FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – květen 2022

Opět Vám nabízíme rychlé informace z jednání představenstva ČAK – Flash News. Přinášejí pouze hlavní zprávy a události, podrobnosti pak budou k dispozici, stejně jako doposud, v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.

O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 7. schůzi v tomto volebním období, tedy 9. – 10. května 2022?


Informace o činnosti v období mezi zasedáními představenstva ČAK

JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK, stručně informoval členy představenstva o dění mezi zasedáními představenstva, kdy kromě běžné agendy absolvoval např. setkání vedení samosprávných profesních komor, o kterém informoval Advokátní deník ZDE, zúčastnil se obnoveného Sjezdu českých právníků, z něhož Advokátní deník připravil online zpravodajství ZDE a absolvoval řadu dalších jednání s představiteli nejvyšších justičních složek a poradními orgány ČAK.

JUDr. Petr Čáp, tajemník ČAK, informoval o obnovení pracovní skupiny pro novelizaci advokátního tarifu. Představenstvo ČAK doporučuje, aby do něho bylo implementováno ustanovení, na jehož základě by do budoucna docházelo k automatické valorizaci advokátního tarifu v závislosti na inflaci.

ČAK poskytne společnosti Člověk v tísni podklady k bezplatné právní pomoci, včetně příslušných formulářů, aby je její terénní pracovníci mohli předávat klientům společnosti a případně jim mohli pomoci i s jejich vyplněním. K tomu ČAK nabídne společnosti Člověk v tísni proškolení terénních pracovníků v problematice bezplatné právní pomoci zajišťované Komorou.

Na jednání představenstva ČAK byl přítomen jako host Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel ČAK pro severní Moravu, který informoval o aktuálních oslavách stoleté existence Krajského soudu v Ostravě, jichž se bude aktivně účastnit (zejména v části určené pro školy a laickou veřejnost) i severomoravská advokacie (přednášky, videoprezentace, informační brožury).


Výsledky průzkumu o proplácení náhrad nákladů na obhajoby ex offo

Představenstvo projednalo výsledky průzkumu provedeného prostřednictvím regionálních představitelů ČAK ohledně proplácení odměn advokátům za obhajoby ex offo. Z průzkumu je zřejmé, že situace je lepší než v nedávné minulosti, někde však přetrvávají prodlevy v proplácení těchto nákladů a často nejsou advokátům poskytovány zálohy, a to jak v přípravném řízení, tak v soudním stádiu trestního procesu. Představenstvo ČAK rozhodlo, že na tyto nedostatky v praxi upozorní zástupce Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra a požádá je o nápravu.

S jistým uspokojením představenstvo ČAK vzalo na vědomí další informace od advokátů z celé ČR získané opět prostřednictvím regionálních představitelů ČAK, že po zavedení nových pravidel pro vstup advokátů do soudních budov, účinných od počátku letošního roku, již nedochází k osobním prohlídkám advokátů, které v některých případech bývaly až ponižující.


Kam půjdou další finance z transparentního účtu Advokáti Ukrajině?

Viceprezident Ukrajinské národní advokátní komory Valentin Gvozdiy před časem informoval ČAK, že poté, co čeští advokáti zaslali již 11. 3. 2022 dva miliony Kč z transparentního účtu Advokáti Ukrajině na přímou pomoc ukrajinským advokátům, nemá Ukrajinská národní advokátní komora akutní potřebu dalších finančních prostředků a požádal, aby případná další pomoc advokátů z ČR byla směřována na jiné humanitární účely.

Členové představenstva ČAK proto rozhodli, že další jeden milion Kč z tohoto účtu bude poskytnut Ukrajině na humanitární účely prostřednictvím Českého červeného kříže, který přímo na Ukrajině dlouhodobě humanitárně působí a nadále působit bude (a to i po případném, jak doufáme, brzkém, konci válečného konfliktu). Český červený kříž peníze advokátů přijme a zaváže se účelově je použít výlučně na humanitární pomoc Ukrajině.

Dalších 300 tisíc Kč shromážděných na účtu Advokáti Ukrajině poputuje z iniciativy Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na nákup zdravotnického materiálu do Univerzitní nemocnice v Užhorodu. Konkrétně na pomoc jejich neurochirurgickému pracovišti, které se potýká s akutním nedostatkem zejména anesteziologických prostředků k zajištění dýchacích cest, obvazového materiálu, dezinfekce a dalšího neurochirurgického vybavení, přičemž nese jednu z největších zátěží danou zejména léčením válečných zraněných.

Transparentní účet Advokáti Ukrajině zůstává i nadále otevřen a členové představenstva ČAK opakovaně děkují všem, kteří na něj již přispěli či tak učinit ještě hodlají.


Připomínky ČAK k některým legislativním návrhům právních norem

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí připomínky zaslané Odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK k návrhu souboru novelizací právních předpisů obecně označovaných jako Milostivé léto II, který do legislativního procesu poslala vláda.

Milostivé léto II v podstatě opakuje podmínky loňského Milostivého léta, byť s některými modulacemi. Podstata ovšem zůstává stejná. Komora uplatnila zásadní připomínky, které spočívají v překročení ústavních mantinelů navrhované právní úpravy, neboť zásadním způsobem dopadá do sféry ochrany vlastnického práva, když se dotýká i jiných subjektů než pouze samotného státu. Faktické dopady takového protiústavního zásahu do ochrany vlastnického práva se tedy (opět) nebudou dotýkat pouze státu, jakožto věřitele, ale budou zasahovat i do majetkových práv jiných právnických a též fyzických osob, včetně advokátů a advokátních společností.

Jelikož navrhovaná právní úprava zasáhne též do práva legitimního očekávání advokátů na odměnu za poskytnuté právní služby, navrhla ČAK, aby 15 % z uhrazené nebo vymožené jistiny jako část sjednané odměny připadlo advokátovi či advokátní společnosti. A to v těch případech, kdy byla dohodnuta smluvní odměna spočívající ve vymožené náhradě nákladů řízení za právní zastoupení a tato náhrada nákladů byla přiznána pravomocným rozhodnutím a zároveň na základě rozhodnutí soudního exekutora dojde k zániku palmární pohledávky advokáta vůči jeho veřejnoprávnímu klientovi.

Zvolené řešení se přitom nikterak nedotýkalo dlužníka, neboť výše uhrazené nebo vymožené částky měla zůstat stejná – tj. jistina + náklady exekuce. Bohužel, tato připomínka nebyla ze strany Ministerstva spravedlnosti akceptována. ČAK zároveň upozornila na znění přechodných ustanovení, jež mohou vést k dalším protiústavním následkům pro adresáty dané právní normy.

Komora uplatnila dále také své připomínky k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů trestných činů – tzv. whistleblowingu. Připomínky ČAK směřovaly k ochraně advokátní mlčenlivosti a z ní vyplývajících specifických povinností v souvislosti s výkonem advokacie.

Mgr. František Korbel, Ph.D., člen představenstva, doporučil ČAK uplatnit připomínky k novele stavebního zákona s tím, že některé navrhované úpravy jdou nad rámec původního vládního záměru a hrozí, že budou komplikovat povolovací řízení a omezí některá procesní práva účastníků řízení.


Heslovitě z dalšího programu představenstva

Představenstvo pověřilo JUDr. Michalu Plachkou, LL.M., místopředsedkyni ČAK, JUDr. Ondřeje Trubače, Ph.D., LL.M., člena představenstva a Mgr. Pavla Kroupu, náhradníka představenstva, aby za ČAK vedli a koordinovali projekt Advokáti do dětských domovů, který tak rozšíří působnost projektu Advokáti do škol, přičemž využije kvalitní tým advokátů již přednášejících ve školách a hotové informační materiály.

Představenstvo ČAK pověřilo JUDr. Petra Čápa, tajemníka ČAK, implementací předložených návrhů na další fungování knihoven Komory v Praze a v Brně.

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí informace o přípravě společné konference ČAK, Unie obhájců a PF UK v rámci českého předsednictví v Radě EU, která proběhne v září v Karolinu a jejímž tématem bude Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech.

Představenstvo ČAK rovněž vzalo na vědomí informace předsedy ČAK o odpovědích předsedy vlády a nejvyššího státního zástupce v kauze možných neoprávněných odposlechů porad advokátů s jejich klienty ve vazební věznici Brno-Bohunice (o dopisu nejvyššího státního zástupce informoval Advokátní deník ZDE). Mgr. Lukáš Trojan, člen představenstva, informoval o přerušení jednání sněmovní Stálé komise pro kontrolu použití odposlechů s tím, že považuje za zásadní objasnění, zda na jejím lednovém zasedání zazněly, či nezazněly nepravdivé informace. Představenstvo ho proto pověřilo, aby vyžádal audiozáznam z veřejné části tohoto jednání komise.


Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK

 

Go to TOP