V Praze se konala prestižní mezinárodní konference European Circuit

Ve dnech 21.–22. září 2023 se v Praze uskutečnila ve spolupráci s ČAK exkluzivní výroční konference The European Circuit of the Bar of England and Wales.

 

European Circuit se sídlem v Londýně byl zřízen v roce 2001 advokátní komorou „The Bar Council of England and Wales“, která sdružuje 17 000 advokátů – tzv. barristerů v Anglii a Walesu. Členství v European Circuit je však otevřeno nejen barristerům, ale i solicitorům, právníkům a akademikům. Aktuálně sdružuje přes 120 členů, a to nejen z Velké Británie a Irska, ale i z dalších zemí, jako je Belgie, Itálie, Lucembursko, Francie a Německo. Územní působnost je shodná s působností Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva (viz https://www.europeancircuit.com/).

Organizace European Circuit si pro svou výroční konferenci zvolila Prahu historicky poprvé. Společná konference The European Circuit a ČAK není však náhodou, nýbrž je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi ČAK a Bar Council, která byla formálně stvrzena podpisem Memoranda o porozumění mezi The Bar Council of England and Wales a ČAK dne 25. února 2021. ČAK se tehdy stala první advokátní komorou na světě, která takovéto memorandum po brexitu s The Bar Council of England and Wales podepsala! Konference tak byla symbolickým završením spolupráce a projevem vzájemné úcty a přízně. Byla také unikátní příležitostí k prohloubení vazeb, a to jak na institucionální úrovni mezi advokátními komorami, tak  a to především, mezi zúčastněnými advokáty.

 

Konference se zúčastnilo více než 60 zájemců, včetně českých advokátů, kterým byla samozřejmě též přístupná, a to za snížený finanční příspěvek. Pracovní část této dvoudenní akce se uskutečnila v historickém srdci Prahy v hotelu Grand Bohemia a byla rozdělena do několika panelů, které byly věnovány rozličným tématům a umožnily srovnání příslušné právní úpravy a různorodý pohled na věc, především z perspektivy Velké Británie, Irska, ČR, i dalších jurisdikcí.

Konferenci zahájili a účastníky přivítali předseda European Circuit Michael Bowsher KC a předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili během této výjimečné události,“ řekl na úvod Robert Němec. „Česká advokátní komora velmi podporuje myšlenku udržovat i po brexitu úzké vztahy s britskými advokáty a jejich advokátními komorami, konkrétně s Bar Council of England and Wales a Law Society of England and Wales, a to jak bilaterálně, tak i prostřednictvím Rady evropských advokátních komor.  Uznáváme rovněž velmi důležitou roli Irské advokátní komory jako prostředníka mezi EU a Spojeným královstvím,“ dodal.

 

Předseda Komory Robert Němec následně vystoupil v rámci tzv. Bar Leaders Address na téma výzvy právního státu. V projevu ho pak následoval předseda The Bar Council of England and Wales Nick Vineall KC. Panelu se měla původně zúčastnit i předsedkyně Irské advokátní komory Sara Phelan SC, ale s ohledem na aktuální stávku advokátů bohužel nakonec do Prahy nemohla osobně zavítat (o situaci v Irsku připravujeme do Advokátního deníku samostatný článek). Jménem Irské advokátní komory tak účastníky přivítal její bývalý předseda Paul McGarry SC, který byl zároveň i moderátorem prvního odborného panelu na téma aktuální otázky arbitráže. Za českou stranu vystoupil JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., místopředseda ČAK, společně s ním diskutovali Niamh Leinwather, tajemnice Vídeňského mezinárodního arbitrážního centra, a James Hope, partner advokátní kanceláře Vinge ze Stockholmu. Jedním z témat debaty byla i tzv. Pražská pravidla o efektivním vedení mezinárodního rozhodčího řízení, která implementují inkviziční civilistický model do rozhodčího řízení.

Druhý odpolední panel byl zaměřen na problematiku hromadných žalob v Evropě. Za českou stranu na něm vystoupil JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK a partner advokátní kanceláře PRK Partners (na snímku vlevo), který představil směrnici EU o zástupných žalobách a možný stav její implementace v ČR. Další diskuse – jíž se zúčastnili i další panelisté z Irska a Velké Británie – byla zaměřena na související aspekty a došlo i k výměně zajímavých zkušeností z praxe.

Předseda ČAK R. Němec na snímku s M. Bowsherem a velvyslancem M. R. Fieldem a předsedou Bar Council N. Vineallem.

