Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se mění usnesení sněmu ČAK č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád ČAK

N á v r h

 

USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne ………,

kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory

Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43 písm. b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Čl. I

Změna organizačního řádu České advokátní komory

      Usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku, kterým se schvaluje organizační řád České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 2/2002 Věstníku, usnesení sněmu č. 8/2005 Věstníku, usnesení sněmu č. 5/2009 Věstníku, usnesení sněmu č. 3/2013 Věstníku, usnesení sněmu č. 4/2017 Věstníku a ve znění redakčních sdělení o opravě tiskových chyb, oznámených v částkách 1/2000, 2/2002 a 3/2010 Věstníku, se mění takto:

1. V čl. 7 odst. 1 písm. b) se slova „ , výkonného ředitele Komory (dále jen „výkonný ředitel“)“ zrušují.
2. V čl. 12 odst. 1 se písmeno ch) zrušuje.
3. V čl. 29 odst. 2 se za slova „některého z orgánů Komory“ vkládají slova „voleného sněmem“.
4. V čl. 29 se slova „výkonným ředitelem,“ zrušují.
5. Čl. 37 se zrušuje.
6. V čl. 46, 51 a 54 se slovo „registrační“ nahrazuje slovem „evidenční“.
7. V čl. 46 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena q) a r), která znějí:

„q) údaj o trvalé spolupráci mezi advokáty,

r) další údaje stanovené jiným právním předpisem.“.

8. V čl. 46 odst. 4 se slova „a o)“ nahrazují slovy „ , o) a q)“.

 

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku.

 

 

Odůvodnění:


K čl. I


K bodu 1

Zrušuje se funkce výkonného ředitele z důvodu zjevné obsoletnosti. Funkce výkonného ředitele byla do organizačního řádu zavedena s tím, že bude zajišťovat provoz kanceláře Komory, a to zejména během restrukturalizace Komory, ke které v té době docházelo. V praxi se však ukázalo, že jde o kompetenci, kterou je schopen současně při plnění všech dalších úkolů zastávat tajemník Komory, popř. aparát kanceláře Komory a z tohoto důvodu je funkce výkonného ředitele dlouhodobě (12 let) neobsazená. Komora tím současně ušetřila rozpočtové výdaje na mzdy, které by jinak musela vynaložit na odměňování výkonného ředitele. Ze shora uvedených důvodů se proto navrhuje funkci výkonného ředitele zrušit.

K bodu 2

Vzhledem k tomu, že o opravných prostředcích podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje nově Úřad pro ochranu osobních údajů (viz § 20 odst. 5 cit. zákona), zrušuje se ust. čl. 12 odst. 1 písm. ch) organizačního řádu pro obsoletnost.

K bodu 3

U členů zkušební komise jakožto orgánu Komory, který není volen sněmem a jehož členové jsou jmenováni Ministrem spravedlnosti především z řad advokátů, není důvod stanovit neslučitelnost funkcí, protože jen obtížně může vzniknout střet zájmů mezi funkcí člena zkušební komise a funkcemi dle kancelářského řádu. Naopak nemožnost výkonu funkce zkušebního komisaře advokáty vykonávajícími pro Komoru činnost v rámci kanceláře Komory je překážkou, pro kterou není žádný právní či věcný (natož faktický) důvod.

 

K bodům 4 a 5

Viz bod 1

 

K bodu 6

Provádí se legislativně-technická změna, kdy se odstraňuje pojmová nesrovnalost mezi organizačním řádem a vyhláškou č. 176/2010 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů. Zatímco vyhláška a některé další stavovské předpisy označují číslo, pod kterým je advokát zapsán v seznamu advokátů, jako číslo evidenční, organizační řád pracuje s pojmem „registrační číslo“. Z tohoto důvodu se tento pojem nahrazuje pojmem „evidenční číslo“.

K bodu 7 a 8

Do výčtu údajů, které se zapisují do seznamu advokátů, se doplňují údaje o zápisu advokáta do seznamu mediátorů podle zákona o mediaci (§ 49a odst. 4 zákona o advokacii) a údaj o trvalé spolupráci mezi advokáty (§ 15e zákona o advokacii).

