Flash News z jednání představenstva ČAK – leden 2023

Stejně jako v loňském roce i letos Vám bude Advokátní deník pravidelně přinášet „horké novinky“ z jednání představenstva ČAK čili Flash News. Najdete v nich hlavní zprávy a události, podrobnosti pak budou k dispozici v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.

 

Poslední, v tomto volebním období již 13., schůze představenstva ČAK se konala ve dnech 9. a 10. ledna 2023. O čem se tedy (krom dalšího) jednalo?

 

Novela zákona o advokacii a advokátní tarif jsou dohodnuty, zbývá doladit detaily

Jak již Advokátní deník informoval, včerejšího jednání představenstva ČAK se zúčastnil ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., společně se svými náměstky Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., Mgr. Karlem Dvořákem a Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M. Po několika kolech jednání o novelách zákona o advokacii a advokátního tarifu potvrdily obě strany shodu na těchto právních předpisech s tím, že doladit zbývají už jen dílčí detaily.

Dobrou zprávou je hlavně příslib ministra Pavla Blažka, že nový advokátní tarif by mohl platit už od poloviny letošního roku a v novele zákona o advokacii zbývá vypořádat už jen částečně problematiku důvěrnosti vztahu advokáta a klienta, přičemž ČAK má ve snaze o úpravu na úroveň mezinárodních standardů ACP („Attorney Client Privilege“) ministrovu plnou podporu.

Další informace naleznete v podrobné zprávě Advokátního deníku ze včerejšího brífinku ZDE.

 

O čem dále diskutovalo představenstvo ČAK s vedením Ministerstva spravedlnosti?

U jednacího stolu byla nastolena i další témata, která advokáti a jejich Komora cítí jako aktuální.

Například možnost avizování změn interaktivních formulářů MSp – některé se dějí patrně z důvodů informačně technologických, nikoliv vinou změny procesních předpisů, a advokátům to činí potíže, protože na první pohled vnitřní změny formulářů nejsou vidět, chyba je hlášena až při pokusu o doručení. Tento problém by podle náměstka ministra R. Daňhela vyřešilo, pokud by se advokáti přihlásili o zasílání anotací na změny ve formulářích. Stačí si tedy anotace vyžádat na ministerské e-mailové adrese: EPOdotazy@msp.justice.cz  a problém by mohl být vyřešen.

Dalším tématem otevřeným ze strany ČAK bylo zpožďování proplácení odměn za obhajoby ex offo u některých soudů a obecně malá ochota soudů poskytovat zálohy v kauzách, které se táhnou i několik let, což je zejména pro samostatné advokáty značně zatěžující. Podle ministerstva je problém v tom, že soudům jsou finance na všechny náhrady ze státního rozpočtu doplňovány průběžně až během roku a panuje u nich obava, že koncem roku nebudou mít k dispozici už žádné zdroje. ČAK poskytne ministerstvu aktualizované informace regionálních zástupců, u kterých soudů jsou problémy největší, a Ministerstvo spravedlnosti se bude snažit jednáním se soudy opožďování plateb odstranit.

Zástupci obou institucí se včera rovněž dohodli na zvláštní opětovné pracovní schůzce k tzv. vinklaření, tentokrát k formám, k nimž se vinkláři stále častěji uchylují, a to k zastupování tzv. „odborovými organizacemi a spolky“.

Když novela zákona o soudech a soudcích v loňském roce téměř odstranila problémy s ponižujícími osobními prohlídkami advokátů u vstupů do soudních budov, začaly být stejné problémy se vstupem advokátních koncipientů, kteří jsou přitom též vybaveni průkazy ČAK, tak jako advokáti. Proto se Komora včera obrátila na ministra Blažka se žádostí, aby v rámci jednání s předsedy soudů dohodl, že advokátních koncipientů (a též právních čekatelů, notářských a exekutorských koncipientů a kandidátů) se týká stejný režim vstupů jako advokátů, státních zástupců, notářů a exekutorů. Ministr Pavel Blažek přislíbil vyřešit tento problém metodickým pokynem.

Posledními tématy, která Komora položila na stůl, byla problematika nesporných rozvodů a stav novely insolvenčního zákona. ČAK je jednoznačně přesvědčena, že soudní dohled musí zůstat alespoň ve fázi rozvodu, pokud už odpadne ve fázi opatrovnické. Vždy je totiž někdo, kdo během rozvodu potřebuje soudní ochranu, ať již nezletilé děti či slabší z účastníků rozvodového řízení.

Ze strany zástupců ministerstva byla otevřena diskuse o novele zákona o státním zastupitelství, zejména o názoru, že nejvyšším státním zástupcem by podle ministra Pavla Blažka nemusel být nutně jen člověk z řad státních zástupců. Dále vyzval advokáty, zejména obhájce, aby se aktivně zapojili do debaty o redefinici trestného činu znásilnění a aby zůstali dále aktivní i v pracovní skupině k trestnímu řádu, kdy ministerstvo nyní čeká na názory ústavně-právních výborů Senátu a Poslanecké sněmovny – zda se vydat cestou novelizací, či přípravy zcela nového trestního předpisu.

Ministr Pavel Blažek požádal Komoru, aby věnovala pozornost i možným kandidátům z řad advokacie na posty ústavních soudců, které budou letos a v příštím roce uvolněny. Podle názoru ministra Blažka by mezi novými soudci rozhodně neměli chybět advokáti a advokátky a je zcela legitimní o tom začít uvažovat, diskutovat a přicházet s možnými návrhy. Tento názor vedení Komory jednoznačně uvítalo.