 

Součástí konference byl rovněž i bohatý doprovodný program: čtvrteční odborná část byla stylově završena návštěvou Britského velvyslanectví v Praze, kde účastníky osobně přivítal velvyslanec Matthew R. Field.

Během společně stráveného času měli čeští i zahraniční advokáti nejen příležitost k výměně odborných zkušeností, ale také možnost navázat hlubší osobní a pracovní kontakty.

 

V pátek dopoledne navštívila delegace (především zahraničních) advokátů Městský soud v Praze ve Spálené ulici. Zde advokáty přivítal v největší soudní síni Mgr. Michal Roubíček, místopředseda soudu pro věci trestní, který poho- vořil obecně o fungování justice, přičemž se zaměřil na specifika Městského soudu v Praze. Následující příspěvek přednesl předseda Soudcovské unie ČR JUDr. Libor Vávra, který popsal soudní soustavu v ČR a postavení soudce. Advokáty zaujalo téma laického prvku v justici a neexistence poroty, tzv. jury, v českém soudním systému. JUDr. Vávra též stručně prezentoval, čím se zaobírá Soudcovská unie, zmínil mezinárodní spolupráci i spolupráci s jinými právnickými profesemi.

 

Po návštěvě Městského soudu v Praze pokračovala odborná část konference. První panel se věnoval problematice ochrany životního prostředí. Oficiálním řečníkem za ČAK byl Vladimír Ambruz, LL.M., et LL.M., advokát z advokátní kanceláře JŠK a předseda Asociace pro anglické právo. V panelu, který moderovala Alessandra Donti, referendářka Soudního dvora EU, se mj. diskutovala role advokátů v ochraně životního prostředí. Účastníci si mohli vyslechnout mnoho alarmujících faktů stran stavu životního prostředí, včetně problematiky deforestace, ilegální těžby zlata a jiných nerostů i dopadu, který taková těžba má.

V následujícím panelu vystoupila za českou stranu JUDr. Mgr. Marta Fantová Argalášová, advokátka z advokátní kanceláře Havel Partners, která společně s kolegy z Velké Británie diskutovala o problematice rodinného práva a trustů.

Předposlední panel s názvem „Invaze na Ukrajině a výhled do budoucna“ byl velmi emotivní, neboť hovořila i mj. i Olena Sukmanova, bývalá náměstkyně ministra spravedlnosti Ukrajiny. Za ČAK vystoupil JUDr. Antonín Mokrý, náhradník představenstva ČAK a bývalý prezident CCBE (na snímku vlevo), který se ve svém příspěvku mj. zaměřil i na omezující opatření vůči Rusku a zákaz poskytování právního poradenství v nařízení Rady 2022/1904 a 2022/1273. V této souvislosti nastínil otázku souladu zákazu poskytování právního poradenství s právem na právní poradenství a zastoupení. Tuto obavu poprvé vyjádřil během konference v Bruselu u příležitosti českého předsednictví.

Poslední panel, který vzbudil mezi účastníky konference vášnivou diskusi, byl věnován umělé inteligenci. JUDr. Václav Janeček, Ph.D., jenž působí na Univerzitě v Bristolu a Oxfordu, v něm účastníky akce seznámil s výsledky některých relevantních výzkumů: „Právníci se při poskytování právních služeb stále více spoléhají na digitální technologie. Nejpokročilejší technologie, jako je umělá inteligence, slibují velký pokrok v oblasti právních služeb, ale právníci nejsou tradičně vzdělaní v oblasti digitálních technologií, a proto nemohou plně využít potenciál těchto technologií ve své praxi.“ V rámci své prezentace JUDr. Janeček identifikoval pět hlavních oblastí vzdělávání, které jsou potřebné pro právníky: 1) porozumění způsobu myšlení, tzv. mindset IT; 2) myšlení orientované na data 3) agilní systémy a design thinking; 4) obchodní povědomí; 5) digitální etika a právo AI a digitálních technologií.

 

Konference The European Circuit of the Bar of England and Wales se setkala s velmi pozitivním ohlasem účastníků, o čemž svědčí i hodnocení jednoho z českých panelistů Vladimíra Ambruze: „Konference byla pro mě opravdovým zážitkem, a to nejen díky kvalitním řečníkům, ale i organizačním aspektům a nebývale přátelskému duchu. Považuji tuto konferenci za velmi zdařilou a doufám, že na ni v budoucnu navážou další podobné akce“.

 

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., konzultantka pro mezinárodní vztahy, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: autorka a Mgr. Lenka Vojířová, Odbor mezinárodních vztahů ČAK, a redakce AD

Go to TOP