K čl. II

Navrhuje se standardní doba legisvakance 30 dnů ode dne vyhlášení usnesení ve Věstníku podle § 53 odst. 3 zákona o advokacii.

 


Úplné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn

 

Čl. 7

Působnost

      (1) Mimo působnosti stanovené v právních předpisech, v tomto organizačním řádu, jakož i v jiných stavovských předpisech, přísluší představenstvu dále zejména

a) určovat na základě návrhu předsedy a po vyjádření předsedy kontrolní rady, předsedy kárné komise a předsedy odvolací kárné komise organizaci kanceláře a rozhodovat o organizačních změnách ve smyslu pracovněprávních předpisů;
b) udělovat předsedovi předchozí souhlas ke jmenování, případně odvolání tajemníka, výkonného ředitele Komory (dále jen „výkonný ředitel“) a ředitele pobočky (čl. 35a odst. 2),
c) rušit opatření nebo rozhodnutí předsedy učiněná podle § 45 odst. 4 věty druhé zákona,
d) podávat ministru spravedlnosti návrhy na jmenování členů zkušební komise,
e) schvalovat zprávu o činnosti představenstva předkládanou sněmu,
f) podávat na základě žádosti advokáta, státního orgánu nebo jiné osoby stanovisko představenstva k výkladu právních předpisů upravujících advokacii a stavovských předpisů, pokud je to z důvodu spornosti věci nezbytné; ustanovení čl. 23b odst. 3 tím není dotčeno. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o uveřejnění stanoviska ve Věstníku České advokátní komory (dále jen „Věstník“),
g) rozhodovat o zřízení regionálního střediska Komory (čl. 27) a jmenovat z řad advokátů a odvolávat regionální představitele Komory,
h) navrhovat ministru spravedlnosti advokáty za členy Rady Justiční akademie.

      (2) Představenstvo volí ze svých členů tajnou volbou předsedu a dva až čtyři místopředsedy na funkční období, stanovené v usnesení o volbě; takto stanovené funkční období nesmí být delší než dva roky. Představenstvo je oprávněno předsedu nebo kteréhokoli z místopředsedů stejným způsobem kdykoli odvolat. O počtu místopředsedů rozhodne představenstvo před zahájením volby veřejným hlasováním.

 

Čl. 12

      (1) Mimo působnosti stanovené v právních předpisech, v tomto organizačním řádu, jakož i v jiných stavovských předpisech, přísluší předsedovi dále zejména

a) reprezentovat Komoru ve vztahu k advokátům a jiným osobám,
b) řídit kancelář, a to zpravidla prostřednictvím tajemníka,
c) řídit regionální představitele Komory,
d) podepisovat stavovské předpisy,
e) předkládat ministru spravedlnosti stavovské předpisy podle § 50 odst. 1 zákona,
f) podepisovat rozhodnutí Komory vydaná v řízení podle § 55 a násl. zákona,
g) zajišťovat výkon rozhodnutí vydaných v kárném řízení,
h) zajišťovat redakci Věstníku,
ch) rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutím tajemníka o žádostech o poskytnutí informace podle právních předpisů o svobodném přístupu k informacím,
i) posuzovat žádosti o umožnění vykonání zkoušek podle § 7 zákona. Předseda je však oprávněn předložit tyto žádosti k posouzení představenstvu; učiní-li tak, je předseda usnesením představenstva vázán,
j) posuzovat žádosti o zápis do seznamů vedených Komorou (čl. 41). Předseda je však oprávněn předložit tyto žádosti k posouzení představenstvu; učiní-li tak, je předseda usnesením představenstva vázán,
k) uznávat jinou odbornou zkoušku v oblasti právní praxe za zkoušku advokátní. Předseda je však oprávněn předložit žádost o uznání jiné odborné zkoušky v oblasti právní praxe k posouzení představenstvu; učiní-li tak, je předseda usnesením představenstva vázán,
l) uznávat jinou právní praxi za praxi advokátního koncipienta. Předseda je však oprávněn předložit žádost o uznání jiné právní praxe k posouzení představenstvu; učiní-li tak, je předseda usnesením představenstva vázán,
m) vydávat osvědčení podle § 5g zákona

(2) Rozhodnutí a opatření podle § 45 odst. 4 zákona ve věcech, které se mohou dotknout činnosti kontrolní rady, kárné komise, odvolací kárné komise nebo zkušební komise, činí předseda po vyjádření předsedů těchto orgánů Komory.

