Výbor pro advokátní etiku ČAK přijal usnesení k povinnostem advokáta

Výbor pro advokátní etiku ČAK na svém zasedání konaném dne 27. února 2024 v sídle ČAK, v Kaňkově paláci v Praze, za přítomnosti všech svých členů, přijal jednomyslně na základě žádosti představenstva ČAK usnesení ve vztahu k otázce povinnosti advokáta vykonat v rámci zastoupení veškeré úkony právní služby dle pokynu klienta, jakož i úkony, které advokát považuje za nezbytné k ochraně či prosazení oprávněných zájmů klienta. Žádost představenstva ČAK byla motivována množícími se případy krácení odměn advokátům ze strany soudů v případech, kdy o odměně advokáta rozhoduje soud.

Usnesení

1. Advokát je vždy vázán pokyny klienta a je povinen úkon právní služby vykonat bez ohledu na vlastní názor advokáta na účelnost úkonu právní služby.

            Advokát je však povinen:

  • při poskytování právní služby individuálně posoudit, zda úkon právní služby je z hlediska ochrany oprávněných zájmů klienta účelný,
  • informovat klienta o svém názoru na případnou neúčelnost daného úkonu právní služby,
  • poučit klienta o možných důsledcích, které pro klienta plynou, zejména o skutečnosti, že stát v případě úhrady odměny advokáta z titulu nutné obhajoby může takové náklady vymáhat po klientovi.

2. Jakákoliv materiální revize spočívající v posuzování a přezkoumávání účelnosti úkonu právní služby ze strany orgánů státní moci včetně moci soudní je zásahem do ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces a je nepřípustná.

Dle ustanovení článku 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. Jakákoliv limitace tohoto základního práva je nepřípustná. Soudy nejsou oprávněny přezkoumávat rozsah a účelnost jednotlivých úkonů právní služby z hlediska jejich materiálního obsahu, tedy z hlediska účelnosti či potřebnosti. Soudy mohou přezkoumat a revidovat výlučně formální stránku, tedy skutečnost, zda jde o úkon právní služby dle § 11 advokátního tarifu, zda úkon právní služby proběhl a případně jak dlouhou dobu byla v rámci úkonu právní služba poskytována. Jakákoliv další limitace je nepřípustná.

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP