První rozhovor s novým předsedou ČAK o prioritách, vizích a směřování Komory

„Chci zachovat kontinuitu ČAK, zajistit řádné plnění její role samosprávné stavovské organizace a pokračovat v modernizaci,“ říká nový

Exkluzivně pro AD

„Chci zachovat kontinuitu ČAK, zajistit řádné plnění její role samosprávné stavovské organizace a pokračovat v modernizaci,“ říká nový předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., a dodává, že „advokáti mají jedno obrovské privilegium, kterému se říká stavovská samospráva“.

V určitém období svého života považoval doktor Němec za přirozené a správné, aby se zapojil do stavovské samosprávy. Nejdříve působil jako člen Kontrolní rady, následně jako člen a místopředseda představenstva. Dne 3. listopadu 2021 se pro příští dva roky stal předsedou ČAK.


S jakou vizí na nejvyšší post ve stavovské organizaci vstupujete?

Především s pocitem, že mám na co navazovat. Komoře se dosud velice úspěšně dařilo uhájit nezastupitelné postavení advokátů při poskytování právních služeb a postavení advokacie v justičním systému. Jsem rád, a myslím, že i nedávný sněm to jednoznačně potvrdil, že většina advokátů vnímá Komoru především jako nezávislou stavovskou samosprávní organizaci, která vytváří regulatorní rámec, v němž se advokáti pohybují při poskytování právních služeb. Zároveň rekordní účast zejména mladší generace advokátů na sněmu ukázala rostoucí zájem o zapojení do stavovské samosprávy. Na sněmu i v diskusích před sněmem zazněla celá řada podnětných názorů, návrhů a připomínek, na které bude nově zvolené představenstvo určitě reagovat.


Čemu se bude Komora v příštím volebním období podle Vás věnovat nejvíc?

Komora se v první řadě bude zabývat tím, co jí ukládá zákon o advokacii, tj. výkonem veřejné správy na úseku advokacie. Jako aktuální a velmi zásadní úlohu ČAK pak vidím v tom, že se bude aktivně účastnit legislativního procesu, a to nejen v oblasti poskytování právních služeb v užším smyslu slova, ale ve všech oblastech práva, ve kterých advokáti poskytují právní služby. K tomu je třeba využívat mezinárodní zkušenosti a zapojení ČAK v mezinárodních organizacích. Legislativní proces v ČR totiž není odděleným ostrovem, ale ve velkém množství případů implementuje evropské směrnice. Věnovat se budeme také efektivnímu řízení agend ČAK se zaměřením na „proklientský“ přístup a komunikaci Komory vůči našim členům – advokátům. S tím úzce souvisí digitalizace agend Komory, ale také digitalizace právních služeb v širším smyslu. Nelehkým, ale velmi důležitým úkolem je úprava advokátního tarifu, kde některé tarifní hodnoty zcela zjevně neodpovídají ekonomické realitě, což stále častěji potvrzuje svými nálezy i Ústavní soud. Abychom v uvedených agendách byli úspěšní, musíme dbát o dobrou pověst advokacie, a především o její obraz v mediálním prostoru.


Před sněmem jste hovořil o tom, že modernizace a digitalizace komorových agend je evoluční vývoj, kterým ČAK musí projít. Jak rychle bude „nastartován“?

Tento proces již nastartován byl. Pokud jde o interní agendy Komory, ty jsou již dnes vedeny v robustním komorovém informačním systému. V současné době se intenzivně řeší nové webové stránky Komory, na které by měl navázat tzv. intranet (resp. extranet), jehož prostřednictvím by advokáti měli mít elektronický přístup k některým agendám. Věřím, že i to přispěje k tomu, aby se Komora stala lepší a přívětivější organizací pro své členy. Na druhou stranu si ale nemyslím, že by se Komora měla stát online servisní organizací, která by z příspěvků placených advokáty poskytovala advokátům služby, například právní informační systémy, které si obvykle advokáti zajišťují a financují při budování svých kanceláří sami dle svých individuálních potřeb.


Po letošních volbách se obměnilo nejen složení představenstva, ale i ostatních volených komorových orgánů. Považujete „promíchání“ stávajících členů s novými tvářemi za přínosné?

Na jednu stranu je dobře, že do volených orgánů byla zvolena celá řada kolegů, kteří mají zkušenosti s prací v Komoře a kteří budou schopni zajistit kontinuitu a předat zkušenosti kolegům novým. Na druhou stranu je skvělé, že se zapojila další generace advokátů, která je připravena se do činností ve prospěch Komory a advokacie jako celku zapojit na úkor svého volného a profesního času. Složení orgánů je podle mého názoru naprosto ideální. Zapojení nových kolegů považuji za velmi důležité, jejich nadšení si vážím a přeji jim, ať jim dlouho vydrží a na nových postech se jim daří.


Jaké jsou další priority Roberta Němce – předsedy ČAK?

Aby Česká advokátní komora byla svými členy vnímána jako naše vlastní stavovská samosprávná organizace, která lpí na své nezávislosti, důsledně dbá na dodržování zákona a advokátní etiky. Organizace, jejíž mantrou je právo na právní pomoc, advokátní mlčenlivost, kolegialita, bezplatná právní pomoc a důstojnost advokátního stavu. Dle mého názoru Komora prostřednictvím svých volených orgánů a za pomoci zaměstnanců v tomto ohledu vždy plnila a plní svoji roli velice dobře.


Redakce AD
Foto: ČAK

 

Go to TOP