(3) Předseda je povinen informovat představenstvo na jeho nejbližší schůzi o všech významnějších opatřeních a rozhodnutích, která podle § 45 odst. 4 zákona učinil, jakož i o všech dalších skutečnostech, významných pro postavení a činnost Komory, o nichž se v souvislosti s výkonem své funkce dozvěděl.

Čl. 29

Neslučitelnost funkcí

      (1) Advokát může být členem, popřípadě náhradníkem, pouze jednoho orgánu Komory voleného sněmem [§ 41 odst. 1 písm. b) až f) zákona].

      (2) Člen, popřípadě náhradník, některého z orgánů Komory voleného sněmem nemůže být současně tajemníkem, výkonným ředitelem, ředitelem pobočky či vedoucím odboru kanceláře; výjimku v případě odůvodněné potřeby vyplývající z nutnosti zajištění řádné činnosti orgánů Komory může povolit představenstvo na návrh předsedy příslušného orgánu.


Čl. 37

Výkonný ředitel

(1) Provoz kanceláře zajišťuje výkonný ředitel, který je podřízen tajemníkovi.

(2) Výkonný ředitel je jmenován předsedou po předchozím souhlasu představenstva; předseda může výkonného ředitele po předchozím souhlasu představenstva odvolat.

 

Čl. 46

Záznam o zápisu do seznamu advokátů

      (1) Záznam o zápisu do seznamu advokátů obsahuje tyto údaje:

a) den, kdy došlo k zápisu do seznamu advokátů,
b) jméno a příjmení advokáta a jeho akademické tituly,
c) rodné číslo nebo, nebylo-li přiděleno, datum narození advokáta,
d) adresu bydliště advokáta, jejíž součástí musí být název obce (města), popřípadě i název části obce (města), název ulice, číslo popisné a orientační a příslušné poštovní směrovací číslo,
e) údaj o telekomunikačních spojeních do bydliště advokáta,
f) identifikační číslo advokáta,
g) registrační evidenční číslo advokáta přidělené mu Komorou,
h) adresu sídla advokáta s tím, že písmeno d) se použije obdobně,
ch) údaj o telekomunikačních spojeních do sídla advokáta,
i) údaj o tom, že advokát byl zapsán do seznamu advokátů podle § 5a zákona, označení cizího státu, v němž advokát získal oprávnění k poskytování právních služeb, jakož i označení příslušného orgánu tohoto státu podle § 10 odst. 1 a 2 a 35d odst. 2 zákona,
j) údaj o způsobu, jakým advokát vykonává advokacii,
k) název (obchodní jméno) sdružení, v němž advokát vykonává advokacii, adresu jeho sídla s tím, že písmeno d) se použije obdobně, údaj o telekomunikačních spojeních do sídla sdružení a jména, příjmení a registrační evidenční čísla všech advokátů, kteří jsou účastníky sdružení,
l) obchodní jméno společnosti, v níž advokát vykonává advokacii, adresu jejího sídla s tím, že písmeno d) se použije obdobně, identifikační číslo společnosti, údaj o telekomunikačních spojeních do sídla společnosti a jména, příjmení a registrační evidenční čísla všech advokátů, kteří jsou společníky společnosti,
m) adresu pobočky či jiné obdobné organizační složky advokáta, sdružení nebo společnosti, v níž advokát poskytuje pravidelně právní služby s tím, že písm. d) se použije obdobně, a údaj o telekomunikačních spojeních do sídla pobočky (jiné obdobné organizační složky),
n) údaj o jazykových znalostech advokáta,
o) údaj o odborném zaměření advokáta,
p) údaj o tom, že advokátovi bylo uloženo v kárném řízení kárné opatření veřejného napomenutí, pokuty, dočasného zákazu výkonu advokacie nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.,
q)
údaj o trvalé spolupráci mezi advokáty,
r)
další údaje stanovené jiným právním předpisem.

