Soudy již odmítly desítky návrhů na zrušení protiepidemických nařízení

S ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. dubna 2021, jímž byl zamítnut návrh na zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021, týkajícího se hromadného testování zaměstnanců, jsme pro Vás připravili výběr ze soudních rozhodnutí, jimiž byly zamítnuty některé další návrhy na zrušení opatření a nařízení, která byla v ČR přijata k zamezení šíření pandemie onemocnění covid-19.

 

30. března 2020 Městský soud v Praze svým usnesením z 30. března 2020 odmítl návrh na zrušení opatření zákazu přítomnosti otců u porodu. Ve svém rozhodnutí soud argumentuje tím, že opatření bylo nahrazeno jiným. Uvedl také, že soud by se měl zabývat platným opatřením.

22. dubna 2020 Plénum Ústavního soudu odmítlo ústavní stížnost směřující proti usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu, usnesení vlády o přijetí krizového opatření a proti několika mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. ÚS ústavní stížnost rozčlenil a odmítl ji z různých důvodů – částečně proto, že k jejímu projednání není věcně příslušný, dále proto, že je podaná někým zjevně neoprávněným, částečně pro nepřípustnost a též z toho důvodu, že mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví již byla zrušena.

28. dubna 2020 U Ústavního soudu neuspěl návrh člena zastupitelstva městské části Praha 4 směřující proti usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23. března 2020 č. 274, zveřejněném pod č. 122/2020 Sb. Plénum Ústavního soudu návrh odmítlo svým usnesením jako podaný osobou zjevně neoprávněnou.

7. května 2020 Městský soud v Praze zamítl žalobu právničky Venduly Zahumenské, která tvrdila, že dvě opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol neoprávněně zasáhla do jejích práv. Zásah viděla žena v tom, že musela v době zrušené školní docházky zajistit péči o své nezletilé děti. Soud k tomu uvedl, že Ministerstvo zdravotnictví mělo pravomoc obě opatření vydat a že jeho postup byl vzhledem ke koronavirové situaci důvodný.

11. května 2020 Ústavní soud odmítl další stížnosti na restriktivní koronavirová opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví vydaná v souvislosti s nouzovým stavem, a to zákaz cestování přes hranice, zákaz osobní účasti žáků a studentů na výuce ve školách a také omezení zasedání zastupitelstev. Důvody odmítnutí byly ve všech případech procesní.

19. května 2020 Plénum Ústavního soudu odmítlo ústavní stížnost stěžovatelky proti usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu, zveřejněnému pod č. 69/2020 Sb., usnesení vlády ze dne 18. 3. 2020 č. 247, o přijetí krizového opatření, zveřejněnému pod č. 106/2020 Sb. a proti mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 3. 2020 č. j. MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN.

15. června 2020 Ústavní soud informoval, že k tomuto datu odmítl více než 70 stížností směřujících proti koronavirovým opatřením. Největší část vyřízených stížností adresovaly soudu osoby zastupované advokátem Davidem Zahumenským. Bylo jich přes 50. Část soudci sloučili do jednoho řízení a odmítli, část odložili.

16. prosince 2020 Plénum Ústavního soudu zveřejnilo nález, podle kterého zamítlo návrh skupiny 31 senátorů na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-Co V-2 na nájemce prostor sloužících podnikání.

16. prosince 2020 Ústavní soud zveřejnil usnesení  podle něhož Plénum ÚS zastavilo řízení o návrhu skupiny 13 senátorů na zrušení bodu II/3 ve slovech „nejvýše však 100 osob“ a ve slovech „v průběhu bohoslužby se nezpívá“ usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 958, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 392/2020 Sb., dále bodu II/3 ve slovech „nejvýše však 100 osob“ a ve slovech „v průběhu bohoslužby se nezpívá“  usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 995, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 399/2020 Sb., bodu I/1 písm. a) ve slovech „bohoslužby a jiné náboženské obřady“ usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 400/2020 Sb., a bodu I/1 písm. a) ve slovech „bohoslužby a jiné náboženské obřady“ usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 407/2020 Sb. Napadená usnesení vlády již pozbyla platnosti, a proto ÚS neměl jinou možnost, než z procesních důvodů řízení zastavit.

23. března 2021 Ústavní soud oznámil, že odmítl návrh skupiny senátorů na zrušení opatření, které podmínilo návrat Čechů do vlasti z rizikových zemí negativním testem na covid-19. Test musejí absolvovat v zahraniční akreditované laboratoři. ÚS podnět odmítl neveřejně pro neoprávněnost navrhovatelů.

25. března 2021 Ústavní soud zveřejnil nález, podle kterého odmítl návrh skupiny 35 senátorů na zrušení usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021 č. 125 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky na dobu 14 dnů ode dne 15. února, vyhlášeného pod č. 59/2021 Sb., neboť k jeho projednání není příslušný.

8. dubna 2021 Nejvyšší správní soud zamítl  návrh na zrušení opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN ze dne 1. 3. 2021, které před více než měsícem odstartovalo hromadné testování zaměstnanců. Povinnost podrobit se testování na přítomnost antigenu viru u SARS-CoV-2 podle NSS vyplývá ze zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, tzv. pandemického zákona, účinného od 27. 2. t. r. Opatření Ministerstva zdravotnictví pouze upravuje její podmínky a rozsah.

 

O rozhodnutích soudu, kterými byla zrušena některá opatření MZd, usnesení vlády či jiná nařízení, Vás Advokátní deník informoval ZDE.


Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP