Daniel Mika: Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se ukládá představenstvu ČAK, aby se zasadilo o změnu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, tak, aby advokát mohl být do představenstva Komory zvolen maximálně ve dvou po sobě následujících volebních obdobích

N á v r h

USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze …………… 2021,

kterým se ukládá představenstvu České advokátní komory, aby se zasadilo o změnu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, tak, aby advokát mohl být do představenstva Komory zvolen maximálně ve dvou po sobě následujících volebních obdobích

 

Od roku 2005 doposud se ve funkci člena představenstva vystřídalo pouze dvacet advokátů, a to při celkovém počtu advokátů od 7 437 v roce 2005 do 14 007 dnes. Je přitom v zájmu celého advokátního stavu, aby v tomto orgánu působilo při zachování potřebné kontinuity co nejširší spektrum jeho členů.

Pro dynamický rozvoj ČAK je důležité, aby její vedení bylo periodicky obměňováno, nikoliv pouze recyklováno. Současný stav je nevyhovující a v některých advokátech vyvolává pocit, že jejich hlas není slyšen, a tím pádem považují za marné a nedůležité účastnit se sněmu a hlasovat na něm (volební účast se pohybuje mezi 15 % a 16 %).

Není bez relevance, že obdobné opatření bylo přijato i v rámci soustavy soudů a státního zastupitelství.

Omezení možnosti opětovného výkonu funkce člena představenstva přitom nelze stanovit stavovským předpisem, ale pouze zákonem.

Z výše uvedených důvodů Sněm představenstvu ČAK ukládá, aby se zasadilo o změnu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, tak, aby advokát mohl být do představenstva Komory zvolen maximálně ve dvou po sobě následujících volebních obdobích. To neplatí pro náhradníky představenstva.

 

Go to TOP