FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – duben 2024

Flash news

 Personální obměna ve složení představenstva ČAK, stav legislativního projednávání novely zákona o advokacii či možnosti zefektivnění kontrol provádění advokátních úschov, ale také otázky související s rychlým rozvojem AI a jejím využíváním při poskytování právních služeb byly na programu 28. zasedání představenstva Komory, které se konalo v pondělí 15. a v úterý 16. dubna 2024. Stručnou informaci o těchto i některých dalších z projednávaných bodů Vám jako obvykle nabízíme v pravidelných Flash News, podrobnosti z jednání budou následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK 15. a 16. dubna 2024 na své 28. schůzi tohoto volebního období?

 

Personální obměna ve složení představenstva ČAK

Předseda ČAK Robert Němec přijal odstoupení Františka Korbela z členství v představenstvu České advokátní komory z důvodu velkého pracovního zaneprázdnění. V návaznosti na to představenstvo ČAK kooptovalo jako nového člena představenstva jeho dosavadního náhradníka Pavla Kroupu.

František Korbel se k důvodům svého odstoupení podrobněji vyjadřuje v úvodníku časopisu Bulletin advokacie, který vyjde 19. dubna 2024.

 

Stav legislativního projednávání novely zákona o advokacii

Předseda ČAK Robert Němec informoval o stavu legislativního projednávání novely zákona o advokacii, kterou na svém jednání 27. 3. 2024 podpořil Ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny. Novela, jak už Advokátní deník mnohokrát informoval, by měla přinést zejména vyšší ochranu důvěrnosti vztahu klienta a advokáta, možnost zkrácených pracovních úvazků pro advokátní koncipienty, digitalizaci některých agend Komory a také možnost konat sněm a volbu do orgánů Komory online.

V rozpravě na jednání Ústavněprávního výboru PSP ČR byl načten a schválen pozměňující návrh předsedy ÚPV Radka Vondráčka týkající se výkonu politických práv advokátů. Podrobnější informace k jednání již přinesl Advokátní deník ZDE.

 

Příprava legislativních změn v provádění advokátních úschov 

Předseda ČAK Robert Němec dále informoval o opakovaných jednáních, která Komora vede se záměrem zvýšit bezpečnost a transparentnost advokátních úschov po kauze zpronevěry H. Sukové, jež tak výrazně poškodila své klienty, jakož i důvěryhodnost samotných advokátů a institutu advokátních úschov jako takového. Komora je přitom zároveň vedena snahou nezvyšovat nad nezbytně nutnou míru administrativní zátěž pro advokáty.

Zástupci Komory intenzivně jednají s Ministerstvem spravedlnosti a dalšími subjekty o konkrétní podobě legislativních formulací možných pozměňovacích návrhů, jež by mohly být ještě načteny do projednávané novely zákona o advokacii.

Česká advokátní komora konkrétně v rámci jednání navrhuje možnost – pro účely kontroly ze strany ČAK – prolomit bankovní tajemství tak, aby banky mohly poskytnout Kontrolní radě ČAK na její žádost informace o stavu a pohybech na účtu advokátní úschovy. Dále je diskutován i návrh na vytvoření specifického bankovního produktu – úschovního účtu, z něhož by banka mohla peněžní prostředky vyplatit jen na předem stanovené účty odsouhlasené účastníky smlouvy o úschově.

 

Možnosti zefektivnění kontrol provádění advokátních úschov

Představenstvo jednalo se zástupci Kontrolní rady ČAK provádějícími kontroly dodržování povinností AML a vedení advokátních úschov o možnostech a způsobech odstraňování překážek, s nimiž se při kontrolách pověření kontroloři setkávají. V této souvislosti jednali o dalším zabezpečení kontrolní činnosti po materiální, ekonomické a organizační stránce včetně IT podpory.

 

Umělá inteligence (AI) a poskytování právních služeb

Představenstvo za účasti pozvaných expertů opětovně jednalo o otázkách souvisejících s rychlým rozvojem AI a jejím využíváním při poskytování právních služeb, i o rizicích a odpovědnosti advokátů s tím spojených.

 

Postup příprav 9. sněmu ČAK

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí informaci o pokračujících jednáních s dodavateli systémů pro online účast advokátů a online hlasování na sněmu ČAK.

 

eLegalizace a eDokladovka mohou znamenat náklady ČAK

Členové představenstva ČAK jednali o požadavku na úhradu nákladů na úpravu Czech POINTu pro účely prohlášení advokáta o pravosti elektronického podpisu a uložilo Rozpočtovému a hospodářskému výboru ČAK, aby předpokládané náklady ve výši cca jednoho  milionu korun zahrnul do rozpočtu Komory na rok 2025.

Současně představenstvo ČAK vzalo na vědomí nutnost implementovat do vnitřního informačního systému ČAK další funkcionality umožňující propojení s tzv. eDokladovkou.

Představenstvo ČAK v této souvislosti pověřilo Kamila Blažka a Hanu Gawlasovou prověřením možností spolufinancování obou uvedených projektů formou dotací.

 

ČAK přispěje na vznik pietního místa obětem komunismu v pankrácké věznici

Představenstvo ČAK schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50 tisíc korun Vězeňské službě ČR, resp. Vězeňské duchovenské péči, z. s., na zřízení pietního místa v prostorách pankrácké věznice.

Toto zamýšlené důstojné místo bude trvale připomínat památku 66 popravených odpůrců komunismu včetně advokátního koncipienta Jaroslava Borkovce, jejichž zpopelněné ostatky byly v roce 1961 rozsypány na bývalém popravišti v pankrácké věznici a v loňském roce zpětně identifikovány a při pietním aktu i za přítomnosti zástupců Komory uctěny – Advokátní deník informoval ZDE

Součástí pietního místa bude náhrobní pamětní deska se jmény všech obětí. Nad zřízením pietního místa převzalo záštitu Arcibiskupství pražské a pokud se podaří získat dostatek financí i od dalších oslovených subjektů, měla by být pamětní deska odhalena již 27. června 2024 u příležitosti Dne památky obětí komunistického režimu, který je spojen s uctěním památky JUDr. Milady Horákové.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: archiv ČAK

 

 

Go to TOP