Návrh usnesení 8. sněmu ČAK, kterým se ukládá představenstvu ČAK, aby připravilo a prosazovalo právní úpravu advokátního tajemství

Návrh

USNESENÍ 8. SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne ………2021,

kterým se ukládá představenstvu České advokátní komory, aby připravilo a prosazovalo právní úpravu advokátního tajemství

 

Sněm České advokátní komory vychází ze skutečnosti, že v celé řadě zemí existuje právní úprava advokátního tajemství (institut „legal professional privilege“, resp. „attorney-client privilege“). Tento institut chrání klienta tím, že znemožňuje bez jeho souhlasu zveřejnit obsah komunikace mezi ním a advokátem. Díky tomu je klient chráněn nejen ze strany advokáta, jenž je vázán povinností mlčenlivosti, ale rovněž ze strany třetích osob včetně orgánů veřejné moci, které bez souhlasu klienta nemohou použít informace tvořící součást komunikace mezi klientem a jeho advokátem. Podstatou je právo klienta na zachování důvěrného vztahu mezi ním a jeho advokátem, nikoli pouhá povinnost advokáta jako v případě zákonem zakotvené povinnosti mlčenlivosti. Jde tak o institut, který má výrazné hmotněprávní i procesní důsledky a dalece překračuje rámec povinnosti mlčenlivosti, jak je upravena v § 21 zákona o advokacii. Jeho fragmentárním projevem v českém právním řádu je zákaz provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným dle § 88 tr. řádu a zvláštní režim při provádění prohlídek nebo kontroly v prostorách, v nichž advokát vykonává advokacii, a to dle trestního řádu a zvláštních zákonů (např. daňový řád, zákon o ochraně osobních údajů).  Jakákoli další úprava chybí, ať již ve vztahu k odposlechům mezi advokátem a klientem před sdělením obvinění, ale i ve vztahu k celé řadě dalších řízení, přičemž nejde zdaleka pouze o problematiku odposlechů, ale všech informací sdělovaných klientem advokátovi či naopak. Ze všech těchto důvodů ukládá sněm představenstvu České advokátní komory, aby připravilo a prosazovalo právní úpravu advokátního tajemství za účelem prohloubení ochrany komunikace mezi klientem a advokátem.

Go to TOP