Odcházení/přicházení, aneb JUDr. Ladislav Krym/JUDr. Petr Čáp

Spolu s rokem 2019 odchází z funkce tajemníka ČAK její dlouholetý představitel JUDr. Ladislav Krym. Má za sebou dlouhých 15 let nabitých nekonečnou prací ve prospěch advokátního stavu, komorových orgánů, jednotlivých odborů ČAK či výborů a sekcí.

Jelikož je všeobecně známo, že řadový advokát se o práci Komory a jejích funkcionářů zajímá povětšinou až tehdy, kdy je potřebuje nebo když má problém, je namístě připomenout, že: Tajemník je pravou (provozní) rukou předsedy ČAK, řídí sekretariát a z této pozice je ve stálé součinnosti s hospodářským odborem, je mnohdy první, kdo spolu s vedením Odboru vnějších vztahů reaguje na mediální ataky, jeho pozornosti nesmí ujít průběžné dění na matrice, je stálým vykonavatelem stavovských předpisů a v té souvislosti podílníkem na legislativní činnosti, koordinuje chod volených orgánů Komory a zajišťuje realizaci mnohých rozhodnutí představenstva, je nezbytnou součástí personální politiky ČAK, etc., etc.

To vše a ještě mnohem víc vykonával Ladislav Krym s náležitou odborností, kterou před rokem 2004 nabyl jak v rámci samotné advokátní činnosti, tak jako člen a předseda kárné komise a následně člen představenstva ČAK. A nelze též opomenout, že je dosud zkušebním komisařem anebo že se jako spoluautor podílel na koncipování komentáře k zákonu o advokacii.

Na závěr části „Odcházení“ trochu osobní nostalgie: Ladislav Krym mi byl obrovskou oporou v hektických dobách mého nástupu do funkce předsedy ČAK (konec roku 2003), kdy jsme řešili reorganizaci Komory, vstup české advokacie na evropskou půdu, budování vlastních školicích center atd. Za to vše, Ladislave, velký dík!

 

Ale koloběh života je věčný a s příchodem nového roku přichází i nový tajemník JUDr. Petr Čáp. Je přímo symbolické, že tento absolvent PF UK (1984) vyrůstal před rokem 1989 stejně jako jeho předchůdce v AP Příbram, stejně jako on zastával funkci předsedy kárné komise (do konce roku 2019), je členem zkušební komise a jakožto znalec stavovských předpisů se spolupodílel na tvorbě komentáře k zákonu o advokacii. Je navíc členem delegace ČAK v Radě evropských advokátních komor (CCBE), kde se věnuje práci v Etickém výboru (Deontology Committee) a spolupodílí se na přípravě Vzorového etického kodexu evropských advokátů. Kromě toho je členem Komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro nový trestní řád, to vše vedle dennodenního výkonu advokátní činnosti.

Věřím, Petře, že sázka na Tvou osobu fakticky žádnou sázkou není. Vím totiž dobře, že s výše rámcově vymezeným portfoliem činnosti tajemníka jsi detailně seznámen. Přeji Ti, aby ses nenechal otrávit problémy, které Tě v dané funkci jistě čekají, s těmito, nechť se vypořádáš s Tobě vrozenou elegancí a grácií. Přitom nepochybuji, že budeš jak předsedovi ČAK, tak všem orgánům Komory, resp. jejím členům, stejnou oporou, jako byl Ladislav.


JUDr. Vladimír Jirousek, předseda představenstva ČAK
Foto: Advokátní deník

Go to TOP