Na závěr jednání předalo představenstvo ČAK symbolicky Ministerstvu spravedlnosti k užívání bezplatně překlad Ústavy a Listiny základních práv a svobod přeložený na náklady ČAK do ukrajinštiny.

 

Informace k postupu elektronizace justice

JUDr. Jiří Novák, advokát, předseda Výboru pro právo informačních technologií CCBE, informoval představenstvo o probíhajících jednáních s Ministerstvem spravedlnosti týkajících se několika agend v elektronizaci justice. Sdělil, že ministerstvo pokračuje ve vybavovaní jednacích síní pro konání videokonferenčních soudních jednání, a to v návaznosti na pilotní pokusy z doby pandemie onemocnění covid-19. Nynější technika a software by měly být kompatibilní s nejrozšířenějšími online platformami, jako jsou Teams či Webex a připravovány jsou i příslušné procesní předpisy, které budou projednány s ČAK.

Další informace se týkaly stavu vývoje eSpisu, který má být budován na rozšířené platformě dnes užívaného ISIR. Představenstvo ČAK v této souvislosti odsouhlasilo, že oprávnění nahlížet do eSpisu by měl mít advokát, který má ve věci vykázanou plnou moc, a takový advokát by mohl udělit oprávnění k nahlížení dalším osobám spolupracujícím s ním na výkonu advokacie v rozsahu, který předpokládají procesní předpisy. Dále představenstvo navrhlo, aby oprávnění mohl advokát či jím pověřená osoba nastavit přímo v systému eSpisu.

Mgr. Pavel Kroupa, náhradník představenstva ČAK, informoval o legislativním záměru na zrušení rodných čísel fyzických osob jakožto unikátního identifikátoru fyzické osoby, a to s ohledem na potenciální problém s ochranou osobních údajů, když z rodných čísel lze zjistit věk a pohlaví.

Po diskusi převážil názor, že ČAK sice nemá v obecné rovině výhrady proti nahrazení systému rodných čísel jiným unikátním identifikátorem, avšak za předpokladu, že bude zajištěno, že každá fyzická osoba bude mít pouze jeden unikátní identifikátor, a to ve smyslu návrhu nařízení eIDAS 2.0.

Z pohledu advokacie je nezbytné, aby osoba na základě unikátního identifikátoru mohla být jednoznačně a nezaměnitelně identifikována třetími osobami (smluvní strany, věřitelé, advokáti apod.). Zcela nepřijatelná se pro ČAK jeví varianta, že by unikátní identifikátor získávala fyzická osoba ad hoc v jednotlivých právních vztazích a řízeních. Další nezbytnou podmínkou by pak bylo zajištění přechodné fáze tak, aby bylo do budoucna umožněno ztotožnění osob původně identifikovatelných podle rodných čísel.

 

Zastavení řízení o určení neplatnosti části rozhodnutí představenstva o sestavení kandidátních listin pro 8. sněm Komory

Tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp informoval představenstvo, že Obvodní soud pro Prahu 1 pravomocným usnesením z 22. listopadu 2022 zastavil pro nedostatek pravomoci soudu řízení o žalobě JUDr. Kláry Alžběty Samkové proti Komoře o určení neplatnosti části rozhodnutí představenstva z 15. června 2021, jímž bylo na kandidátní listinu pro volbu představenstva ČAK zařazeno sedm advokátů.

Soud v odůvodnění usnesení mj. uvedl, že dle čl. 20 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod nemůže stát, a to ani prostřednictvím soudní moci, mimo případy stanovené zákonem zasahovat do vnitřních poměrů Komory jako samosprávné stavovské organizace. Právo domáhat se svého práva u soudu je v právních vztazích uvnitř ČAK limitováno již ustanovením čl. 2 odst. 2 Listiny, podle něhož lze uplatňovat státní moc pouze v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

 

Stanovisko a postup ve věci excesu při komunikaci advokáta se svědkem

JUDr. Marek Nespala, předseda Výboru ČAK pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů, informoval o excesu týkajícím se řádné komunikace advokáta se svědkem. Komunikace splňovala veškeré náležitosti ji upravující, a přesto byla v návrhu na vzetí do vazby klienta uvedena jako snaha ovlivňovat trestní řízení a mařit řádné objasňování.

Představenstvo ČAK tento exces vyhodnotilo jako velmi nebezpečný návrat do doby minulé a uložilo tajemníkovi ČAK JUDr. Petru Čápovi, aby se ve spolupráci s JUDr. Nespalou obrátili (písemně či osobně) na vedení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a na Nejvyšší státní zastupitelství a tuto problematiku s nimi projednali a informovali o výsledku jednání představenstvo.

Posléze bude se souhlasem dotčeného advokáta a jeho klienta opětovně publikována daná problematika (formou článku) k ustanovení § 89 odst. 2 tr. řádu, usnesení představenstva ČAK č. 13/2004 a Stanoviska NSZ ze dne 14. 10. 2004 v Bulletinu advokacie. Naváže se tak na článek již publikovaný v Bulletinu advokacie č. 10/2020, str. 71–73: „Oprávnění advokáta vyhledávat, prověřovat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení“.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: redakce AD

 

 

 

Go to TOP