Změna ZA umožní vydávat digitální stejnopisy identifikačních průkazů

Poslanecká sněmovna schválila ve středu 29. listopadu 2023 novelu zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (tisk č. 548 – odkaz ZDE). Navrhovaná právní

Poslanecká sněmovna schválila ve středu 29. listopadu 2023 novelu zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (tisk č. 548 – odkaz ZDE). Navrhovaná právní úprava zavádí možnost získat tzv. elektronický stejnopis průkazu, který bude sloužit k týmž účelům jako fyzický průkaz, tj. prokázání totožnosti a prokazování skutečností uvedených v průkazu, a bude mít tytéž právní účinky jako prokazování fyzickým průkazem. Podrobnější informace viz https://edoklady.gov.cz/. Součástí novely je i změna zákona o advokacii, která má umožnit vydávání digitálních stejnopisů identifikačních průkazů advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů.

 

Podle stávající právní úpravy vydává Česká advokátní komora identifikační průkazy advokátů, jejichž vzor, náležitosti a způsob používání stanoví prováděcí právní předpis. Identifikačním průkazem prokazuje advokát oprávnění k poskytování právních služeb. Obdobně vydává Komora identifikační průkaz usazeného evropského advokáta a advokátního koncipienta.

Dle novely zákona o právu na digitální služby platí, že „vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti předložením průkazu, který je veřejnou listinou, nebo umožňuje-li právní předpis prokázání totožnosti nebo jiné skutečnosti předložením průkazu, který je veřejnou listinou, lze totožnost nebo jinou skutečnost prokázat digitálním stejnopisem průkazu.

Identifikační průkaz advokáta, usazeného evropského advokáta a advokátního koncipienta jsou podle zákona o advokacii veřejnými listinami. Proto platí, že prokazuje-li identifikační průkaz oprávnění k výkonu advokacie, resp. k poskytování právních služeb, a je zároveň veřejnou listinou, lze tuto skutečnost prokázat i digitálním stejnopisem průkazu. Digitálním stejnopisem průkazu je výpis z informačního systému veřejné správy o průkazu a jeho obsahu.

„I přes stávající znění bylo nutné v zákonu o advokacii upravit několik otázek týkajících se průkazů a zejména pak údajů vedených v seznamech advokátů a koncipientů, aby mohly být použity pro vydání digitálních stejnopisů identifikačních průkazů. A to se nám podařilo,“ vysvětluje předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M. „Jakmile nabude novela zákona ke dni 1. 1. 2024 účinnosti, vyvineme maximální úsilí, aby mohly být digitální průkazy vydávány co nejdříve.“

Poskytovatelem elektronického stejnopisu průkazu a správcem a poskytovatelem mobilní aplikace, jejímž prostřednictvím se elektronický stejnopis průkazu zpřístupňuje, bude Digitální a informační agentura jakožto správce portálu veřejné správy. Elektronický stejnopis průkazu bude možné využívat prostřednictvím mobilní aplikace poskytované Digitální a informační agenturou, která je orgánem veřejné moci, případně bude možné elektronický stejnopis průkazu zobrazit rovněž v rámci webového rozhraní Portálu občana.

 

JUDr. Johan Justoň, vedoucí Odboru vnější a vnitřní legislativy ČAK
Ilustrační foto: canva.com a eDoklady

Go to TOP