Advokáti jsou zastánci konzervativních hodnot, ale přejí si modernější Komoru

Exkluzivně pro AD

Jednou z žen, která bude v nastávajícím čtyřletém období působit v představenstvu České advokátní komory, je JUDr. Monika Novotná. Ta byla  již podruhé v řadě zvolena jeho místopředsedkyní. Stejně jako dalším nově zvoleným členům představenstva jí Advokátní deník po prvním zasedání vrcholného orgánu ČAK položil pár otázek.

 

Byla jste zvolena členkou představenstva na další čtyři roky. Co vše jste při své kandidatuře zvažovala?

Ze své předchozí činnosti místopředsedkyně ČAK mám poměrně přesnou představu o tom, co vše se v představenstvu řeší, co mohou jeho členové ovlivnit a čím mohou být prospěšní advokátnímu stavu. Vím, že vedle řady věcí, které se minulému představenstvu opravdu podařily, existují i problémy, které přetrvávají a které je třeba řešit nyní. A protože mám chuť se aspoň některým těmto tématům věnovat a mám i představu, co bude zapotřebí pro to udělat, bylo mé rozhodování o kandidatuře poměrně jednoduché. Důležité pro mě bylo to, jak dopadnou sněmovní volby a jak bude nakonec představenstvo poskládané.

 

Jak jste s celkovými výsledky voleb do orgánů ČAK spokojena?

Já jsem především moc ráda, že snahy o nějaké politické směřování české advokacie vyzněly naprázdno. To, jak dopadly nejen volby, ale i rozhodování sněmu o navržených usneseních, prokazuje, že čeští advokáti jsou zastánci konzervativních hodnot advokacie – nezávislosti, mlčenlivosti, samosprávy – ale současně si přejí trochu modernější fungování Komory dovnitř i navenek. Jsem přesvědčená, že s kolegyněmi a kolegy v představenstvu vytvoříme opravdu fungující tým, a doufám, že s námi budou advokátky a advokáti spokojeni. Důležité je, že všichni mají zájem se opravdu aktivně podílet na činnosti Komory, a zdá se, že si budeme i lidsky rozumět.

 

Současně jste byla představenstvem zvolena místopředsedkyní. Je již známo, za jakou oblast budete odpovědná a s jakou vizí, projekty a plány přicházíte?

O rozdělení působnosti jsme se zatím bavili jen rámcově. V každém případě budu mít na starosti hospodaření Komory, předpokládám, že povedu Výbor rozpočtový a hospodářský a Sekci pro právo veřejné. Ráda bych se společně s kolegyní Lucií Dolanskou Bányaiovou věnovala otázkám vzdělávání a advokátním zkouškám. Na sněmu se hodně hovořilo o potřebě zkoušky reformovat, a byť v tomto směru sněm žádné usnesení nepřijal, je zapotřebí diskutovat s vedením Zkušební komise o podobě přístupového testu, o využití počítačové techniky při skládání písemné části zkoušek a o určitých jednotících postupech k ústní části zkoušek.

 

Kde by podle Vás měla být Komora za další čtyři roky, co by vše měla v rámci Vašeho volebního období zvládnout?

Já bych si moc přála, aby byla Komora za čtyři roky vnímána jako nezávislá stavovská organizace, která potřebnou měrou hájí zájmy svých členů a aby advokátní stav byl pozitivně vnímán právní i laickou veřejností jako nezbytná součást spravedlnosti. Věřím, že se nám podaří navázat dobrou spolupráci s novým ministrem nebo ministryní spravedlnosti a že pokročíme v projednávání nového advokátního tarifu. Doufám, že dokážeme splnit beze zbytku usnesení sněmu, které nám uložilo usilovat o možnost účasti na sněmu i distančním způsobem, i další usnesení, které ukládá usilovat o posílení zákonné ochrany advokátního tajemství.

 

Vedle funkce v představenstvu Komory působíte i jako advokátka. Jak si myslíte, že by měla úspěšnému advokátovi v jeho profesním růstu pomáhat jeho stavovská organizace?

Komora musí být podle mě tím, kdo bude stát za všemi advokáty a bránit jejich zájmy – a to jak v legislativním procesu, tak v případě nezákonných zásahů veřejné moci. Dále musí být tím, kdo jim zajistí potřebné celoživotní vzdělávání v právních disciplínách i semináře na „neprávní“ témata, která jsou však přínosná pro advokáty osobně nebo pro budování jejich kanceláře.

 

Jaké významné inovace vnímáte v právních službách, co se týče využití moderních technologií?

V právních službách jdou dvě tendence tak trochu proti sobě. Na jedné straně roste poptávka po distančně vedeném poradenství, ať elektronickou poštou nebo přes komunikační platformy a aplikace. Proti ní jdou posilující tendence AML předpisů, které ukládají advokátům povinnosti identifikovat a kontroloval klienta, přičemž prvotní identifikace musí být vždy v osobní přítomnosti. Proto by bylo vhodné, aby se identifikace klienta pro futuro dala provést např. prostřednictvím bankovní identity apod. Rostoucí tlak na kvalitu a rychlost poskytování právní služby se bez určité míry digitalizace neobejde. I když se dnes ještě mnohdy mluví o umělé inteligenci v právním poradenství s despektem, může nás budoucnost překvapit – před pěti lety jsem také netušila, že pro zaúčtování faktury bude stačit fakturu naskenovat a odeslat e-mailem do účetního systému.

Modernizace a digitalizace se nevyhne samozřejmě ani samotné Advokátní komoře. Tuto problematiku bude mít na starosti Martin Maisner, který nepochybně přijde s celou řadou inspirativních nápadů – bude však nutné se bavit i o ekonomické stránce tohoto procesu. Určitě by se měla zjednodušit komunikace mezi Komorou a advokáty tak, aby si advokáti mohli řadu věcí vyřídit online prostřednictvím interaktivních formulářů, které bude možné odeslat s tím, že autorizace by mohla proběhnout přes datovou schránku podobně, jako se dnes např. podávají daňová přiznání.

 

Jaký je Váš recept na to skloubit vlastní praxi, funkci v ČAK a další profesní aktivity a při čem nejradši relaxujete?

Pro vlastní praxi je nezbytný fungující tým, kterému mohu část klientské agendy předat, což v minulosti fungovalo bez problémů a určitě bude fungovat i nadále. Pro mě osobně je důležité si uvědomit dostatečně včas, co ještě zvládnu a co musím předat jiným, jinak by se mi agenda hromadila jak Cimrmanovi horníci v dole. Nezbytná je i podpora rodiny, kde mám opravdu štěstí. A pak si musím občas vyčistit hlavu – odjet na chalupu na Šumavu, jít na golf nebo si jen tak zajít s kamarádkami na skleničku a probrat všechna „typicky ženská“ témata. Prostě obyčejné lidské radosti.

 

Děkujeme za rozhovor.


V seriálu rozhovorů Advokátního deníku s nově zvolenými členy představenstva ČAK
jste si již mohli přečíst:

JUDr. Michala Plachká, LL.M.: V představenstvu jsme připraveni řešit specifické problémy advokátů z regionů

 

 

JUDr. Robert Němec, LL.M.: První rozhovor s novým předsedou ČAK o prioritách, vizích a směřování Komory

 


Redakce AD
Foto: J. Kolman a archiv JUDr. M. Novotné

 

 

Go to TOP