Na jaké úschovy se aplikují nové změny ve stavovské úpravě úschov?

Česká advokátní komora již dříve informovala o svých snahách zajistit maximální transparentnost advokátních úschov a zvýšit standardy ochrany prostředků klientů při správě cizího majetku. Výsledkem jsou změny v usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších stavovských předpisů, kterými se stanoví nové povinnosti advokátů při provádění advokátních úschov. Na jaké úschovy se tyto povinnosti vztahují?

 

Od 1. 7. 2023 advokáti hlásí do elektronické knihy úschov (EKÚ) nejenom přijetí peněžních prostředků do úschovy, ale rovněž ukončení úschovy (viz čl. 2b usnesení). Tato povinnost byla založena usnesením představenstva ČAK č. 3/2022 Věstníku, s účinností od 1. 7. 2023. Povinnost hlásit ukončení úschovy se bude vztahovat pouze na úschovy, jejichž přijetí advokát oznámil do EKÚ od 1. 7. 2023; na starší úschovy se tato povinnost nevztahuje. Tomu také odpovídají změny v EKÚ. U starších úschov se tedy ukončení nehlásí, neboť to EKÚ neumožňuje.

 

Od 23. 7. 2023 jsou advokáti povinni před přijetím peněžních prostředků na účet informovat klienty o možnostech zasílání notifikací bankou provádějící úschovu a zajistit provádění notifikací příslušnou bankou, pokud o to klient požádá (viz čl. 2c usnesení). Tato povinnost byla založena usnesením představenstva ČAK č. 1/2023 Věstníku, s účinností od 23. 7. 2023. Z toho plyne, že informační povinnost se bude vztahovat pouze na nové úschovy, které vzniknou od 23. 7. 2023, nikoli na starší úschovy. To samé platí pro povinnost advokáta odeslat do EKÚ e-mailovou adresu klienta, na kterou Komora zašle potvrzení o oznámení o založení a ukončení úschovy.

 

Odbor vnější a vnitřní legislativy ČAK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP