Návrh usnesení 8. sněmu České advokátní komory, kterým se ukládá představenstvu ČAK, aby usilovalo o přijetí právní úpravy umožňující advokátům podílet se na rozhodování sněmu i jiným než prezenčním způsobem

Návrh

USNESENÍ 8. SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne ………2021,

kterým se ukládá představenstvu České advokátní komory, aby usilovalo o přijetí právní úpravy, která by umožnila advokátům podílet se na rozhodování sněmu i jiným než prezenčním způsobem

 

 

Sněm České advokátní komory vychází z toho, že podle stávající právní úpravy volí členy (popř. i náhradníky) představenstva, kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise sněm, a to na základě rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním (§ 43 písm. a) zákona o advokacii). Volit tak může pouze ten advokát (popř. usazený evropský advokát), jenž je při volbě přítomen na sněmu. Tomu také odpovídá stavovská úprava ve stálém volebním řádu sněmu a jednacím řádu sněmu. Tento přístup zásadním způsobem znemožňuje alternativní formy provedení volby (zejm. distanční) a zbavuje možnosti hlasování ty advokáty, kteří se ze závažných důvodů nemohou sněmu fyzicky zúčastnit. Sněm tuto stavovskou úpravu považuje za příliš limitující. Za tímto účelem ukládá představenstvu České advokátní komory, aby připravilo a prosazovalo změnu zákona o advokacii (§ 42 a 43), stálého volebního řádu sněmu a jednacího řádu sněmu tak, aby bylo umožněno podílet se na rozhodování sněmu také advokátům, kteří nejsou fyzicky přítomni v místě konání sněmu. Jde zejména o možnosti odevzdání hlasovacího lístku při volbách do orgánů Komory on-line a hlasování o návrzích sněmu on-line.

Současně s tím se ukládá představenstvu, aby zvážilo a případně prosazovalo možnost přijetí rozhodnutí sněmu bez nutnosti jeho svolání, tzn. prostřednictvím hlasování per rollam, neboť s ohledem na narůstající počet advokátů, náklady nutné na svolání sněmu a periodu čtyř let mezi jednotlivými sněmy se jeví jako nezbytné, aby se sněm mohl průběžně vyjadřovat i k otázkám mimo zasedání.

Go to TOP