České soudnictví opět dosáhlo v rámci EU povzbudivých výsledků

Evropská komise zveřejnila ve čtvrtek 8. července 2021 pravidelnou hodnotící zprávu „EU Justice Scoreboard“, která se zabývá stavem kvality, efektivity a nezávislosti soudních systémů v rámci členských států Evropské unie.

 

Tato zpráva je každoročně připravována ve spolupráci řady subjektů včetně Komise Rady Evropy pro hodnocení efektivity justice (CEPEJ), Evropské sítě rad pro justici (ENCJ), Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (NPSJC), Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů EU (ACA-Europe) či Evropské sítě pro hospodářskou soutěž a kontaktních osob za národní soudní systémy, soudce a státní zástupce. Hodnotící zpráva nepředstavuje vyčerpávající srovnání, nýbrž podává přehled o fungování všech systémů soudnictví na základě ukazatelů, jež jsou ve společném zájmu všech členských států.

Nejnovější vydání hodnotící zprávy navazuje na ty předchozí ve vztahu k údajům o třech klíčových prvcích vnitrostátních justičních systémů, které mají zásadní význam pro prosazování právního státu a hodnot, na nichž je EU založena, tedy efektivitě soudního systému, jeho kvalitě a nezávislosti. Ovšem oproti minulým vydáním jsou navíc sledovány některé nové údaje, které se týkají digitalizace justice, nezávislosti soudců nejvyšších soudů, nezávislosti státních zastupitelství a v neposlední řadě i nezávislosti advokátů a advokátních komor. Stejně jako v předchozích letech jsou pak ve vztahu k nezávislosti justice zveřejňovány důležité údaje o tom, jak je tato v jednotlivých členských státech vnímána veřejností a obchodními společnostmi.

Jak z letošní hodnotící zprávy vyplývá, efektivita soudních systémů se ve velké většině členských států Evropské unie meziročně zlepšila, hlavní výzvou i nadále zůstává zajišťování co nejvyšší důvěry občanů v soudní systémy členských států.

 

Ve vztahu k soudnímu systému České republiky lze ze zprávy učinit tyto dílčí závěry

  • I přes mírný meziroční nárůst případů, kterými se soudy zabývají v rámci své občanskoprávní a obchodněprávní agendy, došlo k dalšímu zrychlení justice právě v této části agendy. Civilní soudy v prvním stupni jsou v České republice již pátými nejrychlejšími při řešení těchto sporů v rámci EU.
  • Ze srovnání délky řízení před soudní instancí jakéhokoliv stupně (řízení u soudu prvního stupně, odvolací řízení a dovolací řízení) v rámci občanskoprávní a obchodněprávní agendy zaujímá Česká republika výborné třetí místo, když řízení ani před jednou z těchto instancí netrvá déle než cca 150 dnů.
  • České soudy každoročně vyřeší více případů, než na ně napadne. V rámci tohoto ukazatele obsadilo české soudnictví mezi hodnocenými státy páté místo, a opět se tak meziročně zlepšilo. I přesto část případů čeká na své vyřízení, přičemž v tomto ohledu se nacházíme ve slabším průměru srovnávaných států.
  • Výše soudního poplatku za zahájení soudního řízení v modelovém spotřebitelském a obchodním sporu je v České republice vyšší, než je průměr ve srovnávaných státech. V rámci obchodních sporů je soudní poplatek za zahájení soudního sporu dokonce jeden z nejvyšších v rámci EU.
  • V rámci srovnání toho, jak je vnímána nezávislost soudců a soudnictví veřejností a obchodními společnostmi, si Česká republika vede spíše průměrně.

 

Celá zpráva 2021 EU Justice Scoreboard v anglickém jazyce se nachází ZDE.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: canva.com

Go to TOP