Česko-slovensko-německé fórum mělo neprávní téma – well-being advokátů

Ve dnech 2. – 3. září 2022 uspořádala ČAK oblíbenou dvoudenní mezinárodní konferenci „Česko-slovensko-německé advokátní fórum“. Jde o tradiční akci celkem čtyř partnerů – advokátních komor. Jsou jimi Česká advokátní komora, Slovenská advokátní komora, Advokátní komora Sachsen a Advokátní komora Bamberg.

 

Každý rok organizuje Fórum jedna z advokátních komor a letos se organizace ujala opět ČAK, a to po dvouletém nedobrovolném přerušení, které bylo způsobeno celosvětovou pandemií covid-19. Původně byla konference v Praze plánovaná již na rok 2020 – čtyři roky po konání úspěšného Fóra v Plzni v roce 2016. Advokátní fórum mělo letos i jednu z nejvyšších účastí – přes 60 advokátů a advokátek se sjelo z celé České republiky, Slovenska a Německa do Prahy. První den konference byl zahájen společenským večerem, a prohlídkou Strahovského kláštera v českém a německém jazyce a následovala společná večeře všech účastníků.

 

 

Následující den byl již věnován pracovní části programu, všechny přednášky, které v něm zazněly byly simultánně tlumočeny do češtiny a němčiny. Každý ročník Fóra měl jiné ústřední téma, které navrhla advokátní komora, jež Fórum organizovala. Pro tento rok byla zvolena velmi aktuální problematika – „well-being advokátů“. Je to historicky poprvé, kdy se na poli Advokátního fóra o tomto (pro některé stále ještě kontroverzním tématu) diskutovalo.

Vzhledem k tomu, že well-being úzce souvisí i s otázkou diverzity a zapojením žen, bylo více než symbolické, že letos byly advokátní komory reprezentovány výlučně ženami. Za ČAK své úvodní slovo přednesla JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK, která vyzdvihla důležitost tématu letošního Fóra. Následovala Viktória Hellenbart, zástupkyně Slovenské advokátní komory, která přiblížila zajímavou iniciativu SAK, kdy po celý minulý rok ve Slovenském Bulletinu advokacie vycházely pravidelné články právě na téma well-being advokátů.

Advokátní komora Bamberg byla zastoupena předsedkyní Ilonou Treibert a se zdravicí vystoupila i předsedkyně Advokátní komory Sachsen, Sabine Fuhrmann. Obě zástupkyně se shodly na tom, že bylo toto téma až příliš dlouho ignorováno a stigmatizováno a pro mnohé je i v dnešní společnosti nadále tabu. Ale právě debata a veřejné otevření této problematiky je prvním krokem ke zlepšení situace.

Zuzana Reľovská

Jako první přednášející vystoupila JUDr. Eva Indruchová s přednáškou „Úvod do problematiky well-being advokátů“. Představila jednotlivé iniciativy advokátních komor i mezinárodních organizací a zaměřila se na nedávnou globální studii IBA „Duševní zdraví v právnických profesích“. Podrobné shrnutí výsledků této globální studie je k dispozici v příspěvku, který zveřejnil Advokátní deník.

Následovala přednáška slovenské psycholožky a koučky Zuzany Reľovské, která účastníkům přiblížila problematiku vyhoření a nutnosti budovat svou mentální odolnost jako prevenci proti burn-outu. Otevřeně hovořila i o svých vlastních zkušenostech a velmi informativně přiblížila dopady stresu na náš organismus.

Marcela Roflíková

Dopolední sérii přednášek uzavřela Ing. Marcela Roflíková, zakladatelka Českého mindfulness institutu svým velmi praktickým workshopem, kdy si účastníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet techniky mindfulness, jakožto naučitelnou dovednost, jak směrovat svoji pozornost na přítomný okamžik. Účastníci si tak vyzkoušeli, jak se především v průběhu náročných pracovních dnů vědomě zastavit, aby svoji práci byli schopni zvládnout tak, aniž by vyčerpávali svoje mentální a fyzické rezervy. Účastnící Fóra měli možnost si vzájemně sdělit své dojmy, a ještě dále diskutovat nad tématem i během společného oběda v Klášterním pivovaru na Strahově.

Odpolední blok přednášek zahájila předsedkyně Advokátní komory Sachsen, Sabine Fuhrmann, která příspěvkem s názvem „Více než jen koš s ovocem a eBike – o pracovních podmínkách a dalších vymoženostech“ účastníky seznámila s aktuální situací v Německu a na konkrétních příkladech přiblížila nové trendy v Německu. Poslední příspěvek přednesl přednášející za Advokátní komoru Bamberg, pan Christian Semmler, advokát z Würzburgu, který se zaměřil na možnosti práce z domova (home office) a otevřel mnohá aktuální témata, jako je zavedení povinných datových schránek v Německu (od 1.1. letošního roku), analýza software, či možnosti online soudních řízení.

Celodenní série přednášek byla oficiálně ukončena krátkými projevy a poděkováním jednotlivých zástupkyň komor. Pro zájemce však následoval ještě i fakultativní minikurz česko-slovensko-německé právnické terminologie pro začátečníky, který vedla advokátka JUDr. Eva Ropková.

 

Letošní advokátní fórum se setkalo s mimořádně pozitivním ohlasem ze strany účastníků. „Answaltsforum považuji za jednu z mnoha smysluplných akcí organizovaných ČAK, kterých jsem se mohl letos zúčastnit. Tento rok (možná pro mnohé víc než překvapivě) se Advokátní fórum nikterak nezabývalo právním tématem, jak bývá zvykem a jak je ostatně příznačné pro právnické konference či fóra, ale zaměřilo se na stále všeobecně ve společnosti ne příliš (alespoň nikoliv dostatečně) diskutovanou problematiku, a to “profesní well-being”, byť jde přitom o problematiku tak důležitou! Tím spíše je třeba ocenit tematickou volbu organizátorů, kteří se nebojí přijít s neprávními tématy. Answaltsoforum bylo velmi pečlivě zorganizováno, zahrnovalo celou řadu zajímavých přednášek ve vztahu k problematice well-beingu advokátů, a to konkrétně např. k otázce stresu, vyhoření, jeho příčinám a jeho prevenci, přičemž je třeba ocenit, že v rámci daných přednášek nebyl důraz kladen jen na teorii, nýbrž i na praxi. Například byly představeny techniky směřující ke zklidnění a nalezení duševní pohody v rámci mnohdy náročných každodenních profesních situací,“ podotkl k organizaci a programu pražský advokát JUDr. Pavel Klíma.

Závěrem fóra předala ČAK pomyslnou štafetu Slovenské advokátní komoře, která se zhostí organizace Advokátního fóra v roce 2023.


JUDr. Eva Indruchová, vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK
Foto: ČAK – Jakub Gajdoš

 

Go to TOP