Evropští advokáti: Právní stát je naším společným dědictvím!

Dne 11. června 2022 jsme my, evropští advokáti, přijali ve Vídni z iniciativy francouzské Národní rady advokátních komor deklaraci týkající se zachování právního státu, přičemž jsme zastupovali celkem 25 členských zemí Rady Evropy a 38 organizací. Společně a jednotně jsme vyzvali k tomu, aby byl právní stát nejen zachován, ale také posilován a ochraňován.

 

Dne 1. července převzala Česká republika od Francie předsednictví v Radě Evropské unie. Předání moci proběhlo v kontextu evropské a mezinárodní krize, která vyžaduje, abychom zůstali bdělí a připravení. Francouzští a čeští advokáti společně vyzývají evropské a vnitrostátní orgány, jakož i všechny své evropské kolegy, aby se zasadili o posílení našich demokratických institucí.

Vyzýváme proto k uplatňování zásad, které Vídeňská deklarace z 11. června 2022 připomíná:

● Právní stát je víc než pouhá definice, je to skutečná opora našich demokratických zřízení.

Tváří v tvář opakovanému zpochybňování právního státu ze strany mnoha evropských politiků bychom zde rádi připomněli nedotknutelnou povahu našich základních zásad a práv.

Naše občanská, politická, hospodářská a sociální práva jsou společným dědictvím evropských občanů.

Vzhledem k tomu, že právo je univerzální, zmiňuje naše deklarace také obranu práv nejvíce znevýhodněných osob i význam dodržování práva na azyl a základních práv. Ve světle současných událostí se nyní jeví jako nezbytné aktivně pracovat na posílení záruk přístupu k právu pro osoby v exilu.

V tomto smyslu žádáme evropské instituce, aby podpořily země sousedící s Ukrajinou při přijímání a nacházení uplatnění pro miliony uprchlíků.

Připomeňme, že v preambuli Listiny základních práv Evropské unie se uvádí, že Unie „spočívá na zásadách demokracie a právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva.“

Tato zásada je obsažena také v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, kterou jsme se zavázali dodržovat.


● Profesní tajemství je předpokladem pro dodržování zásad právního státu.

V několika členských státech jsme svědky útoků na svobodný výkon advokátní profese a stále častějších případů porušování profesního tajemství, které jsou advokáti povinni dodržovat vůči svým klientům. Právní stát jsou však také samotní advokáti. Musíme mít možnost vykonávat své povolání v klidu, svobodně a se skutečnými zárukami pro naši profesi. Ustanovení o ochraně profesního tajemství je nezbytné zahrnout do každého evropského legislativního nástroje, který by mohl mít na toto tajemství negativní dopad, a to i nepřímo.

V době, kdy na hranicích Evropy promlouvají zbraně, se zbraň práva jeví jako nejlepší spojenec pro zachování našeho způsobu života, naší demokratické kultury a našeho společného budování mírového kontinentu.


Jérôme Gavaudan, prezident francouzské Národní rady advokátních komor (CNB)
Robert Němec, předseda České advokátní komory
Laurent Martinet, místopředseda CNB


ČAK

Foto: canva.com

 

Go to TOP