FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – leden 2022

Po téměř čtyřech letech se změnila rodina komorových médií a nabízíme Vám nyní již podruhé jako prvotní rychlou informaci o jednání představenstva ČAK Flash News. Přinášejí pouze základní informace, podrobnosti pak budou k dispozici, stejně jako doposud, v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.

 

O čem tedy jednalo představenstvo ČAK na své 3. schůzi v tomto volebním období, tedy 10. – 11. ledna 2022?

 

Vnitřní oznamovací systém ČAK 

Představenstvo ČAK přijalo vnitřní oznamovací systém podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Vzhledem k tomu, že transpoziční zákon o ochraně oznamovatelů nebyl v minulém volebním období v ČR parlamentem přijat, přistoupila Komora – v souladu s metodikou Ministerstva spravedlnosti – k přijetí vnitřního systému na ochranu oznamovatelů přímo na základě směrnice. Vnitřní oznamovací systém bude sloužit pro zaměstnance a jiné pracovníky Komory, kteří budou chtít oznámit protiprávní jednání, jež porušuje právní předpisy EU upravující některé vybrané oblasti stanovené směrnicí a o kterém se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Komoru.

 

Digitalizace agend ČAK

Představenstvo ČAK pověřilo místopředsedu JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb., aby na březnové jednání připravil ve spolupráci s tajemníkem ČAK a vedoucí hospodářského a organizačního odboru plán digitalizace komorových agend na nadcházejících 6-9 měsíců roku 2022.

 

Vedení a složení poradních orgánů představenstva

Představenstvo poděkovalo stávajícím předsedům odborných sekcí a výborů ČAK za jejich činnost v minulém období, a protože je jeho záměrem, aby těmto orgánům předsedali členové a náhradníci představenstva (pokud je to reálné – v zájmu efektivní spolupráce s představenstvem), schválilo nová vedení poradních orgánů. Zároveň schválilo i již obměněné personální složení Sekce pro insolvenční právo, Sekce pro rozhodčí řízení, Sekce pro právo IT a GDPR a Výboru pro vnější vztahy a internetové rady. Složení dalších orgánů bude dořešeno na březnovém jednání představenstva. Konkrétní jména předsedů orgánů, případně i jejich složení, bude co nejdříve aktualizováno na webu ČAK v záložce Komora/Orgány.

 

Vznik Výboru pro advokátní etiku

Na návrh člena představenstva ČAK Mgr. Lukáše Trojana představenstvo schválilo záměr zřídit nový poradní orgán – Výbor pro advokátní etiku. Mgr. Trojan byl pověřen přípravou podkladů k jeho reálnému zřízení a k personálnímu obsazení. Náplní práce výboru by mělo být sjednocení interpretace stavovských předpisů v otázce advokátní etiky v návaznosti na judikaturu kárných senátů, zahájení diskuse o modernizaci pravidel advokátní etiky a příprava podkladů pro sjednocování výkladových stanovisek představenstva Komory.

 

Průběžná informace k možným odposlechům ve věznici v Brně

Dne 11. 1. 2021 proběhlo jednání Stálé komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR iniciované Českou advokátní komorou a poslancem Markem Novákem.

O tomto jednání byla advokátní veřejnost obratem informována prostřednictvím Advokátního deníku.

Neveřejného jednání se zúčastnila místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná a člen představenstva Mgr. Lukáš Trojan. Za ČAK poděkovali za snahu komise prošetřit celou událost a jejím členům tlumočili obavy advokátní veřejnosti z možného narušení důvěrného vztahu mezi advokátem a klientem, které může vést až k omezení efektivity poskytované právní pomoci. Vzhledem k tomu, že dozorový státní zástupce, který odposlechy navrhl, nebyl zproštěn mlčenlivosti, části jednání se zástupci ČAK nemohli účastnit. Je tedy dále třeba vyčkat závěrečného usnesení Komise, jež bude vycházet i z dodatečných informací, které nejsou zástupcům ČAK a představenstvu v tento okamžik známy.

Členové představenstva se seznámili s téměř desítkou přípisů od advokátů, kteří jednali ve výslechových místnostech Vazební věznice Brno-Bohunice v rozhodné době a kteří reagovali na výzvu představenstva, aby o tom podali Komoře zprávu. Celou problematiku bude nadále představenstvo sledovat a dále o ní advokátní veřejnost informovat.

 

Zpráva o nedostatečném postihu neoprávněného poskytování právních služeb

JUDr. Tomáš Sokol, člen představenstva ČAK, připravil zprávu o neoprávněném poskytování právních služeb (vinklaření), kde analyzuje historický vývoj možných postihů a konstatuje, že přes již dvě provedené úpravy v zákoně o advokacii (2017, 2021) systém postihu stále příliš nefunguje. Představenstvo ČAK rozhodlo, že ze zprávy bude připraven oficiální dokument, který ČAK předloží Ministerstvu spravedlnosti a vyzve k dalšímu jednání o zefektivnění postihu vinklaření.

