Prohlídky advokátů při vstupu do soudní budovy v lednu 2022 skončí

Od 1. ledna 2022 už nebudou muset advokáti podstupovat bezdůvodné prohlídky při vstupu do soudních budov. Vyplývá to z novelizace zákona o soudech a soudcích, spočívající v doplnění stávajícího znění, kdy předseda soudu může nechat prohlídce advokáta podrobit pouze v jednotlivých odůvodněných případech. Informoval o tom i Advokátní deník.

Toto nové, a z pohledu advokacie významné, ustanovení by po letech méně či více úspěšných intervencí konečně mělo v rámci České republiky odstranit nedůstojné prohlídky advokátů při vstupech do soudních budov a odstranit nerovnosti justice v přístupu ke státním zástupcům na straně jedné a advokátům na straně druhé.


Opasek dolů!

Někdy dokonce měla prohlídka ponižující charakter, jako se to stalo například advokátu Radku Ondrušovi. Toho před časem nutila justiční stráž v budově Okresního soudu v Jihlavě k tomu, aby ve vchodu do budovy soudu sponě u opasku vytáhl opasek z kalhot. Takže tam stál, přidržoval si padající kalhoty, za bujarého veselí asi třiceti přihlížejících návštěvníků, kteří zde rovněž čekali na odbavení, včetně jeho novináře, který se to chystal fotit. Nepomohlo mu ani to, že se nabídl, aby jej projeli mobilním skenerem a ani nabídka, že si opasek sundá v přilehlé místnosti justiční stráže. Nakonec raději odešel. U Ondruše šlo navíc o pikantní situaci – ještě jako státní zástupce na NSZ, kde dokonce dozoroval trestné činy Vězeňské služby, pod níž Justiční stráž spadá, žádné prohlídky podstupovat nemusel.

Podobná jednání ze strany soudní ostrahy dospěla již do takového stádia, že se jimi zabývalo i minulé představenstvo České advokátní komory. „Může se zdát, že jde o banalitu. Má to ale širší kontext, kterým je nerovné postavení subjektů soudního procesu. Advokáti nemají již od samého počátku procesu – od vstupu do soudní budovy – rovné podmínky se státními zástupci. Na rozdíl od nich musejí procházet bezpečnostními rámy a někdy jsou podrobeni i ponižující osobní kontrole,“ konstatoval člen představenstva ČAK Michal Žižlavský v Bulletinu advokacie. „Je znám případ, kdy policejní důstojník jako obžalovaný prochází bez kontroly mimo bezpečností rám a jeho obhájce je podroben osobní prohlídce.“

Justiční stráž vycházela doposud při kontrolách advokátů z interních pokynů generálního ředitele Vězeňské služby. Předseda soudu ale mohl vydat pokyn, kterým stanoví jiný postup, kterým se musí justiční stráž řídit. Česká advokátní komora se proto obrátila na předsedu Nejvyššího soudu Pavla Šámala s žádostí o řešení tohoto problému. Výsledkem osobního jednání předsedy ČAK bylo to, že předseda Nejvyššího soudu seznámil předsedy soudů všech stupňů se stanoviskem, že kontroly a prohlídky advokátů nejsou prováděny důstojně. Přitom již tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) uzavřel s ředitelem Vězeňské služby Petrem Dohnalem dohodu o tom, jak by měla justiční stráž v případě advokátů postupovat. Jenže jeho nástupce Robert Pelikán (ANO) ještě v pozici náměstka po svém příchodu na ministerstvo tuto dohodu zrušil.


Trapné polemiky

„Tuto novelu samozřejmě s povděkem vítáme, jen je smutné, že přichází až po mnoha letech trapných polemik o postavení a významu advokátů v soudních řízeních. Přitom i dosavadní právní úprava vstupu do soudních prostor výslovně ve svém ustanovení § 7 odst. 2 zákona o soudech a soudcích uvádí, že povinnost podrobit se osobní prohlídce se nevztahuje mimo jiné na advokáty, pokud předseda soudu nestanoví jinak,“ říká Marek Nespala, předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů ČAK.

Horší libovůli při kastování právních stavů si lze podle něj jen těžko představit, ale zase na druhou stranu si tak hned při vstupu do soudní budovy může advokátní veřejnost učinit obrázek, jaký je k ní vztah předsedy toho kterého soudu, z níž plyne tušený sentiment atmosféry následného soudního jednání. „Jako předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů jsem se nejrůznějšími podněty a horory ze situací vzešlých za posledních více než deset let s Výborem zabýval prakticky kontinuálně a v bezpočtu případů a nyní si lze oddechnout, že až na snad některé opravdu výjimečné případy končí psaní podnětů a mačkání čepice na mnohdy bezvýsledných jednáních s představiteli resortu ministerstva spravedlnosti.“


Zdroj: e-news.cz
Autor:
Dušan Šrámek
Foto: Pixabay

Příspěvek byl převzat s laskavým svolením redakce i autora.

 

 

Go to TOP