Právnická fakulta UK otevírá program LL.M. v oboru Právní ochrana dat

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze spouští od akademického roku 2023/2024 kurz vedoucí k získání mezinárodně uznávaného titulu „LL.M.“ v oboru Právní ochrana dat. Jde o úzkou specializaci nad rámec běžné výuky v magisterských studijních programech Právo a právní věda.

 

Nový obor Právní ochrana dat představuje specializovaný program zaměřený na právní úpravu dat v širším slova smyslu. Tematicky pokrývá otázky spojené s daty z pohledu ochrany osobních údajů, autorského práva, databázového práva, občanského práva a práva ústavního. Jedná se o úzkou specializaci, která jde nad rámec běžné výuky v magisterských studijních programech právo a právní věda.

„Program Právní ochrana dat je určen zejména pro ty, kteří se ve své praxi věnují práci s osobními i neosobními daty, nebo pro ty, kteří mají zájem si rozšířit své znalosti nad rámec obecného magisterského programu v oboru právo a právní věda,“ říká JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., vedoucí Centra práva, technologií a digitalizace.

 

Výuka je v českém jazyce a je orientována na praxi

V rámci českých právnických fakult se jedná o jediný česky vyučovaný program se specializací na právní úpravu ochranu dat. „Program je vhodný zejména pro pracovníky v oblasti korporátní compliance, pověřence pro ochranu osobních údajů, podnikové právníky, advokáty, nebo právníky ze státní správy a samosprávy,“ přibližuje Zdeněk Kučera.

Veškerá výuka má silný dovednostní prvek a je orientována na praxi. Od obecných základů bude postupně přecházeno ke specifickým tématům.

Cílem kurzu je poskytnutí celistvého vzdělání absolventů v oblasti ochrany dat. Absolventi LL.M. programu by měli být odborníky, kteří si v této oblasti osvojili zejména praktické znalosti a dovednosti.

„V rámci Evropské strategie pro data zavádí EU aktuálně celou řadu právních předpisů zaměřených na práci s daty. Úloha dat v ekonomice, ať již osobních či neosobních, bude přitom v budoucnu stále stoupat. Pro rozvoj ekonomiky zaměřené na data ale bude potřeba řada odborníků. Náš program má ambici pomoci vyškolit takové špičkové odborníky. Absolventi mohou nalézt uplatnění v celé řadě pozic, a to navíc s perspektivou, že poptávka po odbornících na data bude stále stoupat. Konkrétní příklady uplatnění zahrnují advokátní kanceláře specializující se na oblast práva informačních a komunikačních technologií nebo oblast ochrany osobních údajů, pozice pověřenců pro ochranu osobních údajů, práci v organizacích podílejících se na vývoji umělé inteligence ať už ve státní správě, samosprávě, soukromém sektoru apod.“ popisuje Vladan Rámiš ze Spolku pro ochranu osobních údajů, který se na výuce rovněž podílí.

 

Program nabídne špičkové přednášející

Při přípravě programu jsme dbali na to, aby mezi vyučujícími byli ti, kteří se problematice právní ochrany dat věnují nejen s příchodem GDPR, ale dlouhodobě. Jedná se tak nejen o akademiky, ale rovněž o praktiky, kteří jsou špičkovými odborníky v oblastech své specializace,“ dodává Kučera.

Mezi přednášejícími se tak vedle Zdeňka Kučery, vedoucího Centra práva, technologií a digitalizace a partnera advokátní kanceláře Dentons objeví například František Nonnemann analytik bankovních služeb a compliance skupiny Partners, autor řady komentářů, který působil na Úřadu pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení, Vladan Rámiš, ředitel právního úseku MAFRA a místopředseda Evropské federace pověřenců, nebo Jindřich Kalíšek, jeden z nezkušenějších pověřenců pro ochranu osobních údajů.

 

Kurz LL.M. je čtyřsemestrální, první tři semestry formou prezenční, čtvrtý částečně dálkově

Kurz LL.M. je koncipován jako čtyřsemestrální s tím, že první tři semestry jsou realizovány formou prezenční blokové výuky v prostorách PF UK, která se bude konat čtyřikrát za semestr v pátek odpoledne a sobotu celý den. Každá bloková výuka bude vymezena pro výuku jednoho modulu. Každý semestr se tedy uskuteční celkem čtyři moduly, každý v rámci jedné blokové výuky.

Data byla i jedním z témat konference LAW FIT, kterou Centrum práva, technologií a digitalizace pořádá společně s Fakultou informačních technologií ČVUT.

Čtvrtý semestr se uskuteční formou částečně dálkového studia, během něhož účastník vypracuje projekt v podobě řešení modelového případu a absolvuje dizertační seminář. Tento semestr účastníci také vypracují písemnou kvalifikační práci v rozsahu alespoň 100 normostran a vykonají závěrečnou zkoušku spojenou s obhajobou kvalifikační práce.

Předměty jsou rozděleny do celkem 13 modulů, ve kterých se účastníci vzdělávají v jednotlivých tématech (například data a jejich zakotvení v právním pořádku, právo duševního vlastnictví a data, evropské právo zpracování dat, národní právo ochrany dat, kybernetická bezpečnost, praxe pověřence, zpracování dat v e-commerce a marketingu, v bankovnictví a finančnictví, ve veřejné správě a pracovněprávních vztazích, ve zdravotnictví…).

 

Způsob a požadavky na přijímání uchazečů do kurzu

Zájemci o zapsání do kurzu LL.M. jsou přijímáni na základě písemné přihlášky po jejím přezkoumání komisí složenou z odborných pracovníků PF UK.

Podmínky přijetí jsou: absolutorium vysokoškolského vzdělání v oboru práva, resp. jemu naroveň postaveného typu vzdělání (v odůvodněných případech je možné přijmout i absolventy jiného vysokoškolského vzdělání, pokud se v praxi věnují ochraně osobních údajů nebo compliance), motivační dopis, životopis, uhrazení poplatku za podání přihlášky a za kurz LL.M. zpravidla nejpozději při zahájení kurzu. Podrobnosti lze nalézt ZDE.

Lhůta pro podání přihlášky v tomto programu je prodloužena do 17. září 2023.

 

Redakce AD
Foto: archiv PF UK a ČVUT

Go to TOP