Pozor, od 23. 7. je účinná novela předpisu k advokátním úschovám

Aktuálně

 Ve snaze zajistit maximální transparentnost advokátních úschov a zvýšit standardy ochrany prostředků klientů při správě cizího majetku schválilo 11. května t. r. představenstvo České advokátní komory svým usnesením č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších stavovských předpisů, nové povinnosti advokátů při provádění advokátních úschov. Uvedené usnesení bude účinné od 23. července 2023.

 

„Podle čl. 2c usnesení představenstva platí, že s účinností od 23. července 2023 budou advokáti nově povinni písemně informovat klienty, tj. všechny účastníky smlouvy o advokátní úschově, jak složitele, tak i příjemce, o možnosti nastavení automatických oznámení o pohybu na účtu advokátní úschovy, které daná banka v souvislosti s vedením úschovního účtu nabízí,“ přiblížil novelu usnesení představenstva ČAK předseda Komory JUDr. Robert Němec, LL.M.

Pokud daná banka takovouto službu nabízí a klient si to bude přát, udělí advokát bance souhlas s poskytováním informací o pohybech na účtu. Souhlas, aby banka tyto informace klientům zasílala, nebude smět advokát během trvání úschovy zrušit. V případě, že daná banka zasílání notifikací klientům nenabízí, advokát o tom klienty rovněž informuje. Stále přitom platí, že podle čl. 2 odst. 1 písm. b) cit. usnesení je advokát při výběru banky povinen přihlédnout k případným požadavkům klienta.

Dále nově platí, že pokud si to klient bude přát, bude mít advokát povinnost oznámit Komoře adresu elektronické pošty klienta, na níž mu bude Komora zasílat potvrzení o tom, že advokát úschovu a následně její ukončení nahlásil do elektronické knihy úschov (EKÚ) vedené Komorou.

Jak je uvedeno výše, tato povinnost byla založena usnesením představenstva ČAK č. 1/2023 Věstníku, s účinností od 23. 7. 2023. Z toho plyne, že informační povinnost se bude vztahovat pouze na nové úschovy, které vzniknou od 23. 7. 2023, nikoli na starší úschovy. Pokud již úschova probíhá, advokát povinnost informovat klienty o možnosti zasílání notifikací bankou nemá. To samé platí pro povinnost advokáta odeslat do EKÚ e-mailovou adresu klienta, na kterou Komora zašle potvrzení o oznámení o založení a ukončení úschovy. Z technických důvodů je počet e-mailových adres omezen na pět; pokud je účastníků smlouvy více, záleží na jejich domluvě, které adresy advokát do EKÚ nahlásí.

Vedle usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 11. května 2023, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších stavovských předpisů, ve stejný den, tj. 23. července 2023, nabude účinnosti i usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 19. června 2023, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1999 Věstníku, kterým se stanoví jednorázová částka náhrady nákladů kárného řízení, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 19. června 2023, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení (advokátní smírčí řád), ve znění pozdějších předpisů.

Věstník České advokátní komory, částku 2, vydanou dne 23. června 2023, v níž byla publikována uvedená usnesení představenstva ČAK, naleznete ZDE.

 

Odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK, redakce AD
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP