Projekt předsedy ČAK na obnovení právnických sjezdů získal plnou podporu

Exkluzivně pro AD

Měly by se v České republice znovu pořádat právnické sjezdy – důležitý fenomén právní kultury ve střední Evropě, jehož tradice byla ovšem na území našeho státu na mnoho let přerušena? To bylo tématem semináře pořádaného Pražským sdružením Jednoty českých právníků dne 4. října 2021 na půdě pražské právnické fakulty, kterého se zúčastnili představitelé téměř všech právnických profesí.

 

Na úvod semináře, který moderoval proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., vystoupil jako první přednášející prof. JUDr. Luboš Tichý, advokát a vedoucí Centra právní komparatistiky PF UK, který představil fenomén právnických sjezdů, jejich poslání a možnosti jejich resuscitace v dnešním světě. Vycházel přitom ze svého článku Doporučuje se obnovení právnických sjezdů?, uveřejněného v Bulletinu advokacie č. 7-8/2020 i v Advokátním deníku, a který mj. podrobně popisuje průběh všech dosavadních tří sjezdů na česko(slovenském) území– v roce 1904 v Praze, v roce 1925 v Brně a v roce 1930 v Bratislavě.

Jak prof. Tichý ve svém vystoupení zdůraznil, právnický sjezd není jen „další konference“, liší se od ní svým obsahem, složením i průběhem, neboť slouží jako zásadní příspěvek k rozvoji legislativy a právního řádu, dále k rozvoji dialogu jednotlivých právnických profesí a především k sebeuvědomění celého právnického stavu jako takového.

Přednášku profesora Pavla Holländera pozorně sleduje jeho předřečník profesor Luboš Tichý a moderátor semináře profesor Jan Kysela (na snímku vlevo).

Na přednášku profesora Tichého navázalo vystoupení emeritního ústavního soudce prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc., který se ve své přednášce zaměřil na otázku, zda lze na začátku 21. století, v době fragmentace právního systému, dekonstrukce práva a extrémní specializace právníků vůbec ještě mluvit o právnickém stavu, a jaký je obsah tohoto pojmu. Podle prof. Holländera, který se inspiroval zejména úvahami Friedricha Carla von Savigny a Maxe Webera, lze mezi znaky vymezující právnický stav zařadit specializované univerzitní právnické vzdělávání, profesionalizaci výkonů právnického povolání, vzájemnou komunikaci a sdílené sociální prostředí, a to i institucionalizované, homogenitu oboru práva, včetně existence společného odborného právnického jazyka, stavovské normy chování a určitou míru společenské akceptace a společenského uznání.

V následné debatě pak vystoupili s podporou myšlenky znovuobnovení právnických sjezdů v České republice přítomní zástupci akademické sféry, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, notářů, exekutorů, obecných soudů i Ústavního soudu a samozřejmě i předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek, který je duchovním otcem celého projektu.

Mezi debatujícími bylo možné vidět i předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Mgr. Martina Škopa, Ph.D., prorektora Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc., předsedu Pražského sdružení Jednoty českých právníků JUDr. Martina Foukala, prezidenta Notářské komory Mgr. Radima Neubauera, ústavního soudce JUDr. Ing. Jiřího Zemánka, CSc., či prvního viceprezidenta Soudcovské unie Mgr. Romana Ladu. Jménem děkana Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci doc. JUDr. Václava Stehlíka, LL.M., Ph.D., tlumočil jeho podporu tomuto projektu doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.


„Seminář a vstupní diskuse na toto téma za přítomnosti zástupců téměř všech právnických profesí ukazují, že
právnické sjezdy by se do budoucna mohly stát silným a důležitým elementem pro legislativní procesy, tak, jako tomu bylo za první republiky,“ zhodnotil následně průběh celého setkání předseda ČAK.

Podle současných předpokladů by se první právnický sjezd u nás po více než devadesáti letech měl konat již příští rok za účasti vybraných reprezentantů všech právnických profesí, a to na téma „Právníci – odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, a institucionální pojistky jejich nezávislosti“.  Informace pro zájemce o tento výjimečný projekt by měly být v následujících měsících postupně zveřejňovány na webových stránkách Jednoty českých právníků –  www.jednotaceskychpravniku.cz, neboť právě Jednota českých právníků by měla být organizátorem sjezdu.

Redakce AD
Foto: AD

 

Go to TOP