Vyjádření České advokátní komory ke sledování výslechových cel

Česká advokátní komora se silným znepokojením zaznamenala v médiích informaci o tom, že s povolením soudce Městského soudu v Brně docházelo po dobu 6 měsíců ke sledování a odposlouchávání 10 výslechových cel ve vazební věznici Brno-Bohunice.

 

V této době z nich měly být pořizovány obrazové, zvukové a jiné záznamy, a to přesto, že v nich běžně probíhaly rozmluvy a porady advokátů s jejich klienty, včetně rozhovorů mezi obhájci a obviněnými. Informace z médií Komoře potvrdila i řada dotčených advokátů.


Vedení ČAK je přesvědčeno, že pokud se tomu skutečně tak stalo, šlo o zjevné porušení práv garantovaných mezinárodními smlouvami a Listinou základních práv a svobod a bylo to učiněno institucionálním postupem osob, jimž je uloženo hájit zákon a které si musely být vědomy nelegálnosti svého postupu.

Rozmluva obhájce s klientem bez jakékoli přítomnosti třetí osoby je elementárním pilířem nejen obhajoby, ale celého trestního řízení. Není-li zaručeno, že obviněný může se svým obhájcem mluvit skutečně důvěrně, aniž by obsah jejich hovoru sledoval bez jeho souhlasu někdo další, není narušováno jen jeho ústavní právo na obhajobu, ale i ústavní právo na spravedlivý proces.

Státní zástupce i soudce si v daném případě, se znalostí, jak probíhají rozmluvy obhájců s obviněnými ve vazbě, zcela jistě museli být vědomi, že takovýmto sledováním budou monitorovány stovky rozmluv obviněných s obhájci, které s věcí vůbec nesouvisí, a přesto takový postup státní zástupce navrhl a soudce umožnil.

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. společně s tajemníkem ČAK JUDr. Petrem Čápem písemně požádali ředitele Vazební věznice v Brně – Bohunicích o informaci, kolik takových jednání mezi advokáty a klienty v inkriminovanou dobu (od 7.11. 2018 do 7.5. 2019) v uvedených 10 celách proběhlo.


Celou situací se bude na své prosincové schůzi zabývat rovněž nově zvolené představenstvo ČAK. Lze očekávat, že z jeho jednání vzejdou další oprávněné dotazy vůči zainteresovaným osobám a orgánům, jakož i podněty k přijetí systémových opatření, jež by podobné excesy do budoucna vyloučily.


Více k tématu v 
článku JUDr. Radima Mikety, člena představenstva ČAK a předsedy Výboru regionálních představitelů „Plošné monitorování rozmluv advokátů s klienty porušuje právo na obhajobu“.


PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí ČAK
Foto: ČAK

 

 

Go to TOP