JUDr. M. Maisner: Prosazování hodnot EU českým předsednictvím v Radě nekončí

Období českého předsednictví v Radě EU bylo pro Českou advokátní komoru velmi intenzivní, zorganizovala či spolupořádala řadu mezinárodních akcí – setkání, seminářů a konferencí. Za hektické, ale i úspěšné považuje „předsednický půlrok“ i JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., místopředseda představenstva ČAK pro mezinárodní vztahy, kterého redakce Advokátního deníku požádala o krátký rozhovor.

 

Mezi nejvýznamnější akce, které Komora v průběhu půlročního předsednictví (spolu)organizovala, patří dvě mezinárodní konference – tou první je konference Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech“, jež se uskutečnila v září 2022 v pražském Karolinu, druhou pak je listopadový kulatý stůl na téma Úloha advokátů a advokátních komor při prosazování právního státu v Bruselu. Kromě toho je třeba ještě zmínit i Česko-slovensko-německé advokátní fórum či Setkání prezidentů advokátních komor z východní a střední Evropy v sídle ČAK v Praze. Konaly se však i další…

 

O krátké shrnutí uplynulých šesti měsíců i všech aktivit, které Česká advokátní komora v uplynulém půlroce uspořádala, jsme požádali JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb., místopředsedu představenstva ČAK pro mezinárodní vztahy.

 

Jak hodnotíte uplynulý půlrok s ohledem na české předsednictví v Radě EU?

Tedy především Česká advokátní komora nebyla žádným oficiálním reprezentantem České republiky v rámci předsednictví – ČAK ničemu nepředsedala. Nicméně období, kdy ČR byla v pozici předsedající země byla přece jen příležitostí, kterou by bylo hříchem nevyužít. ČAK byla v období českého předsednictví velmi aktivní, celkově tedy hodnotím uplynulý půlrok kladně. Podařilo se nám uspořádat několik významných mezinárodních akcí, některé dokonce obdržely záštitu od ministra pro evropské záležitosti, a byly tak zařazeny na oficiální seznam kulturních a doprovodných akcí v rámci českého předsednictví 2022. Celkem ČAK zorganizovala v období předsednictví devět mezinárodních setkání, seminářů a konferencí, což považuji za velký úspěch. ČAK byla vidět, a to je velmi důležité zejména z hlediska prestiže Komory a lepších možností prosazování zájmů české advokacie na mezinárodním poli.

 

Která témata a priority českého předsednictví byly pro ČAK stěžejní?

ČAK se v období českého předsednictví zaměřila především na téma „právní stát a úloha advokátů v prosazování principů právního státu“. Nejen proto, že je to zrovna aktuální téma, ale proto, že je to pro advokáty a ČAK aktuální vždy. Nicméně šťastnou shodou okolností je prosazování hodnot EU – jako je demokracie a právní stát – i součástí oficiálního programu stanoveného francouzským, českým a švédským předsednictvím (tzv. „trio”) v osmnáctiměsíčním programu Rady Evropské unie. Proto byla Komora aktivní již po dobu francouzského předsednictví a úzce spolupracovala mj. s francouzskou Národní radou advokátních komor (CNB). Již v červnu 2022 ČAK podepsala tzv.  Vídeňskou deklaraci evropských advokátů na podporu právního státu a zavázala se pokračovat během českého předsednictví – v období od 1. července do 31. prosince 2022 – v započaté práci. Podpisy společných deklarací jsou samozřejmě jen prvním krokem a k ideálnímu stavu vede ještě dlouhá cesta, ale jsem rád, že na této cestě postupujeme spolehlivě správným směrem – byť podle názoru mnohých – jen po krůčkách.

 

Jak konkrétně se ČAK zapojila do aktivit v rámci českého předsednictví?

Česká advokátní komora pokračovala ve výše uvedených aktivitách a již v červenci podepsali předseda ČAK a předseda CNB výzvu s názvem „Evropští advokáti: Právní stát je naším společným dědictvím!“. Komora se intenzivně zapojila do příprav a podpory Evropské úmluvy o profesi advokáta v Radě Evropy a o českém předsednictví průběžně informovala i na půdě Rady evropských advokátních komor (CCBE). Komora též zorganizovala dvě mezinárodní konference, které byly oficiální součástí doprovodných akcí českého předsednictví. Jako první se dne 26. září 2022 uskutečnila v pražském Karolinu mezinárodní konference Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech. Konferenci uspořádala ČAK ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, Unii obhájců ČR a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Druhá významná konference, tentokrát organizovaná ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU, se uskutečnila 8. listopadu 2022 v Bruselu. Její první část byla věnována roli advokátů v prosazování a ochraně principů právního státu, tématem druhé části byla advokátní povinnost mlčenlivosti a její ochrana v souvislosti se sledovacími aktivitami, sběrem dat a zaváděním filtračních opatření pro důvěrnou komunikaci. Zejména tato druhá část konference rezonovala velmi silně s řadou dalších aktivit ČAK, která se všestranně snaží bránit opakovaným pokusům o prolamování advokátní mlčenlivosti z různých důvodů.

 

Kterou z akcí ČAK považujete za nejvýznamnější?

Obě výše uvedené konference považuji za velmi důležité a přínosné, neboť se jednalo o prestižní konference s mezinárodní účastí, a to včetně vrcholných představitelů. Neméně důležité však byly i další akce, které byly zpřístupněny českým advokátním koncipientům, advokátům a často i odborné veřejnosti – v období českého předsednictví ČAK nabídla opravdu pestrou škálu zajímavých vzdělávacích akcí. Celkově tedy hodnotím zapojení Komory jako úspěšné, ale v této souvislosti vždy připomínám, že nejdůležitější není to, co jsme udělali, ale to, co děláme a co budeme dělat v budoucnu. Nicméně bych rád poděkoval všem, kteří k úspěšným akcím přispěli.

 

Děkujeme za rozhovor!

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

Go to TOP