Návrh novely usnesení sněmu opravňujícího upravovat výši příspěvků

N á v r h

 

advokátů Lucie Hrdé, Aleny Kojzarové, Jany Krouman,

Tomáše Nahodila, Markéty Selucké a Adély Šípové

 

na přijetí usnesení 8. sněmu České advokátní komory ze dne 22. října 2021,

 

jímž se mění usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 8. listopadu 1999,

kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory,

vyhlášené pod č. 4/1999 Věstníku České advokátní komory

 

 

 

I.

 

            Usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 8. listopadu 1999, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory, vyhlášené pod č. 4/1999 Věstníku České advokátní komory,   s e   m ě n í   takto:

 

Článek 4 se zrušuje.

 

 

II.

 

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 

 

Důvodová zpráva – obecná část:

 

Účinné usnesení sněmu České advokátní komory ze dne 8. listopadu 1999, kterým se schvaluje výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory [vyhlášené pod č. 4/1999 Věstníku České advokátní komory (ČAK) a účinné dnem 1. ledna 2000] zmocňuje představenstvo ČAK upravovat výši předmětného příspěvku v návaznosti na míru inflace zjištěnou Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

O této úpravě rozhoduje představenstvo usnesením vyhlašovaným ve Věstníku ČAK.

 

Naposledy tak představenstvo učinilo v návaznosti na míru inflace zjištěnou ČSÚ v letech 2004 až 2017 (usnesení představenstva ze dne 12. června 2018, vyhlášené pod č. 6/2018 Věstníku rozeslaném dne 25. září 2018), kdy výši tohoto příspěvku na jeden kalendářní rok nominálně zvýšilo počínaje rokem 2019 z částky

  • 8.000 Kč na částku 10.600 Kč pro aktivního advokáta (= zvýšení o 2.600 Kč),
  • 3.000 Kč na částku 3.800 Kč, byl-li advokátovi výkon advokacie pozastaven (= zvýšení o 800 Kč),
  • 4.000 Kč na částku 5.300 Kč, byl-li advokát do seznamu advokátů zapsán po 30. červnu kalendářního roku, na který má být tento příspěvek zaplacen (= zvýšení o 1.300 Kč).

Dříve tak představenstvo učinilo i v návaznosti na míru inflace zjištěnou ČSÚ v letech 1996 až 2003 (usnesení představenstva ze dne 9. listopadu 2004, vyhlášené pod č. 14/2004 Věstníku rozeslaném dne 30. listopadu 2004), kdy výši tohoto příspěvku na jeden kalendářní rok nominálně zvýšilo počínaje rokem 2005 z částky

  • 6.000 Kč na částku 8.000 Kč pro aktivního advokáta (= zvýšení o 2.000 Kč),
  • 3.000 Kč na částku 4.000 Kč, byl-li advokát do seznamu advokátů zapsán po 30. červnu kalendářního roku, na který má být tento příspěvek zaplacen (= zvýšení o 1.000 Kč).

Výši příspěvku, byl-li advokátovi výkon advokacie pozastaven, představenstvo tehdy nezměnilo.

Představenstvo upravuje předmětný příspěvek o míru inflace zásadně mezi sněmy, které jediné jsou oprávněny stanovit jeho výši (základ). K úpravě příspěvku počínaje rokem 2005 přistoupilo představenstvo i přesto, že sněm konaný v roce 2002 zvýšení tohoto příspěvku odmítl (viz Zvýšení příspěvku na činnost ČAK, Bulletin advokacie, č. 1, roč. 2005, str. 6Informace o třetím sněmu ČAK).

Z výše uvedeného je zřejmé, že úprava tohoto příspěvku představenstvem dlouhodobě, opakovaně a fakticky nahrazuje rozhodování sněmu o samotné výši (základu) příspěvku a je jedinou příčinou jeho nominálního zvyšování. Protože se tak děje mimo sněmy, mají advokáti jen omezenou možnost se k tomu vyjádřit, diskutovat o tom, a především to ovlivnit svým hlasem, jak by mohli učinit na sněmu. Přitom prostředky vybrané Komorou jen na samotném rozdílu 2.600 Kč a 800 Kč, o který byl advokátům tento příspěvek počínaje rokem 2019 představenstvem naposledy upraven o míru inflace, přesáhly 90 milionů korun:

leden 2019: 11.896 aktivních advokátů x zvýšení příspěvku o rozdíl 2.600 Kč = +30.929.600 Kč

leden 2019:   1.605 pozastavených advokátů x zvýšení příspěvku o rozdíl 800 Kč = +1.284.000 Kč

leden 2020: 12.189 aktivních advokátů x zvýšení příspěvku o rozdíl 2.600 Kč = +31.691.400 Kč

leden 2020:   1.634 pozastavených advokátů x zvýšení příspěvku o rozdíl 800 Kč = +1.307.200 Kč

leden 2021: 12.267 aktivních advokátů x zvýšení příspěvku o rozdíl 2.600 Kč = +31.894.200 Kč

leden 2021:   1.678 pozastavených advokátů x zvýšení příspěvku o rozdíl 800 Kč = +1.342.400 Kč

V zájmu soudržnosti advokacie jako stavu, a především transparentního hospodaření Komory s prostředky vybranými od advokátů, je žádoucí, aby jakékoli úpravě tohoto příspěvku předcházely co nejširší diskuse a možnost každého advokáta ovlivnit finální rozhodnutí o jeho výši hlasem pro anebo proti. To se může odehrát jen na sněmu. Tento návrh proto ruší zmocnění představenstva do výše tohoto příspěvku jakkoli zasahovat a vrací sněmu tuto jeho výlučnou pravomoc, aby to byl napříště výlučně on, coby nejvyšší orgán svobodné a nezávislé advokacie, kdo bude advokátům ukládat povinnosti obdobné těm daňovým. Tak jako zákon o soudních poplatcích ani zákon o správních poplatcích nezmocňují vládu k úpravě těchto poplatků o inflaci formou vládního nařízení, má jen sněmu náležet právo advokátům povinnost příspěvek na činnost Komory stanovit a měnit jeho výši, byť o míru inflace.

 

Důvodová zpráva – zvláštní část:

K článku I.:

V usnesení sněmu, jež představenstvo zmocňuje upravovat předmětný příspěvek o míru inflace zjištěnou ČSÚ, se navrhuje bez náhrady zrušit Článek 4, jehož obsahem je toto zmocnění. Důsledkem zrušení Článku 4 bude jakákoli úprava předmětného příspěvku, a to nejen jeho samotné výše, ale též i jeho úprava zohledňující třeba i jen inflaci, svěřena do výlučné pravomoci sněmu.

 

K článku II.:

Účinnost navržené změny je stanovena dnem 1. ledna 2022.

 

 

JUDr. Lucie Hrdá, v. r.

JUDr. Alena Kojzarová, v. r.

Mgr. Ing. Jana Krouman, v. r.

JUDr. Tomáš Nahodil, v. r.

prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v. r.

Mgr. Adéla Šípová, v. r.

 

Go to TOP