Vězeňská služba vydala manuál k podmíněnému propuštění

Dnem 1. 1. 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon

Dnem 1. 1. 2022 vstoupil v účinnost zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a některé další zákony. Kromě jiného bylo tímto zákonem nově upraveny podmínky podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Pro usnadnění celého s tím souvisejícího procesu vydalo Generální ředitelství Vězeňské služby ČR manuál s přesným postupem na podání návrhu.

 

Vedle postupu odsouzených osob při podávání návrhů na podmíněné propuštění upravuje nově vydaný manuál také postup zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby při jejich evidování, zpracování a odesílání příslušnému soudu. Pro odsouzené pak GŘ VS vydalo leták, který je k dispozici ve všech věznicích spadajících pod VS ČR.

 

 

Současně s manuálem vydalo GŘ Vězeňské služby ČR pro odsouzené i podrobný procesní diagram, v němž je pomocí ikonek znázorněn „step by step“ proces přijetí návrhu a jeho další cesta přes kancelář ředitele věznice (vypracování stanoviska…) až k okresnímu soudu, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává.

 

 

 

 

Upozorňujeme také na aktualizaci vnitřních předpisů Vězeňské služby, resp. nařízení GŘ VS č. 33/2019, o vězeňské a justiční stráži, které se týká provádění kontrol osob vstupujících do věznic a jejich zavazadel.

V odst. 4 § 101 bylo znění upraveno takto:

4) Vstupující osoba prochází detekčním rámem vždy bez pokrývky hlavy, v odůvodněných případech může příslušník vyzvat vstupující osobu k odložení svrchního oděvu (např. kabát, bunda), bot a opasku (je-li v těchto místech detekčním rámem signalizována přítomnost kovového předmětu) a provést jejich kontrolu za využití rentgenu. V těchto případech musí být prohlídka provedena tak, aby nedošlo k poškození nebo znečištění kontrolovaného oděvu nebo obuvi kontrolovaných věcí.

 

O novele zákona č. 218/2021 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (konkrétně o doplnění stávajícího znění v § 7 odst. 2 – „Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe…Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu v jednotlivých odůvodněných případech jinak.), jež nabyla účinnosti 1. 1. 2022 a díky níž skončily nedůstojné prohlídky advokátů při vstupu do budov soudů Vás již Advokátní deník informoval ZDE a ZDE.

 

Redakce AD
Foto: Vězeňská služba ČR 

 

Go to TOP