FLASH NEWS ČAK – ještě rychlejší než Rychlé zprávy

Po téměř čtyřech letech se mění rodina komorových médií a Rychlé zprávy z představenstva, které ČAK zasílala na advokátní e-mailové adresy, předávají štafetu novému komunikačnímu výstupu –Flash News ČAK, které najdete každý měsíc právě zde, ve speciálně vytvořené rubrice AD s názvem „ČAK informuje“.
Notifikace o publikování Flash News budeme zpočátku posílat na e-mailové adresy advokátů.


Flash News budou vždy po jednání představenstva co nejdříve informovat nejen členy advokátního stavu o zásadních věcech, které představenstvo projednávalo, či jak se chystá postupovat ve vybraných zásadních záležitostech. Flash News, jak již sám název napovídá, přinesou základní informace, podrobnosti pak budou k dispozici, stejně jako doposud, v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. A k zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.


 

O čem tedy jednalo představenstvo ČAK na své 2. schůzi v tomto volebním období, tedy 13. – 14. prosince 2021?

 

Programové prohlášení

Představenstvo především schválilo zásadní materiál – své programové prohlášení. K základním principům práce nového představenstva bude patřit společná ochrana práv všech advokátů a koncipientů bez rozdílu všemi dostupnými zákonnými prostředky, moderní správa společných záležitostí advokacie, princip otevřených dveří Komory každému advokátovi a koncipientovi, stálá komunikace s mocí zákonodárnou, výkonnou a všemi stavy justice, silná regionální samospráva, aktivní účast Komory při novelizacích a rekodifikacích zásadních právních předpisů a prosazování advokátského procesu.

Jak konkrétně se tyto principy odrazí v oblasti vzdělávání koncipientů, implementaci IT technologií či v organizaci Komory čtěte v plném znění programového prohlášení, které je k dispozici ZDE.

 

Působnost a odpovědnost za jednotlivé oblasti činnosti ČAK

V návaznosti na přijaté programové prohlášení si členové představenstva a náhradníci rozdělili svou působnost v jednotlivých oblastech činnosti ČAK, kterým se v následujícím období hodlají věnovat prioritně. Kompletní informaci opět najdete v Advokátním deníku.

 

K problematice neoprávněných plošných odposlechů

V souvislosti s nedávnou kauzou neoprávněných plošných odposlechů výslechových místností ve vazební věznici v Brně-Bohunicích, kde standardně probíhaly porady obhájců s obviněnými klienty, a ostrým ohrazením se vedení ČAK proti tomuto excesu (AD informoval ZDE), předložil představenstvu předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů JUDr. Marek Nespala řadu doporučení výboru, které bude představenstvo, zejména předseda ve spolupráci s trestněprávními specialisty (JUDr. P. Toman, JUDr. T. Sokol, Mgr. L. Trojan) realizovat.

Představenstvo v první řadě vyzývá advokáty, kteří se v dotčeném období, tedy od 7. 11. 2018 do 7. 5. 2019, účastnili porad s klienty ve vazební věznici v Brně-Bohunicích, aby o této skutečnosti informovali tajemníka Komory JUDr. Petra Čápa. ČAK podá podnět ministru spravedlnosti k prošetření věci a případnému zahájení kárného řízení s dotčenými představiteli justice. Komora se rovněž dále obrátí na parlamentní sněmovní komisi pro kontrolu odposlechů s podnětem k prošetření celé záležitosti.

O dalším průběhu šetření neoprávněných odposlechů bude představenstvo ČAK advokátní i neadvokátní veřejnost informovat.

 

Důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem

Současná právní úprava ochrany důvěrnosti informací, které svěřuje klient advokátovi, se, minimálně ze strany advokacie, jeví jako nedostatečná. Proto se již řadu let hovoří o potřebě komplexní novely zákona o advokacii (ZA), která by tyto nedostatky odstranila a ochranu důvěrnosti informací mezi klientem a advokátem nad rámec stávající povinnosti mlčenlivosti, v souladu s mezinárodním standardem „Attorney Client Privilege (ACP)“ , rozšířila.

Představenstvo ČAK pověřilo JUDr. Tomáše Sokola vytvořením pracovní skupiny k přípravě novely ZA. Kromě úpravy důvěrnosti komunikace na lince advokát-klient, by novela ZA měla zahrnout i další oblast – ze závěrů 8. sněmu ČAK vyplývající možnost alternativního rozhodování advokátů na sněmech distančním způsobem.

 

Posunutí galavečera PR 20/21 z ledna na květen

Z celkem logických předvídatelných důvodů a pro jistotu možnosti bezpečného uspořádání galavečera Právníka roku 20/21 představenstvo ČAK ve shodě se spolupořadatelem – společností EPRAVO.CZ – rozhodlo posunout termín jeho konání ze 4. února na konec května 2022.

O přesném datu bude organizační štáb PR informovat v AD, na webu a twitterovém účtu ČAK, sledujte komorová média.

 

Vypořádání připomínek ČAK k zákonu o preventivní restrukturalizaci

Představenstvo schválilo stanovisko k vypořádání zásadních připomínek ČAK k návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci. ČAK nadále považuje za nutné dopracovat (vyjasnit) koncept preventivní restrukturalizace ve vztahu k úpadku podnikatele ve formě předlužení tak, aby bylo zřejmé, že ani preventivní restrukturalizací není dotčena povinnost podat dlužnický insolvenční návrh. A dále dořešit právní úpravu postavení restrukturalizačních poradců tak, aby odpovídala skutečnosti, že mají vykonávat činnosti dopadající do práv třetích osob, a to v postavení správců cizího majetku, srovnatelném například s prováděním úschov. JUDr. Michalu Žižlavskému bylo uloženo tyto připomínky podrobně komunikovat s Ministerstvem spravedlnosti.

 

Heslovitě z dalšího programu představenstva

  • Členové představenstva schválili, po předchozím projednání hospodářského a rozpočtového výboru a stanovisku předsedů dotčených orgánů Komory, rozpočet ČAK na rok 2022. Představenstvo počítá s celkovými příjmy ve výši necelých 167,8 milionů Kč, čemuž odpovídá výše očekávaných výdajů. Představenstvo věří, že se mu podaří docílit úspor v jednotlivých nákladech, nicméně s ohledem na inflaci a růst ceny energií a s tím spojenou nejistotu, zahrnuli očekávané náklady s rezervami. Představenstvo zároveň uložilo vedoucí hospodářského odboru, aby průběžné čerpání rozpočtu bylo vykazováno manažerským způsobem.
  • Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., informoval ostatní členy představenstva o podpisu smlouvy na využívání interaktivních formulářů v agendě AML. Vzorový interaktivní formulář bude v průběhu ledna 2022 zpřístupněn všem advokátům na webu ČAK a advokáti ho budou moci využívat k řádné identifikaci klienta.
  • Představenstvo jmenovalo do Sjezdového výboru, jenž má za úkol připravit 1. obnovený Právnický sjezd v květnu 2022 (AD informoval ZDE), za Komoru expředsedu JUDr. Vladimíra Jirouska a stávajícího místopředsedu JUDr. Petra Tomana, LL.M.

Podrobné informace o celém jednání budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů a tisková mluvčí ČAK

Foto: ČAK

 

Go to TOP