Přípravy na druhý obnovený Sjezd českých právníků jsou v plném proudu

Dne 16. února 2024 se sešli signatáři Memoranda o spolupráci mezi Jednotou českých právníků a jednotlivými organizacemi sdružujícími právnické profese, aby zhodnotili svou činnost za uplynulý rok a představili výhled na rok letošní. Rok 2024 se ponese nejvíce v duchu příprav dalšího, v pořadí druhého, obnoveného Sjezdu českých právníků. Ten by se měl uskutečnit v květnu roku 2025. Jeho hlavním tématem bude digitalizace a podle slov Karla Šimky, který vede expertní skupinu tohoto sjezdu, bude zapotřebí intenzivní zapojení všech zástupců právnických profesí.

Na úvod je třeba připomenout, že Memorandum o spolupráci mezi Jednotou českých právníků a jednotlivými organizacemi sdružujícími právnické profese bylo podepsáno v září 2017 v Praze (ČAK se připojila v lednu 2019) jako platforma pro nalezení prostoru k dialogu a komunikaci mezi všemi právnickými stavy. Dne 24. března 2023 potvrdila souhlas s přistoupením také Asociace právnických fakult – na jednání reprezentovaná děkanem Právnické fakulty UK v Praze prof. JUDr. Radimem Boháčem, Ph.D., a děkanem plzeňských práv JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem, Ph.D.

Letošní první zasedání zahájili úvodními slovy předseda Jednoty českých právníků JUDr. Pavel RychetskýJUDr. Martin Foukal, kteří vyjádřili uspokojení ze spolupráce napříč všemi právnickými profesemi, když se v loňském roce podařilo uspořádat s velkým ohlasem několik odborných akcí, ať už šlo o akce samotné Jednoty českých právníků nebo například o kulatý stůl pod gescí Soudcovské unie ČR či Exekutorské komory ČR.

Jednotliví zástupci komor a unií následně představili témata, která aktuálně řeší, a sdíleli v rámci dnešního zasedání i další otázky týkající se jejich činnosti. JUDr. Libor Vávra tak za Soudcovskou unii mluvil o problematice vstupu do justice po novele zákona o soudcích. V této souvislosti zmínil i připravovaný seminář na půdě Justiční akademie. Mgr. Jan Mlynarčík představil legislativní témata, která v současnosti tíží Exekutorskou komoru. Českou advokátní komoru reprezentovala její místopředsedkyně JUDr. Monika Novotná, která zmínila zejména problematiku novely zákona o advokacii a advokátního tarifu. Notářskou komoru pak zastupoval její prezident Mgr. Radim Neubauer, který vedle legislativních témat přítomné zejména pozval na kulatý stůl, který se bude konat na půdě Notářské komory v dubnu tohoto roku. JUDr. Adam Borgula pak pozval na oslavy 30 let Unie státních zástupců a JUDr. Marie Brejchová, LL.M., z Unie podnikových právníků pozvala nejen přítomné členy memoranda na výroční konferenci, který se uskuteční rovněž v dubnu 2024.

Ústředním tématem aktuálního zasedání však byly otázky spojené s přípravou druhého obnoveného Sjezdu českých právníků. Jak úvodem poznamenal doktor Foukal, letos tomu je již 120 let, co byl v roce 1904 svolán první právnický sjezd, a je velmi rád, že k obnovení této tradice došlo (první obnovený Sjezd českých právníků se konal 5. 5. 2022 – bližší info ZDE) a že zástupci všech právnických profesí jsou poctěni, že mohou být u pokračování této bohulibé a užitečné akce.

Předseda NSS JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., který vede expertní skupinu druhého Sjezdu českých právníků, poté představil dosavadní postup prací jak po odborné, tak i organizační stránce a v následné debatě přiblížil přítomným i jednotlivé kroky, jež by sjezdu měly zaručit náležitou publicitu.

Současně nastínil možné směry uvažování o rozpracování tématu právnického sjezdu, kterým je digitalizace v právním prostředí, ať už jde o identitu, přesnost, bezpečnost, uchování tajemství nebo ochranu osobních údajů atd. Na problém bude třeba pohlédnout z hlediska institucí obecně, soudů a státních zastupitelství, veřejné správy, byznysu nebo soukromých právnických profesí, jakož i z hlediska mezinárodního, které přináší celou řadu regulací.

O tom, že expertní skupina pod jeho vedením skutečně nezahálí, svědčí i fakt, že další její zasedání se bude konat již za dva týdny, dne 1. března 2024, na půdě České advokátní komory.

Redakce Advokátního deníku bude o přípravách právnického sjezdu pravidelně informovat.

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP