FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – březen 2024

Flash news

 Manuál k provádění advokátních úschov, závěry z jednání na Ministerstvu spravedlnosti o krácení odměn zmocněncům zvlášť zranitelných obětí trestných činů, ale i Etický kodex zaměstnanců Komory byly na programu dalšího, v pořadí již 26. zasedání představenstva ČAK, které se konalo 11. a 12. března 2024. Stručnou informaci o těchto i některých dalších z projednávaných bodů Vám jako obvykle nabízíme v pravidelných Flash News, podrobnosti z jednání budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK 11. a 12. března 2024 na své 26. schůzi tohoto volebního období?

 

ČAK a Ministerstvo spravedlnosti aktivně řeší zvýšení transparentnosti advokátních úschov 

Předseda ČAK Robert Němec informoval o dalších krocích a jednáních vedených snahou aktivně se podílet na obnovení důvěry v advokátní úschovy po kauze zpronevěry H. Sukové, která tak výrazně poškodila své klienty i právě důvěryhodnost samotných advokátů a institutu advokátních úschov.

V uplynulých dnech Robert Němec souhrnně informoval zástupce ministerstva o všech již přijatých opatřeních Komory, která zvyšují bezpečnost a transparentnost advokátních úschov. Aktuálně nyní společně probírali zejména možné legislativní úpravy, kdy bude třeba zajistit průlom do bankovního tajemství tak, aby banky byly povinny poskytnout informace o stavu a pohybech na účtu advokátní úschovy pro účely kontroly ze strany ČAK.

S ministerstvem byla rovněž diskutována legislativní úprava, na jejímž základě by příslušná banka u tzv. svěřeneckých úschov nebyla oprávněna provést výplatu peněžních prostředků jinak než na předem stanovené účty.

Komora společně s ministerstvem diskutuje i možnosti pojištění, resp. zřízení fondu pro odškodnění poškozených klientů.

 

K závěrům z jednání kulatého stolu ke krácení odměn zmocněncům zvlášť zranitelných obětí trestných činů

Předseda ČAK Robert Němec informoval ostatní členy představenstva o podrobnostech jednání se zástupci Ministerstva spravedlnosti, soudů, neziskového sektoru a zmocněnců zvlášť zranitelných obětí trestných činů, které proběhlo minulý týden, v pondělí 4. března (Advokátní deník o něm informoval ZDE). V této souvislosti uložilo představenstvo ČAK Odboru vnější a vnitřní legislativy Komory, aby prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti uplatnilo návrh na novelizaci trestního řádu, který bude reflektovat výsledky uvedeného jednání a zamezí nežádoucí praxi krácení odměn zmocněncům ve smyslu stanoviska poradního orgánu ČAK, Výboru pro advokátní etiku – publikováno ZDE.

 

Postup rekonstrukce paláce Dunaj

Vedoucí odboru hospodářského a organizačního ČAK Miroslava Sedláčková informovala o tom, že Komora převezme budoucí prostory ČAK v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží v rekonstruovaném paláci Dunaj ve stavu Shell & Core. Představenstvo ČAK ji pověřilo, aby předávací protokoly podepsala, s výhradou soupisu vad a nedodělků, za které odpovídá pronajímatel.

 

Připravovaný manuál o provádění advokátních úschov

V rámci přijímaných opatření na zvýšení bezpečnosti a transparentnosti advokátních úschov představenstvo ČAK pracuje na intenzívnější osvětě o správném provádění úschov směrem k advokátům. Součástí osvěty bude i připravovaný přehledný manuál pro advokáty, který komplexně shrne, jak správně postupovat při dodržování všech zákonných a aktualizovaných stavovských předpisů. Základní verze manuálu se bude týkat především svěřeneckých úschov, tedy úschov vícestranných, jejichž účastníky jsou advokát, složitel či složitelé a jeden nebo více příjemců. Manuál je nyní ve stadiu zapracovávání připomínek, po dokončení bude publikován na webu ČAK.

 

Schválen Etický kodex zaměstnance ČAK

Představenstvo ČAK schválilo Etický kodex zaměstnance, který navazuje na Compliance program ČAK. Etický kodex, který bude publikován na webu ČAK, zakotvuje v písemné formě standardy, jež Komora vyžaduje od svých zaměstnanců při výkonu práce jak ve vztahu k advokátům a advokátním koncipientům, tak i k veřejnosti, orgánům veřejné moci i smluvním partnerům.

 

IBA Mid-Year Meetings a Bar Leader´s Conference prestižně v květnu 2026 v Praze

Vedení International Bar Association (IBA) informovalo ČAK, že se prestižní IBA Mid-Year Meetings and Bar Leader´s Conference uskuteční koncem května 2026 v Praze. Jde o vyjádření uznání a prestiže České advokátní komoře, která se i jako hostitelská organizace bude částečně na organizaci této akce podílet.

IBA Mid-Year Meetings se účastní funkcionáři Rady IBA, správní rady, divizí, výborů a členských organizací IBA za účelem pracovních a strategických jednání. Jedná se o uzavřená zasedání určená pouze pro vedení IBA. V závislosti na místě konání se jich účastní až kolem 400 funkcionářů IBA.

IBA Bar Leader´s Conference je akcí, na níž se scházejí vedoucí představitelé advokátních komor z celého světa, aby diskutovali o nejnovějším vývoji a aktuálních otázkách, které se dotýkají advokátní profese. Konference je otevřena všem členům advokátní profese a je zpoplatněna. Účastní se jí pravidelně až 150 delegátů.

Představenstvo ČAK schválilo, že stávající předseda Robert Němec se stane zmocněncem ČAK pro obě IBA akce, a to zejména pro zachování informační kontinuity pro příští představenstvo po 9. sněmu ČAK, který proběhne příští rok v říjnu. Odboru mezinárodních vztahů ČAK představenstvo uložilo připravit detailní plán, včetně odhadovaného rozpočtu a zajištění financování.

 

Podpora mezinárodní konferenci PEOPIL, kongresu Právní prostor a konferenci Rodina v právu a bezpráví

Představenstvo ČAK vyslovilo podporu a záštitu konání mezinárodní výroční konferenci PEOPIL v Praze, která proběhne v září letošního roku.

Organizace PEOPIL sdružuje právníky z celého světa, převážně advokáty, specializující se zejména na náhradu nemajetkové újmy. Výročních konferencí se pravidelně účastní na 150 advokátů z Evropy, Ameriky, Austrálie a Afriky. O programu a podrobnostech konference budou advokáti informováni prostřednictvím advokátních médií, protože její jednání je otevřené i advokátům a advokátkám – nečlenům PEOPILU.

Představenstvo ČAK dále vyslovilo souhlas se záštitou ČAK pro kongres Právní prostor, který se již tradičně uskuteční v kongresovém hotelu na Seči. Obdobné partnerství kongresu poskytuje i Soudcovská unie a Unie podnikových právníků. Advokáti se pravidelně kongresu účastní jako hosté i jako přednášející. O jeho programu a možnosti zúčastnit se ho jsou advokáti a advokátky informováni prostřednictvím advokátních médií (více informací naleznete ZDE).

Představenstvo ČAK rovněž vyslovilo souhlas s tím, že se Komora pošesté stane spolupořadatelem celostátní konference Rodina v právu a bezpráví, kterou pořádá Unie rodinných advokátů ve spolupráci se Sekcí ČAK pro rodinné právo. Program bude tentokrát zaměřený na problematiku mezigenerační solidarity mezi dospělými příbuznými. I o této konferenci a možnosti se jí zúčastnit budou advokáti a advokátky informováni prostřednictvím advokátních médií (např. v Advokátním deníku ZDE).

 

Podrobné informace o celém zasedání budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP