Deklarace prezidenta CCBE k jejímu 60. výročí

Rada evropských advokátních komor – CCBE – slaví 60. narozeniny a každý týden na svých webových stránkách zveřejní krátkou zprávu nebo zajímavost ze své historie. Tento seriál ohlédnutí za 60 lety zahájil její současný prezident Ranko Pelicarić svojí deklarací.

CCBE se zrodila před 60 lety, v září 1960. Původně jako „Poradní výbor advokátních komor a národních organizací 6 států Evropského hospodářského společenství“ vzešla v prvních letech své existence z Mezinárodní unie advokátů (UIA).

Prvním krokem směrem k nezávislosti na mateřské organizaci bylo jmenování prezidenta a přijetí „réglement organique“ v roce 1966. Její jméno se od té doby změnilo, avšak akronym „CCBE“ zůstal zachován.

Původně CCBE zastupovala advokátní komory 6 členských zemí EHP, dnes již 45 evropských zemí a skrze ně více než 1 milion evropských advokátů.

CCBE může být na své úspěchy pyšná. Rád bych zmínil několik z nich: Etický kodex CCBE, Charta základních principů evropské advokátní profese CCBE, účast na práci, jež vedla k Směrnici 98/5/EK o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta, CCBE průkaz totožnosti, intervence CCBE v hlavních soudních věcech projednávaných na evropské úrovni, vydání praktických příruček pro advokáty zastupující před unijními soudy a Evropským soudem pro lidská práva, Lidskoprávní cena CCBE, vznik Evropského dne advokátů, zahájení iniciativy Evropští advokáti na Lesbu (společně s Německou advokátní komorou) a, samozřejmě, pravidelné vydávání stanovisek, doporučení, pokynů, prohlášení ohledně témat, která jsou důležitá pro spravedlnost a advokátní profesi.

V průběhu let se CCBE stala uznávaným hlasem evropské advokátní profese a navázala úzkou spolupráci s institucemi EU a unijními agenturami, například Agenturou EU pro lidská práva, soudy EU, Evropským soudem pro lidská práva, Radou Evropy a rovněž s dalšímu mezinárodními a evropskými advokátními organizacemi.

V současnosti čelíme mnoha výzvám, jako je výkon spravedlnosti v době pandemie, hrozby pro právní stát, porušování lidských práv, útoky na advokáty po celém světě, dopady technologického vývoje, digitalizace justice, dopady globalizace, liberalizace trhů atd.

Advokáti hrají zásadní úlohu, pokud jde o přístup ke spravedlnosti a ochranu lidských práv a základních svobod, zejména práva na obhajobu a záruk spravedlivého procesu. Advokátní profese je základním kamenem právního státu.

CCBE se bude v tomto náročném období více než kdy jindy snažit o zviditelnění hlasu evropských advokátů.

Ať žije CCBE!

Ranko Pelicarić, prezident CCBE

Go to TOP