ČAK zve na mezinárodní konferenci o trestním právu EU

Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Česká advokátní komora, Právnická fakulta Univerzity KarlovyUnie obhájců České republiky pořádají 26. září 2022 v pražském Karolinu mezinárodní vědeckou konferenci Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech.

 

Zmíněná konference, která se uskuteční při příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie, je tak příležitostí k bilancování toho, čeho bylo dosaženo, kam se bude (či by se mělo) trestní právo EU ubírat dále a s jakými potížemi se členské státy potýkají při aplikaci práva EU v oblasti trestního práva. Přestože by se snad na první pohled mohlo zdát, že trestní právo EU po mnoha letech dosáhlo všech svých vytýčených cílů, a nemá tedy kam dále směřovat, opak je pravdou. Právě v kontextu dnešního dění je nepochybné, že před trestním právem stojí mnohé nové výzvy, jimž bude možno účinně čelit pouze na bázi dalšího zkvalitňování a prohlubování vzájemné kooperace napříč státy EU.


Cílem této mezinárodní vědecké konference je výměna poznatků a zahraničních aplikačních zkušeností v oblasti stále se rozvíjejícího a na významu narůstajícího trestního práva Evropské unie.

Oblast bezpečnosti a práva EU prošla v posledním čtvrtstoletí progresivním vývojem reagujícím na stále častější výskyt nadnárodní a sofistikované trestné činnosti přinášející nové otázky, výzvy a problémy celoevropského rozměru. V důsledku postupné europeizace dnes trestní právo EU disponuje mnoha institucemi a nástroji, jež mají ve svém souhrnu zajistit účinné provádění politik EU prostřednictvím trestního práva. Jde například o Úřad evropského veřejného žalobce, který fakticky znamená vznik evropské prokuratury a napomáhá zejména při ochraně finančních zájmů EU účinnému vymáhání práva v evropském prostoru prostřednictvím přímých represivních pravomocí vůči jedincům. Kromě Úřadu evropského veřejného žalobce lze také zmínit roli Europolu, Eurojustu, instrumenty jako je evropský zatýkací příkaz, evropský vyšetřovací příkaz a další.

Mezinárodní vědecká konference bude rozdělena do několika tematických bloků, v nichž vystoupí nejen významní právní teoretici a zástupci evropské legislativy, ale především pak vrcholní čeští i zahraniční zástupci evropské aplikační praxe z řad soudců, obhájců i žalobců. Účast na konferenci přislíbili také vrcholní zástupci Úřadu evropského veřejného žalobce, Eurojustu, Rady evropských advokátních komor (CCBE) či soudci vrcholných soudních institucí vybraných evropských států.

Program konference bude zaměřen například na aktuální výzvy evropské legislativy v oblasti trestního práva, implementaci práva Evropské unie do českého trestního práva, dále na činnost Úřadu evropského veřejného žalobce či na evropské prvky v trestním právu pohledem soudní praxe. Stranou nebude ponechána ani otázka činnosti Soudního dvora Evropské unie právě v oblasti trestního práva. Ve druhé části konference vystoupí zástupci aplikační praxe z členských států Evropské unie, a to konkrétně z Francie, Německa, Polska, Rakouska, Španělska, Slovenska či Chorvatska.

Na konferenci je možné se přihlásit prostřednictvím registračního formuláře, a to do konce srpna, případně do vyčerpání celkové kapacity účastníků. Jednacím jazykem konference bude český, slovenský a anglický jazyk. Pořadatelé zajišťují tlumočení mezi českým a anglickým jazykem pro zahraniční hosty.


Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: AD 

 

Go to TOP