Návrh usnesení sněmu ČAK, kterým se mění usnesení sněmu ČAK č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech ČAK a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů

N á v r h

USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

 

ze …………… 2021,

kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů

 

Sněm České advokátní komory se usnesl podle § 43 písm. e) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 

Čl. I
Změna usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku

              Usnesení sněmu č. 7/1999 Věstníku, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů, se mění takto:

1. V čl. 3 se odstavec 3 zrušuje.
2. V čl. 5 odst. 1 se částka „600 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“.
3. V čl. 10 odst. 1 písm. a) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

Čl. II
Účinnost

      Toto usnesení nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku.

 

Odůvodnění:

K čl. I

K bodu 1

Navrhuje se zrušit maximální limit stanovený pro náhradu za ztrátu času oprávněné osoby za výkon funkcí v orgánech České advokátní komory. Limit pro náhradu za ztrátu času činil nejvýše 30 000 Kč v kalendářním roce. Oprávněnou osobou je dle čl. 1 každý advokát, který vykonává funkci v orgánech Komory, popř.  člen zkušební komise, který není advokátem.

Oprávněná osoba by měla v zásadě obdržet náhradu, jejíž výše je rozumná a plně odpovídající rozsahu času, který je pro výkon v daných funkcích potřebný a ze strany České advokátní komory žádaný. Rovnováha mezi požadavky na výkon funkce ze strany České advokátní komory a času, který oprávněná osoba do dané funkce vloží by byla narušena, pokud by oprávněná osoba byla nucena nést „nepřiměřenou zátěž“ ve smyslu neadekvátní náhrady času. Stanovený limit neumožňuje České advokátní komoře spravedlivě a v plném rozsahu danou ztrátu času oprávněné osobě nahradit.

Doposud bylo nutné, aby překročení stanoveného ročního limitu schvalovalo představenstvo, což po zrušení limitu odpadne. Předmětný limit se přitom vztahuje na činnost všech členů orgánů Komory, tj. představenstva, kontrolní rady, kárné komise, odvolací kárné komise a zkušební komise, a dále na regionální představitele Komory a členy poradních orgánů (viz čl. 2). Podle čl. 3 odst. 2 nepřísluší náhrada za ztrátu času za účast na schůzích orgánů Komory, tzn. náhrada vyplácená podle citovaného usnesení pokrývá ztrátu času, po který oprávněná osoba vykonává pro Komoru určitou činnost. Jde především o členy kontrolní rady, kteří se podílí na kontrole advokátů dle zákona o advokacii, včetně kontroly povinností dle AML zákona; tato činnost je časově velmi náročná a vyžaduje po členech kontrolní rady větší míru specializace, díky čemuž dochází pravidelně k překročení shora uvedeného ročního limitu a nutnosti schvalování tohoto překročení představenstvem.


K bodu 2

Navrhuje se zvýšení dosavadní jednorázové náhrady předsedovi nebo jinému členovi kárného senátu za vypracování písemného vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před kárným senátem končí, z 600 Kč na 2 000 Kč, kdy dosavadní částka zásadním způsobem přestala v průběhu doby odpovídat náročnosti a nutné odbornosti spojené s vypracováním písemného vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před kárným senátem končí. Vzhledem k tomu, že jde z hlediska dalšího soudního přezkumu o zásadní prvek kárného řízení, musí tomu odpovídat i náhrada za ztrátu času, který předseda nebo jiný člen kárného senátu vynaloží na řádné vypracování písemného vyhotovení návrhu.

Náhrada za vypracování kárného rozhodnutí byla naposledy zvýšena s účinností od 1. ledna 2008.

Tento návrh předkládá předseda kárné komise s tím, že nově navržená částka bude lépe vyjadřovat množství času stráveného předsedou kárného senátu při přípravě a sepisu kárného rozhodnutí, které ve většině případů činí několik hodin.

Jelikož není k dispozici statistika vyhotovených, avšak nepravomocných rozhodnutí, lze ekonomický dopad návrhu obdobně vyčíslit podle počtu kárných žalob, jichž bylo například v loňském roce podáno 125. V posledních deseti letech pak bylo podáno průměrně 144 kárných žalob ročně (v rozpětí od 115 do 175).

Z tohoto průměru vychází odhad, že navrhovaným zvýšením náhrady za vypracování kárného rozhodnutí by náklady Komory vzrostly zhruba o 200 000 Kč ročně.


K bodu 3

Jedná se o legislativně-technickou změnu související s novelizačním bodem 1.

K čl. II

V souladu s § 53 odst. 3 zákona o advokacii se navrhuje stanovit účinnost novely usnesení sněmu, kterým se schvaluje výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech České advokátní komory a upravuje poskytování náhrady hotových výdajů třicátý den po jeho vyhlášení ve Věstníku.

 


Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn

 

Náhrada za ztrátu času

Čl. 3

      (1) Není-li v čl. 4 a 5 stanoveno jinak, činí náhrada za ztrátu času 500 Kč za jednu hodinu výkonu funkce.
(2) Náhrada za ztrátu času podle odstavce 1 nepřísluší za účast na schůzích orgánů Komory.
(3) Náhrada za ztrátu času podle odstavce 1 může u oprávněné osoby činit nejvýše 30 000 Kč v kalendářním roce.

 

Čl. 5

      (1) Mimo náhrady za ztrátu času podle čl. 3 náleží předsedovi nebo jinému členovi kárného senátu za vypracování písemného vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před kárným senátem končí, jednorázová náhrada za ztrátu času ve výši 600 Kč 2 000 Kč.

      (2) Mimo náhrady za ztrátu času podle čl. 3 náleží předsedovi nebo jinému členovi odvolacího senátu za vypracování písemného vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před odvolacím senátem končí, jednorázová náhrada za ztrátu času ve výši uvedené v odstavci 1.

 

Čl. 10

      (1) Představenstvo je oprávněno zvýšit usnesením vyhlášeným ve Věstníku České advokátní komory

a) náhradu za ztrátu času podle čl. 3 odst. 1 až na 700 Kč za každou další hodinu přesahující deset hodin výkonu funkce v kalendářním měsíci; ustanovení čl. 3 odst. 3 tím není dotčeno,

b) zvýšit náhrady za ztrátu času podle čl. 4 a 5 až o 20 %.

      (2) Představenstvo je oprávněno stanovit v jednotlivých případech z důvodů zvláštního zřetele hodných náhradu za ztrátu času podle čl. 3 jednorázovou měsíční částkou nebo jednorázovou částkou za výkon určitých činností, popřípadě za splnění určitého úkolu.

 

Go to TOP