Vidím prostor pro zlepšení v oblasti advokátní etiky, říká Mgr. Lukáš Trojan

Do představenstva České advokátní komory kandidoval poprvé a hned uspěl. Mottem nově zvoleného člena představenstva ČAK Mgr. Lukáše Trojana

Exkluzivně pro AD

 Do představenstva České advokátní komory kandidoval poprvé a hned uspěl. Mottem nově zvoleného člena představenstva ČAK Mgr. Lukáše Trojana bylo a je, že „advokátní komora má být silná navenek a přátelská uvnitř“. S jakými plány, vizemi a projekty přichází a čím chce Komoře a celé advokacii přispět, se ho zeptal Advokátní deník.

 

Byl jste zvolen členem představenstva na následující čtyři roky. Co vše jste při své kandidatuře zvažoval?

Jako většina kolegů z představenstva jsem zvažoval, čím mohu advokacii přispět. Věřím, že jsem konzistentní v obraně základních pilířů advokacie, kterými je mlčenlivost, samospráva a nezávislost. Zejména v případě mlčenlivosti se stále dokola advokacie potýká se snahami o její prolomení či omezení, nemluvě o příkladech jejího přímého narušení. Důvěrnost vztahu advokáta a klienta považuji za elementární pilíř právního státu. Jako člen představenstva mohu prohlásit, že téma advokátní mlčenlivosti je prioritou a k jejímu omezení či porušení bude ze strany Komory nulová tolerance.

 

Využijete i Vaše zkušenosti z let, kdy jste působil v Kontrolní radě ČAK?

Věřím, že ano. Po zkušenosti z Kontrolní rady vím, kde je možné hledat prostor pro zlepšení práce Komory v oblasti advokátní etiky. Znalost etických norem a stavovských předpisů považuji za primární kompetenci každého advokáta. Domnívám se, že Komora musí v dané oblasti přidat ve vzdělávání. Určitý deficit vidím v prevenci, kdy advokátní veřejnost by měla mít příležitost si jednoduše vyhodnotit, zda v konkrétní situaci jedná v souladu s etickými předpisy, či zda je jeho jednání na jejich hraně, případně už za hranou. Usiluji, aby Česká advokátní komora zpřístupnila celé advokátní veřejnosti relevantní judikaturu v kárných věcech jako pramen práva, který pomůže zodpovědět otázky o tom, jak má advokát v judikaturou vymezených situacích postupovat. Nově představenstvo ČAK rozhodlo o zřízení Výboru pro advokátní etiku. Hlavním smyslem a náplní práce tohoto výboru bude analýza jednání a chování advokátů v situacích, které doposud nejsou ukotveny ani v etických předpisech, ani v kárné judikatuře. Výbor by měl uvedené modelové situace shromažďovat, vyhodnocovat, zobecňovat a eventuálně předkládat představenstvu návrhy na vydání stanovisek k výkladu právních předpisů upravujících advokacii.

 

Jak jste s celkovými výsledky voleb do všech orgánů ČAK spokojen?

Jsem spokojen s výsledky, ale především jsem rád, že nově zvolené představenstvo, jak se na prvních zasedáních ukázalo, dobře funguje a je schopno posouvat záležitosti advokacie. V otázkách pro advokacii klíčových je představenstvo naprosto jednotné. Těším se, že se podaří Komoru více otevřít advokátnímu stavu a že Komora bude mezi advokáty oblíbenější i jako servisní organizace.

 

V představenstvu budete zodpovědný za trestněprávní legislativu. Jaké téma je v tomto směru nyní nejžhavější?

Neřekl bych nejžhavější, ale téma, které rezonuje a bude rezonovat v nejbližším období, je depenalizace. Velkou nadějí pro trestní řízení byla možnost uzavírání dohod o vině a trestu. Bohužel, nikoliv z důvodů na straně obhájců a jejich klientů, dochází k poklesu využívání této procesní alternativy. Upřímně nerozumím, co státním zástupcům na odklonech a uzavírání dohod vadí, ale trend neuzavírat dohody je jednoznačný. Musíme jako advokátní komora napnout síly a pokusit se spolu se zástupci soudů přesvědčit státní zastupitelství, že dohoda o vině a trestu je efektivním a účelným institutem trestního řízení. Dalším tématem jistě bude rekodifikace trestního řádu. Osobně však musím uvést, že poptávka po zcela novém trestním řádu není již tolik žhavá a je možné, že nakonec bude zvolena cesta, řekněme obsáhlejší novelizace, která možná lépe a v kratší době naplní poptávku po procesní normě reflektující trestní proces 21. století.

