Naším cílem je chránit důstojnost advokátního stavu, i v očích veřejnosti

Odvolací kárná komise pracovala od doby svého zvolení na posledním sněmu v roce 2017 v počtu 11 členů. „Tak jako v minulých letech

Exkluzivně pro AD

Odvolací kárná komise pracovala od doby svého zvolení na posledním sněmu v roce 2017 v počtu 11 členů. „Tak jako v minulých letech rozhodovala v tříčlenných senátech, jejichž obsazování se řídilo zásadou, že je třeba pokud možno předcházet námitkám podjatosti členů senátu s přihlédnutím k sídlu výkonu advokacie kárně obviněného advokáta či koncipienta,“ uvedl na úvod rozhovoru JUDr. Bohuslav Sedlatý, předseda Odvolací kárné komise ČAK, která vykonává svoji působnost mj. zobecňováním poznatků z rozhodování v kárném řízení a je oprávněna předkládat ostatním orgánům Komory svá doporučení. Je oprávněna přijímat stanovisko k výkladu právního nebo stavovského předpisu za účelem zajištění jednotnosti rozhodování v kárném řízení.

 

JUDr. Bohuslav Sedlatý

Kdybyste měl zrekapitulovat činnost Odvolací kárné komise za poslední čtyři roky, co zásadního se pro činnost odvolací kárné komise během té doby událo?

Advokátní veřejnosti zřejmě neušla změna ust. § 17 zák. o advokacii nabytím účinnosti zákona č. 527/2020 Sb. Je nutné zdůraznit, že nově vložená částice „zejména“ v žádném případě neznamená změnu kárné odpovědnosti advokátů, její rozšíření. Jde pouze o zpřesnění právní úpravy chování naší právnické profese, právní úpravy srovnatelné s pravidly jiných právnických profesí, zejména soudců, notářů, státních zástupců, exekutorů, policistů atd.

 

Došlo také na další změny, které se týkaly a týkají digitalizace agendy…

V roce 2020 byla schválena koncepce elektronické evidence kárných rozhodnutí a byl zhotoven software pro tyto účely. Databáze kárných rozhodnutí, která byla připravena v měsíci lednu 2021, tak obsahuje právní věty a klasifikaci podle předmětu a dotčených ustanovení zákona o advokacii a Etického kodexu. Dále budou k dispozici soudní rozhodnutí v kárných věcech, v nichž protistranou je Česká advokátní komora, bude k dispozici více než 100 rozhodnutí v elektronické podobě z let 2016-2021.

 

Najdou advokáti v elektronické databázi i starší rozhodnutí?

Po dokončení předmětné evidence se bude ČAK zaměřovat právě i na starší a dosud nepublikovaná rozhodnutí, prozatím do roku 2010. Jejich vyhledávání by mělo být jednoduché a bude umožněno podle několika dat – orgánu, který je vydal, data vydání, formy, klíčových slov, podle vyhledávání v právní větě nebo výroku, podle kárného opatření a jeho druhu, či fulltextu… Každopádně advokáti by se měli v databázi, která bude obsahovat anonymizovaný text rozhodnutí, právní větu a odůvodnění, dobře orientovat.

 

Jak se vyvíjel počet projednávaných případů během uplynulých čtyř let?

Přehled podaných odvolání proti rozhodnutím Kárné komise ČAK za poslední čtyři roky je patrný z výše uvedené tabulky. Pokud jde o žaloby proti kárným rozhodnutím v období po 7. sněmu ČAK, tak ty byly ve 22 případech zamítnuty, ve čtyřech případech nebylo dosud rozhodnuto a v osmi případech byla věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí v kárném řízení.

Kolikrát se vaše komise během uplynulých čtyř let sešla?

Odvolací kárná komice se pro účely přijímání svých rozhodnutí a organizování své práce sešla v roce 2017 dvakrát, v roce 2018 pětkrát, v roce 2019 pětkrát, v roce 2020 čtyřikrát, v roce 2021 jednou. Tradičně se Odvolací kárná komise účastnila v průměru dvakrát ročně společných zasedání Kontrolní rady a Kárné komise.

 

Co bylo nebo je účelem společných setkání těchto komorových orgánů?

Cílem společných zasedání všech tří vyjmenovaných orgánů bylo zejména sjednotit náhled na definici kárného provinění a odlišovat ryze profesní selhání advokáta, ať již ve formě úmyslu či nedbalosti, od širšího pojetí kárného provinění, a dále stanovení pomyslné hranice, měřítka závažnosti porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi zákonem o advokacii nebo zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem.

 

Často se také v souvislosti s problematikou kárných řízení rozvinula diskuse o tom, zda je, nebo není možné pořizovat audiozáznam z jednání v kárném řízení. Jaký je váš názor?

V intencích shora řečeného přijala odvolací kárná komise stanovisko týkající se audiozáznamu z jednání v kárném řízení. Jednomyslně se shodla na závěru, že neexistuje důvod, proč nahrávání nepřipustit. Zjednodušeně řečeno, pořizování audiozáznamu je po předchozím upozornění předsedy kárného senátu povoleno s tím, že tento záznam je použitelný, ovšem bez omezení, pouze v kárném řízení, byť v jakékoli jeho fázi.

 

Nehrozí neoprávněné použití takového záznamu?

Je třeba si uvědomit, že informace vzešlé z kárného řízení jsou chráněny povinností mlčenlivosti. Proto také jakékoli použití audiozáznamu mimo sféru kárného řízení musí být poměřováno povinností předmětnou zásadu dodržovat, pod příslušnou sankcí za případné nedodržení povinnosti dle § 21 zák. o advokacii.

 

Jaká kárná provinění advokátů se nejčastěji dostanou až na jednání odvolací kárné komise?

Řada kárných provinění má základ v porušení povinností advokáta ve vztahu ke klientovi, kterému jednáním advokáta vznikla újma. Proto je významný tzv. odklon spočívající v uzavření písemné dohody mezi kárně obviněným a poškozeným, tedy dohody dokládající odstranění následků porušení povinnosti kárně obviněným, které je ve většině případů možné považovat za dostačující. Nemá-li delikt závažný přesah do sféry výkonu advokacie obecně, není nutné ukládat žádnou sankci.


Co je z Vašeho úhlu pohledu v procesu rozhodování odvolací kárné komise jako naprosto zásadní?

V návaznosti na rozhodování Kárné komise si naše komise vždy kladla za cíl stavět se k projevům advokátů a advokátních koncipientů zcela apoliticky a chránit důstojnost advokátního stavu, jakožto jednu z podmínek řádného výkonu advokacie, a to i v očích veřejnosti.


Zdroj: Advokátní deník
Foto: ČAK; canva.com

 

 

Go to TOP