James MacGuill: Rok 2022 byl pro CCBE mimořádně náročný

Rada evropských advokátních komor (CCBE) zveřejnila svou Výroční zprávu za rok 2022. CCBE je „hlasem“ více než jednoho milionu advokátů ze 46 zemí sdružených v 58 advokátních komorách. V uplynulém roce uspořádala celkem šest plenárních zasedání a zasedání stálého výboru, 82 jednání výborů a pracovních skupin, 6 online událostí pro advokáty a externě se její zástupci účastnili 54 akcí a jednání, na nichž se intenzivně zabývali například přípravou nového právního nástroje pro advokátní profesi, tzv. Evropské úmluvy o advokátní profesi, či ochranou profesního tajemství. CCBE v roce 2022 také zveřejnila 29 publikací a stanovisek a zaslala 81 dopisů na podporu ohrožených advokátů do 40 zemí po celém světe. Jedním z nejdůležitějších úkolů CCBE v uplynulém roce byla též podpora ukrajinských kolegů a jejich rodin postižených invazí ruských vojsk.

 

„Rok 2022 byl pro naši organizaci mimořádně náročný, byl ve znamení odhodlání hájit právní stát,“ konstatoval v úvodu výroční zprávy CCBE její (dnes již bývalý) prezident James MacGuill z Irska (na snímku s delegací z UNBA zcela vpravo). „Období po 24. únoru, kdy začala nezákonná invaze Ruské federace na Ukrajinu spojená s nespočtem válečných zločinů spáchaných okupanty, představovalo pro CCBE a její členské advokátní komory opravdovou výzvu. Věřím, že jsme se jí zhostili se ctí a byli příkladem v podpoře lidu Ukrajiny, a hlavně našich kolegů-ukrajinských advokátů.“

 

Prezident CCBE pro rok 2022 James MacGuill v rámci svého úvodního slova dále uvádí, že podpora CCBE Ukrajině, měla mnoho podob – podporu fyzickou (Prezident MacGuill uskutečnil cestu na Ukrajinu) i finanční (na níž participovala i Česká advokátní komorapozn. redakce), formu veřejných prohlášení, formu podpory unijních sankčních opatření i spolupráce s Mezinárodním trestním soudem (ICC) v reakci na jeho výzvu ke shromažďování důkazů o válečných zločinech, prostřednictvím vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku právních problémů souvisejících s touto válkou, výkladu unijních sankcí v oblasti poskytování právních služeb a fungování ICC.

CCBE se po pandemii v roce 2022 vrátila k organizaci fyzických jednání, neboť se ukázalo, že osobní kontakt není plně nahraditelný. Využívala však i technologické možnosti, které se ukázaly být efektivní a umožňuje nadále hybridní přístup na jednání. Prezident MacGuill na závěr shrnul, že v rámci výkonu své funkce nahlédl do interakce CCBE s unijními institucemi a Radou Evropy v rámci široké škály pro advokacii relevantních témat, jež CCBE pokrývá. Na jednáních objasňoval fungování CCBE a jejích 27 expertních výborů, kde hrají klíčovou úlohu zástupci národních advokátních komor. Společným cílem je poskytnout včasná stanoviska k legislativním návrhům a praktický pohled na dopady navrhovaných řešení na advokacii i na občany.

CCBE se v uplynulém roce nadále intenzivně zabývala ochranou základních hodnot, principů právního státu, realizací evropských projektů a spoluprací s dalšími mezinárodními advokátními organizacemi. CCBE rovněž v roce 2022 aktivně jednala s OECD, s cílem vyjasnit roli advokátů a eliminovat nahlížení na profesi jako celek prizmatem umožňovatelů protiprávního jednání. Stěžejními tématy za rok 2022 se stala kupříkladu ochrana zásady neztotožňování advokátů s jejich klienty, otázky související se změnami klimatu a s ochranou životního prostředí a udržitelností, digitalizace justice, či přiměřenost sledovacích aktivit.

Výroční zpráva obsahuje přehledný popis činnosti jednotlivých expertních výborů, včetně odkazů na jednotlivá zveřejněná stanoviska ve všech oblastech činnosti CCBE.

 

   

 

Více informací o činnosti CCBE v roce 2022 naleznete ZDE.

 

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová, Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
Foto: CCBE   

Go to TOP