Otevřená advokacie: Návrh usnesení 8. sněmu ČAK, jímž se nově zvolenému představenstvu ukládá přijmout Interní protikorupční program ČAK

N á v r h

advokátů Adély Šípové a Tomáše Nahodila

na přijetí usnesení 8. sněmu České advokátní komory ze dne 22. října 2021,

jímž se nově zvolenému představenstvu ukládá přijmout Interní protikorupční program České advokátní komory

 

 

Představenstvu České advokátní komory (dále jen „ČAK“) zvolenému dne 22. října 2021 8. sněmem ČAK se ukládá, aby dle § 44 odst. 4 písm. k) zákona o advokacii přijalo a vyhlásilo Interní protikorupční program ČAK.

 

Odůvodnění:

Interní protikorupční program je předpis přijímaný orgány veřejné správy na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 (usnesení vlády České republiky č. 855 ze dne 17. 12. 2018), Rámcového resortního interního protikorupčního programu (usnesení vlády České republiky č. 769 ze dne 20. 11. 2018) a na ně navazujících resortních interních protikorupčních programů. Své interní protikorupční programy však mají nejen ministerstva a jimi přímo řízené organizace/jednotky (nemocnice, vědecké výzkumné ústavy apod.), ale také městské části, obce, kraje (územní samospráva), vysoké školy (vysokoškolská samospráva) a podnikatelské subjekty.

 

Interní protikorupční programy se většinou zaměřují na pět základních oblastí:

 1. vytváření a posilování protikorupčního klimatu
 • propagaci protikorupčního postoje vedoucími pracovníky
 • protikorupční etický kodex zaměstnanců
 • protikorupční vzdělávání zaměstnanců
 • systém pro oznamování podezření na korupční jednání
 • ochranu oznamovatelů korupčního jednání
 1. transparentnost
 • zveřejňování informací o nakládání s veřejnými prostředky
 • zveřejňování informací o systému rozhodování
 1. katalogizování korupčních rizik a monitoring kontrol
 • vytvoření katalogu a míry korupčních rizik
 • monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupční jednání
 1. postupy při podezření na korupční jednání
 • postupy při prošetřování podezření na korupční jednání
 • následná opatření
 1. vyhodnocování interního protikorupčního programu
 • shromažďování údajů a vyhodnocování interního protikorupčního programu
 • zprávu o interním protikorupčním programu
 • aktualizaci interního protikorupčního programu.

 

„Z hlediska společenské škodlivosti lze korupci definovat jako zneužívání pravomoci a veřejných prostředků k dosažení vlastních individuálních či skupinových zájmů, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování, jakož i zneužití svého postavení k obohacení sebe nebo jiného v soukromé sféře. Motivem je získání neoprávněného zvýhodnění pro sebe nebo jiného, na které není nárok. Pojem korupce nelze zužovat pouze na přímé úplatkářství, dalšími formami korupce jsou rovněž klientelismus a nepotismus, spočívající v preferování příbuzných a známých při obsazování nejrůznějších funkcí mnohdy oproti lépe kvalifikovaným kandidátům,“ píše se například v úvodu Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva spravedlnosti.

V rámci resortu spravedlnosti mají na svých webových stránkách veřejně přístupné své vlastní interní protikorupční programy všechny soudy, státní zastupitelství, Vězeňská služba, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, Justiční akademie aj.

Česká advokátní komora je rovněž součástí veřejné správy. Jde o korporaci veřejného práva zřízenou zákonem o advokacii, která nejenže rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech advokátních koncipientů a advokátů, ale též od nich na základě cit. zákona vybírá příspěvky [§ 30 odst. 1] a poplatky za

 • zápis do seznamu advokátů [§ 5 odst. 1 písm. i)],
 • zápis do seznamu evropských advokátů [§ 35m odst. 1 písm. c)],
 • vydání nového identifikačního průkazu [§ 5d odst. 3],
 • vydání knihy o prohlášeních o pravosti podpisu [§ 25 odst. 4],
 • advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku [§ 7 odst. 1],
 • zkoušku mediátora [§ 49a odst. 3].

Dále Komora na základě cit. zákona vybírá od advokátů a advokátních koncipientů pokuty, jsou-li v kárném řízení shledáni kárně odpovědnými za kárná provinění [§ 32 odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. c)], a od fyzických osob coby žadatelů o právní porady/služby poplatky za jejich poskytnutí [§ 18a odst. 5].

České advokátní komoře však dosud schází vlastní interní protikorupční program, který by systémově plnil obdobnou společensky důležitou úlohu, kterou v rámci Komory již nyní úspěšně plní přijatá systémová opatření na úseku ochrany osobních údajů (GDPR) a praní špinavých peněz (AML).

Přijetí interního protikorupčního programu Komory zvýší její transparentnost na úseku hospodaření s veřejnými prostředky, jež podle letošního rozpočtu Komory dosahují výše 166 600 000 Kč.

 

Mgr. Adéla Šípová, advokátka, v. r.
JUDr. Tomáš Nahodil, advokát, v. r.

Go to TOP