Právě vychází BA č. 10, zve mj. na komorové Dny otevřených dveří

Zásadní i zajímavé aktuality i aktuální a neméně zajímavé články se sešly v letošním desátém čísle Bulletinu advokacie, který je právě doručován na vaše pracovní stoly, ale listovat si v něm můžete i v mobilu či tabletu.

 

V rubrice Aktuality tak hned z kraje najdete informaci o volbě nového vedení představenstva ČAK na další dva roky, dále stanovisko představenstva ČAK k užívání umělé inteligence při poskytování právních služeb, a v neposlední řadě také pozvánku na historicky první komorové Dny otevřených dveří; všechny prostory České advokátní komory se pro vás otevřou dne 25. října na Pobočce ČAK v Brně a dne 7. listopadu v sídle ČAK v Praze.

Rubriku Články pak otevírá aktuální článek Ladislava Jouzy nazvaný Významné změny v zákoníku práce – jaká nová pravidla platí pro práci na dálku a dohody? Najdete v něm přehled nejdůležitějších změn, které přináší nejnovější novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb., která většinově nabyla účinnosti 1. října 2023.

Řada advokátů pak jistě přivítá následující článek Terezy Kunertové Jak na výklad práva EU: manuál pro advokáty, který, jak již napovídá název, může být základní pomůckou pro každodenní advokátní práci s unijními nařízeními, rozhodnutími nebo směrnicemi.

Autoři dalšího příspěvku s obsáhlým názvem – K rozhodnutí velkého senátu NS o promlčení smluvních pohledávek aneb Neváhej a žaluj, soudci Nejvyššího soudu Pavel Horák, Bohumil Dvořák a Pavel Tůma, předkládají odborné veřejnosti kritické zhodnocení rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nevyššího soudu ze dne 31. 5. 2023, sp. zn. 31 Cdo 3125/2022, podle kterého již ode dne, kdy se věřitel dozvěděl (nebo dozvědět měl a mohl), že mu vzniklo právo určit dobu splnění dluhu, začíná běžet tříletá subjektivní promlčecí lhůta,  a nabízí jiné možné řešení této právní otázky.

V rubrice Články bychom nakonec ještě rádi upozornili na příspěvek Pavla Kohúta Vylučuje promlčení trestní odpovědnosti skutečně právo na náhradu újmy způsobené nezákonným trestním stíháním? Autor přístup naznačený v titulku nepovažuje za souladný s podstatou práva na odškodnění nezákonného trestního stíhání, ani k němu podle jeho názoru nelze dospět výkladem § 12 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

V rubrice Z judikatury pak mj. najdete rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 4. 2023, sp. zn. 22 Cdo 3323/2022, který se zabývá procesními předpoklady tzv. valorizace vnosu, či rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2023, č. j. 8 As 166/2021-39, jež řešil povahu usnesení, jímž správní orgán rozhoduje o určení neplatnosti doručení.

V nejnovějším čísle Bulletinu advokacie ale samozřejmě dále najdete i recenze, kárnou praxi či pozvánky nejen na vzdělávací akce pořádané ČAK, ale také na dva advokátní šachové turnaje.

 

Redakce AD

Foto: archiv AD

Go to TOP