Zároveň představenstvo uložilo vedoucímu Odboru sekretariátu a právního ČAK, aby předkládal zprávy o neoprávněném poskytování právních služeb dvakrát ročně – v roce 2022 poprvé – poté, co bude publikována statistika přestupků dle zákona o advokacii.

 

Heslovitě z dalšího programu představenstva

Představenstvo diskutovalo (s ohledem na rychle se vyvíjející advokátní praxi a její obory) o potřebě aktualizace dotazníku zaměření advokátní praxe, který je publikován v seznamu advokátů na webu ČAK a uložilo své člence JUDr. Lucii Dolanské Bányaiové, Ph.D., aby ve spolupráci s dalšími připravila návrh dotazníku nového, a to i v souvislosti s chystaným novým webem ČAK.

Představenstvo ČAK uložilo JUDr. Radimu Miketovi a JUDr. Lucii Dolanské Bányaiové, Ph.D., předložit na březnové jednání návrh úpravy zpoplatnění celodenních seminářů ČAK a finančního a jiného zvýhodnění pro advokáty, kteří splnili podmínky prvního tříletého cyklu Dalšího vzdělávání advokátů.

Představenstvo rovněž schválilo stanovisko k evropskému legislativnímu balíčku AML, které koresponduje se stanoviskem CCBE. Jeho schválení je důležité zejména proto, že na evropské úrovni jsou připravovány právní předpisy v oblasti AML, které v případě přijetí ohrožují nezávislost advokacie a důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem. Stanovisko v úplném znění bude záhy publikováno na Advokátním deníku a bude zasláno na vědomí a k využití předsedovi vlády, ministru financí, spravedlnosti, ministrovi pro legislativu a ministrovi evropské záležitosti ČR, případně dalším orgánům.

V souvislosti s projednávanou zprávou o činnosti regionů představenstvo ČAK vyslovilo plný souhlas s návrhem, aby došlo k větší a častější interakci představenstva s Výborem regionálních představitelů ČAK. Předsedovi tohoto výboru JUDr. Radimu Miketovi dále uložilo, aby ve spolupráci s regionálními představiteli zajistil konání „interpelačních dnů“ se členy představenstva v jednotlivých regionech. Vše v zájmu efektivních kontaktů s advokáty v regionech a dostatečné informovanosti o činnosti představenstva ČAK.

V rámci záměru umožnit advokátům snadný přístup k digitální identifikaci jejich klientů představenstvo ČAK rozhodlo o přípravě zadání výběrového řízení na BankID pro advokáty externím specialistou, a to v gesci místopředsedy ČAK JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb. Obdobně bylo uloženo, aby JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., připravil zadání výběrového řízení na dodávku systému Compliance pro ČAK, včetně služeb Compliance Officera a zabezpečení zákonných povinností dle právní úpravy o oznamovatelích.

Představenstvo ČAK (po informacích, které signalizují někteří advokáti a s nimiž členy představenstva seznámila místopředsedkyně JUDr. Michala Plachká, LL.M.) nepovažuje za obecně akceptovatelný standard, aby soudy již přiznané odměny advokátů dlouhodobě nevyplácely s odkazem na nedostatek finančních prostředků na příslušných účtech soudu. Představenstvo proto uložilo tajemníkovi, aby zpracoval výzvu advokátům pro zasílání relevantních informací o tomto stavu a následně případně připravil stanovisko ČAK ke schválení představenstvu, které by pak v této záležitosti jednalo s Ministerstvem spravedlnosti.

Místopředsedkyně ČAK JUDr. Michala Plachká, LL.M., otevřela debatu o vhodnosti zpracování manuálu pro advokáty, obsahujícího doporučení správných postupů při vydávání prohlášení o pravosti podpisu. Představenstvem ČAK byla pověřena, aby ve spolupráci s JUDr. Irenou Schejbalovou, místopředsedkyní Kontrolní rady, zpracovala do 30. 6. 2022 materiál obsahující příklady správných a nesprávných postupů při vyplňování knihy o prohlášeních o pravosti podpisu, odpovědi na nejčastější dotazy advokátů a přehled kárné judikatury v této oblasti.

Mgr. Lukáš Trojan, člen představenstva ČAK, otevřel debatu o návrhu na zřízení komunikační linky mezi Komorou a advokáty v provozních a administrativních věcech. Předsedovi a tajemníkovi ČAK bylo v této souvislosti uloženo, aby identifikovali personální kapacity pro případné zajištění této linky, navrhli zařazení uvedené pozice do organizační struktury ČAK, zjistili potřeby materiálního a prostorového zajištění, rozpočtové dopady a prověřili soulad uvedeného záměru s předpisy GDPR.

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK

Go to TOP