve funkci předsedy Zkušební komise ČAK až od roku 2019, musel se – zvláště v posledních dvou

Exkluzivně pro AD

 Ačkoliv JUDr. Karel Brückler působí ve funkci předsedy Zkušební komise ČAK až od roku 2019, musel se – zvláště v posledních dvou letech – potýkat hned s několika výzvami. Jednou z nich byla novela advokátního zkušebního řádu, která zavedla písemné vstupní testy jako součást advokátních zkoušek, tou další pak samotná činnost komise či organizace zkoušek, které byly ovlivněny „koronavirovými opatřeními“.

 

 

JUDr. Karel Brückler

Pane doktore, v posledních dvou letech ovlivnila náš život pandemie onemocnění covid-19. Předpokládám, že se omezením způsobeným mimořádnými opatřeními nevyhnula ani činnost Zkušební komise, resp. advokátní zkoušky, které spadají do její kompetence?

Máte pravdu, ovlivnila. Dokonce zásadně. V roce 2020 musely být zrušeny tři termíny zkoušek z důvodu covid opatření a Komora musela hledat cesty k tomu, aby uchazeči mohli zkoušku složit v co možná nejbližším termínu. K provedení advokátních zkoušek pak bylo vypsáno 17 zkušebních termínů oproti 24 termínům v minulém období. Ve srovnání s předchozím obdobím tak i díky covidu poklesl počet uchazečů cca o 45 %.

Od sedmého sněmu ČAK do konce roku 2020 se k advokátním zkouškám přihlásilo 2 540 uchazečů, zkoušek se zúčastnilo 2 229 uchazečů, z toho prospělo 1 683 uchazečů, tedy přibližně pětasedmdesát procent. Což odpovídá procentu úspěšnosti v předchozím období.

 

U advokátních zkoušek, které probíhaly v období platnosti opatření, byl také zaveden tzv. „krizový systém“, postavený na postupných, dílčích, zkouškách respektujících podmínky epidemiologických opatření. Písemné zkoušky probíhaly v osmi místnostech České advokátní komory v Praze a ve čtyřech místnostech v Brně. Přitom v každé místnosti jsme museli dodržet daná opatření. Dokonce se zvažoval distanční model za přítomnosti předsedy senátu a jednoho zkoušeného, při zajištění online stálého přístupu ostatních členů komise. K tomu naštěstí nedošlo, protože se předsedovi ČAK podařilo vyjednat výjimku stejnou, jako měly školy. Zde je nutné ocenit pracovnice Odboru výchovy a vzdělávání ČAK a pobočky v Brně, které se dokázaly se situací vypořádat a zabezpečily činnost zkušebních komisařů a administraci zkoušek na výbornou.

 

V červenci 2019 vstoupila v účinnost novela advokátního zkušebního řádu, která zavedla písemný vstupní test jako součást advokátní zkoušky. Co vše bylo třeba ze strany ČAK zajistit?

Novela si vyžádala hlavně zajištění technického a počítačového vybavení a zabezpečení úpravy místností v sídle Komory v Praze a na pobočce v Brně. Administraci těchto písemných vstupních testů provádí Odbor výchovy a vzdělávání ČAK.

Příprava zadání otázek a jejich vypracování pak byla zajištěna odbornými sekcemi a Legislativním oborem ČAK, který je také garantem správnosti znění otázek.

Od „spuštění projektu“, tedy od 1. července 2019, do konce roku 2020 bylo určeno šest termínů, z toho jeden termín v roce 2019 a pět vloni. Přihlásilo se celkem 543 uchazečů, nakonec se písemného vstupního testu zúčastnilo 523 uchazečů. Jejich průměrná úspěšnost u testu byla 92,34 %.

Z dosavadního průběhu písemných vstupních testů je zřejmé, že počet vypsaných termínů, možnost určení až čtyř skupin na každý den daného termínu a schopnost vyhovět všem uchazečům přihlášeným na daný termín nebude v budoucnu vyžadovat pokračování rezervačního systému.

 

Kromě advokátních zkoušek jsou v kompetenci vaší komise i další typy zkoušek…

Ano. Jedná se o uznávací zkoušky a zkoušky způsobilosti. Pro uznávací zkoušky byly v daném období vypsány čtyři zkušební termíny, na něž bylo přihlášeno 15 žadatelů. Jedenáct z nich zkoušku složilo a prospělo. Pro zkoušky způsobilosti byly vypsány čtyři zkušební termíny. Za celé období 2017–2020 se přihlásili pouze čtyři uchazeči, ke zkoušce se nakonec dostavili pouze tři. Z nich dva prospěli a jeden neprospěl.

Z výše uvedeného je patrné, že zájem o složení zkoušky uznávací a zkoušky způsobilosti v posledních čtyřech letech klesal.

Pokud jde o zkoušky z mediace, které Česká advokátní komora také organizuje, tak ty na základě platné právní úpravy nespadají do kompetence Zkušební komise ČAK, jsou organizovány samostatně.

 

Vedle písemných přístupových testů, byla v uplynulém období zavedena ještě nějaká pravidla, která ovlivnila činnost vaší komise? 

V květnu 2021 stanovilo představenstvo České advokátní komory jednotná pravidla pro podávání návrhů na jmenování zkušebních komisařů z kvóty České advokátní komory. Vedení Zkušební komise je zároveň pověřeno předsedou ČAK posuzováním a doporučováním žádostí o uznání jiné právní praxe za praxi advokátního koncipienta.

V současné době má Zkušební komise 172 členů (zkušebních komisařů), a to včetně deseti zkušebních komisařů jmenovaných právě pro uznávací zkoušky.

Stejně jako advokátní zkoušky, ovlivnila pandemie onemocnění covid-19 i samotnou činnost komise. Plenární zasedání se nekonalo prezenční formou, bude organizováno distančním – korespondenčním způsobem.

 

Za necelé tři týdny se bude konat sněm České advokátní komory a advokátní zkoušky jsou avizovaným tématem, o kterém se na něm bude také jednat. Je možné již dnes nastínit, jaké úkoly budou čekat členy zkušební komise v příštím období?

Představenstvo České advokátní komory zadalo zpracování rozboru dopadu novelizované vyhlášky č. 197/1996 Sb., advokátní zkušební řád, především efektivity písemných vstupních testů (§ 4a), organizace a průběhu advokátních zkoušek, včetně vzdělávacího programu advokátních koncipientů a advokátů. Výstupy z poznatků a přijetí případných opatření na úseku advokátních zkoušek budou jedním z hlavních „posněmovních“ úkolů komise ve spolupráci s Odborem výchovy a vzdělávání ČAK.

V každém případě – stávající členové Zkušební komise považují za vhodné ponechat systém advokátních zkoušek kompatibilní s odbornými zkouškami jiných profesních skupin, a umožnit tak i nadále vzájemné uznávání odborných zkoušek.

V případě písemných vstupních testů pak bude vhodné obměnit a aktualizovat v pravidelných časech otázky a vyhodnotit je z pohledu aktuálnosti a použitelnosti.

Děkujeme za rozhovor.

 

Redakce AD, BA
Foto: canva.com a archiv BA

 

 

 

 

 

 

Go to TOP