Návrh usnesení sněmu České advokátní komory, kterým se mění usnesení sněmu ČAK č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu ČAK

N á v r h

USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne …………..,

kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů

Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43 písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 

Čl. I

Změna usnesení o sociálním fondu České advokátní komory

V čl. 20 odst. 1 písm. a) usnesení sněmu č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění usnesení sněmu č. 3/2002 Věstníku, usnesení sněmu č. 7/2005 Věstníku, usnesení sněmu č. 6/2009 Věstníku, usnesení sněmu č. 2/2013 Věstníku a usnesení sněmu č. 5/2017 Věstníku, se částka „3 500 000 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 000 Kč.“

 

Čl. II

Účinnost

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 

Odůvodnění:

K čl. I

Navrhuje se zvýšit maximální roční limit pro financování kulturně-společenských a sportovních akcí pořádaných Komorou, včetně akcí pořádaných regionálními středisky Komory, neboť se v praxi ukázal být jako limitující zvláště s ohledem na to, že se do něj zahrnují i prostředky na akce pořádané regionálními středisky Komory. Zvýšení limitu tak umožní konání většího počtu regionálních akcí, což přinese více možností pro setkávání a společenské vyžití advokátů z jednotlivých regionů, což je jeden ze základních cílů, pro které je sociální fond určeny. Regionálních středisek je v současné době 9 – Jižní Čechy, Jižní Morava, Praha, Severní Čechy, Severní Morava, Střední Čechy, Střední Morava, Východní Čechy a Západní Čechy. Celkové navýšení limitu o 1,5 mil. Kč tak umožní na každé regionální středisko čerpat ročně až o cca 160 tisíc Kč více než doposud. Jde samozřejmě pouze o zvýšení ročního limitu na kulturně-společenské a sportovní akce, nikoli o zvýšení výdajů z rozpočtu sociálního fondu, neboť čerpání prostředků se v každém roce odvíjí od aktuálních okolností.

K čl. II

V souladu s § 53 odst. 3 zákona o advokacii se navrhuje stanovit účinnost novely usnesení sněmu o sociálním fondu ČAK dnem 1. ledna 2022. Změny se tak promítnou až od následujícího roku a nebudou zasahovat do právní úpravy platné pro rok 2021.

 

Úplné znění dotčených ustanovení s vyznačením navrhovaných změn

 

Čl. 20

 

(1) V jednom kalendářním roce lze prostředků fondu použít k účelům uvedeným

      a) v čl. 6 písm. b) nejvýše do částky 3 500 0005 000 000 Kč,
b) v čl. 12 nejvýše do částky 6 000 Kč na jednoho zaměstnance nebo bývalého zaměstnance Komory a
c) v čl. 16 nejvýše do částky 500 000 Kč.

 

(2) Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, může představenstvo, po předchozím vyjádření kontrolní rady, zvýšit na příslušný kalendářní rok částky uvedené v odstavci 1, maximálně však o 50 %.

 

Go to TOP