      (2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až f) a h) až m) musí být uvedeny v žádosti o zápis do seznamu advokátů nebo, je-li to povahou věci vyloučeno, písemně oznámeny Komoře nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu do seznamu advokátů, popřípadě ode dne, kdy příslušná skutečnost nastala; tyto údaje se považují za skutečnosti nezbytné pro vedení seznamu advokátů podle § 29 odst. 1 zákona. Údaj uvedený v odstavci 1 písm. k) musí advokát doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií písemné smlouvy podle § 14 odst. 1 zákona; údaj uvedený v odstavci 1 písm. l) musí advokát doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku.

      (3) Advokát je povinen oznámit písemně Komoře změnu údajů uvedených v odstavci 2, ato nejpozději do jednoho týdne, co nastala.

      (4) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. n) a o), o) a q) se vyznačí v seznamu advokátů na základě písemné žádosti advokáta.

      (5) Údaj uvedený v odstavci 1 písm. p) se vyznačí v seznamu advokátů na základě pravomocného kárného rozhodnutí; tento údaj se vymaže ze seznamu advokátů, jakmile se na advokáta počne hledět, jako by mu nebylo uloženo kárné opatření (§ 35b zákona).

      (6) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) až e) a p) jsou údaji neveřejnými (čl. 43 odst. 6).

Čl. 51

Záznam o zápisu do seznamu advokátních koncipientů

(1) Záznam o zápisu do seznamu advokátních koncipientů obsahuje tyto údaje:

a) den, kdy došlo k zápisu do seznamu advokátních koncipientů,
b) jméno a příjmení advokátního koncipienta a jeho akademické tituly,
c) rodné číslo advokátního koncipienta,
d) adresu bydliště advokátního koncipienta, jejíž součástí musí být název obce (města), popřípadě i název části obce (města), název ulice, číslo popisné a orientační a příslušné poštovní směrovací číslo,
e) údaj o telekomunikačních spojeních do bydliště advokátního koncipienta,
f) registrační evidenční číslo advokátního koncipienta přidělené mu Komorou,
g) jméno, příjmení, adresu sídla a registrační evidenční číslo advokáta, k němuž je advokátní koncipient v pracovním poměru, popřípadě obchodní jméno, adresu sídla a identifikační číslo společnosti, k níž je advokátní koncipient v pracovním poměru, včetně údaje o telekomunikačních spojeních; ustanovení písmena d) se použije obdobně,
h) údaj o tom, že advokátnímu koncipientovi bylo uloženo v kárném řízení kárné opatření veřejného napomenutí, pokuty nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. b) až e) a g) musí být uvedeny v žádosti o zápis do seznamu advokátních koncipientů; tyto údaje se považují za skutečnosti nezbytné pro vedení seznamu advokátních koncipientů (§ 29 odst. 1 a 39 zákona).

      (3) Advokátní koncipient je povinen oznámit písemně Komoře změnu údajů uvedených v odstavci 2, a to nejpozději do jednoho týdne, co nastala.

      (4) Údaj uvedený v odstavci 1 písm. h) se vyznačí v seznamu advokátních koncipientů na základě pravomocného kárného rozhodnutí; tento údaj se vymaže ze seznamu advokátních koncipientů, jakmile se na advokátního koncipienta počne hledět, jako by mu nebylo uloženo kárné opatření (§ 35b zákona).

      (5) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) až e) a h) jsou údaji neveřejnými (čl. 43 odst. 6).

 

Čl. 54

Záznam o zápisu sdružení nebo společnosti do seznamu

      Záznam o zápisu do seznamu obsahuje tyto údaje:

a) den, kdy došlo k zápisu sdružení nebo společnosti do seznamu,
b) název (obchodní jméno) sdružení nebo společnosti,
c) adresu sídla sdružení nebo společnosti, jejíž součástí musí být název obce (města), popřípadě i název části obce (města), název ulice, číslo popisné a orientační a příslušné poštovní směrovací číslo,
d) jména, příjmení a registrační evidenční čísla všech advokátů, kteří jsou účastníky sdružení nebo společníky společnosti, jakož i údaj o tom, který z nich byl pověřen k jednání ve vztahu ke Komoře,
e) identifikační číslo společnosti.

 

Go to TOP