 

Hlásíte se také k agendě Výboru ČAK pro advokátní mlčenlivost a VOPOZA. Jak plánují tyto orgány aktuálně pomoci například v boji za důvěrnost vztahu klienta a advokáta apod.?

Téma advokátní mlčenlivosti, jak jsem uvedl výše, je alfou a omegou samotného poskytování právních služeb. Nejenom v trestním právu, ale obecně v rámci poskytování právních služeb advokáty, musí být standardem ochrana jejich vzájemné komunikace. Bohužel nastavení právního řádu v České republice nereflektuje rozsah a kvalitu ochrany důvěrných informací, která je v právních státech běžná. Určitě se budeme tomuto tématu intenzivně věnovat a doufám, že se nám podaří nejenom zajistit garance ochrany důvěrného vztahu na ose obhájce a jeho klient, ale věřím že dosáhneme ochrany i na ose advokát a jeho klient, tedy ochrany důvěrné komunikace nikoliv pouze v trestních věcech.

 

Kde by podle Vás měla být Komora za další čtyři roky, co vše by měla v rámci Vašeho volebního období zvládnout, a to nejen v těch oblastech, za které jste zodpovědný?

Komora by měla být za čtyři roky minimálně tam, kde je dnes. Pochopitelně tím mám na mysli otázku jejího postavení vůči státu, ukotvení jako samosprávné a nezávislé organizace. Kde věřím, že uspějeme a posuneme status quo, je ochrana advokátní mlčenlivosti. Komora určitě poroste v oblasti komunikace, a to jak dovnitř, tak i navenek. Za selhání bych považoval, pokud se Komora neposune i v oblasti IT a využívání nových technologií.

 

Vedle funkce v představenstvu Komory působíte i jako advokát a obhájce, rovněž v Unii obhájců. Jak si myslíte, že by měla úspěšnému advokátovi v jeho profesním růstu pomáhat jeho stavovská organizace? Kam až by její pomoc měla či neměla zasahovat?

Především by Komora neměla zasahovat do života advokáta tam, kde o to nemá advokát zájem. Pokud advokát požaduje součinnost Komory či s ní komunikuje, chci, aby styl komunikace Komory byl vstřícný, rychlý, přívětivý. Představenstvo též v návaznosti na publikovaný program připraví pro advokáty materiály, které pomohou při rutinních agendách, jako jsou např. ověřování, úschovy či povinnosti nově spojené s AML.

 

Jste rovněž znám podporou sportovců, prozradíte našim čtenářům, komu nejvíce fandíte a zda i Vy sám aktivně sportuje?

Pokud byste se mě zeptali, jestli radši relaxuji u moře či na horách, pak jednoznačně vítězí hory. Tím je dána i moje preference sportů, které rád sleduji i jako divák. Na prvním místě fandím zimním sportům. Jsem fanoušek lyžování, jak alpského, tak klasického. Rád sleduji biatlon a srdcovou záležitostí je snowboarding. Naše kancelář dlouhou dobu podporuje Evu Samkovou. Evka je pro mě neskutečnou inspirací tím, jak se dokáže zakousnout a bojovat jak ve sportu, tak v soukromí. Je škoda, že nemůže bojovat letos na olympiádě, ale jak ji znám, tak ji to nakopne do další sezóny, a myslím, že nám fanouškům přiveze ze závodů ještě hodně radosti. Každopádně držím palce, ať se rychle a úplně uzdraví. Sám sportuji, jak mohu. V zimě chodím po horách na skialpech, běžkách či jezdím na sjezdovkách. V létě šlapu na kole, chodím s holemi po greenu i pěšky po horách. Občas si s přáteli rádi zahrajeme nohejbal (což mně opravdu nejde😊).


V seriálu rozhovorů Advokátního deníku s nově zvolenými členy představenstva ČAK
jste si již mohli přečíst:

 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.: Představenstvo se pustilo s vervou do práce a mě těší, že jsem jeho součástí

 

 

JUDr. Petr Toman, LL.M.: Každý advokát by měl vědět, co se v Komoře děje

 

 

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.: Komoře bych přál, aby se o její činnost zajímalo víc advokátů

 

 

JUDr. Monika Novotná: Advokáti jsou zastánci konzervativních hodnot, ale přejí si modernější Komoru

 

 

JUDr. Michala Plachká, LL.M.: V představenstvu jsme připraveni řešit specifické problémy advokátů z regionů

 

 

JUDr. Robert Němec, LL.M.: První rozhovor s novým předsedou ČAK o prioritách, vizích a směřování Komory

 

 


Redakce AD
Foto: archiv Mgr. Lukáše Trojana

Go to TOP