FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – leden 2024

Stejně jako v předchozím roce i letos Vám redakce Advokátního deníku bude pravidelně nabízet tradiční „rychlé zprávy“ z aktuálního jednání představenstva České advokátní komory. To poslední (a letos první) se konalo ve dnech 8. a 9. ledna 2024 a mezi jeho nejdůležitější body patřily například personální obměna představenstva Komory v souvislosti se jmenováním JUDr. Lucie Dolanské Bányaiové, Ph.D., soudkyní Ústavního soudu či problematika advokátních úschov. Podrobnosti ze zasedání budou jako vždy následně k dispozici v zápisu ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, stanoviscích nebo rozhovorech.

 

O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 24. schůzi v tomto volebním období 8.–9. ledna 2024?

 

Personální obměna představenstva ČAK a Výboru pro výchovu a vzdělávání

V souvislosti se svým jmenováním soudkyní Ústavního soudu požádala JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., k 19. 12. 2023 o pozastavení výkonu advokacie. Podle § 9a odst. 1 písm. c) zákona o advokacii zaniklo ke stejnému dni členství JUDr. Lucie Dolanská Bányaiové, Ph.D., v představenstvu České advokátní komory.

Postupem podle článku 10 organizačního řádu se 8. ledna 2024 znovu stal členem představenstva ČAK jeho dosavadní náhradník JUDr. Radim Miketa.

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., rezignovala též na funkci předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ČAK. Představenstvo ČAK do této funkce s účinností od 8. ledna 2024 jmenovalo JUDr. Radima Miketu.

 

K problematice advokátních úschov

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., informoval představenstvo o dopisech poškozených v kauze zpronevěry peněz složených do úschov JUDr. Hany Sukové, kteří více či méně konkrétní formou požadují od ČAK kompenzaci za jednání této advokátky.

Předseda Kontrolní rady JUDr. Jan Mikš informoval představenstvo ČAK, že Kontrolní rada v reakci na požadavek představenstva prověřuje průběh a způsob provedení kontrol u JUDr. Sukové s tím, že konečná zpráva v této věci bude předložena na únorové schůzi představenstva.

Předseda ČAK dále informoval o pokračujících pracích na 2. etapě zefektivňování provádění kontrol advokátních úschov, tedy zpřístupnění bankovních údajů o úschovních účtech napřímo Komoře.

 

Novela zákona o advokacii právě dnes na programu vlády ČR

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí, že návrh novely zákona o advokacii byl po projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády (LRV) zaslán vládě ČR, která tento návrh má na programu své dnešní (10. ledna 2024) schůze. Ke stanovisku předsedy LRV, s nímž je novela předkládána, nemělo představenstvo připomínky. O postoji vlády k novele zákona o advokacii budou aktuálně informovat Advokátní deník i sociální sítě ČAK.

 

Příprava 9. sněmu ČAK

Členové představenstva ČAK vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu výběrového řízení na zajištění online účasti advokátů na 9. sněmu ČAK.

 

Informace o dalším jednání k novelizaci advokátního tarifu

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., informoval o dalších jednáních se zástupci Ministerstva spravedlnosti a soudů k novelizaci advokátního tarifu. Představenstvo nesouhlasilo se znovuzavedením maximální hranice mimosmluvní odměny u advokátů ustanovených soudem, kterou ministerstvo před dvěma roky zrušilo vyhláškou č. 406/2021 Sb. Jiné zásadní připomínky nebyly vzneseny.

 

Krácení odměn advokátů ustanovených soudy pokračuje, odborné sekce připraví návrh stanoviska ČAK

Pokračuje neblahá praxe krácení odměn advokátů ustanovovaných soudy k poskytnutí právní pomoci. Advokáti se průběžně na vedení Komory obracejí s konkrétními příklady, ponejvíce s tím, že vyšší soudní úředníci škrtají odměny za –dle jejich názoru – neúčelné úkony právní služby, například porady s klientem nebo písemná podání.

Zaslané informace od advokátů již analyzuje Sekce ČAK pro právo trestní, protože se tento problém týká zejména advokátů ustanovených v trestním řízení, ale nejen jich. Představenstvo ČAK si ještě vyžádá stanoviska Sekce pro advokátní právo a Výboru pro advokátní etiku k povinnosti advokáta činit v rámci zastupování klienta veškeré úkony dle jeho pokynů, jakož i další, které advokát považuje za nezbytné k ochraně zájmů klienta.

Stanoviska a závěry analýzy bude představenstvo ČAK komunikovat s Ministerstvem spravedlnosti.

 

Finalizace nového webu ČAK

Předseda ČAK seznámil s aktuálním stavem dokončování nového webu ČAK. V současné době je připravena jeho obsahová náplň. Představenstvo uložilo Oddělení IT ČAK, aby nový web včetně zabezpečené zóny „Moje ČAK“, která umožní advokátům digitální přístup k některým základním funkcionalitám, byl spuštěn nejpozději k 1. květnu 2024.

 

Návrh etického kodexu zaměstnance ČAK

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí první návrh etického kodexu zaměstnance ČAK předložený Odborem vnější a vnitřní legislativy Komory, který navazuje na Compliance program ČAK. Etický kodex zaměstnance zakotvuje v písemné formě standardy, které Komora vyžaduje od svých zaměstnanců při výkonu práce jak ve vztahu k advokátům a advokátním koncipientům, tak i k veřejnosti, orgánům veřejné moci i smluvním partnerům. Představenstvo pověřilo Mgr. Hanu Gawlasovou zpracováním připomínek při zohlednění zkušeností Compliance programů v obchodních korporacích.

Finální znění navrhovaného etického kodexu bude následně předloženo k opětovné diskusi představenstvu, Kontrolní radě i Kárné komisi a Odvolací kárné komisi.

 

Prohlídky advokátních koncipientů při vstupech do soudních budov

Komora stále dostává informace o osobních prohlídkách advokátních koncipientů a jejich věcí při vstupech do soudních budov, obdobně jako tomu bylo v minulosti při vstupech advokátů. Komora je přesvědčena, že nic nebrání tomu, aby vůči advokátním koncipientům vcházejícím do soudních budov postupovaly soudy shodně jako vůči advokátům.

Člen představenstva Mgr. Lukáš Trojan předložil návrh dopisu předsedům soudů k přehodnocení výkladu § 7 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve shora uvedeném smyslu. Pro identifikaci advokátních koncipientů, resp. ověření platnosti jejich koncipientských průkazů, lze – stejně jako v případě advokátů – využít k tomu účelu vytvořené webové rozhraní, k němuž mají soudy i justiční stráž přístup. Představenstvo ČAK pověřilo předsedu a tajemníka rozesláním dopisů předsedům krajských a okresních soudů.

 

Krátce z dalšího programu představenstva ČAK

Jednání představenstva ČAK se tentokrát zúčastnil jako host představitel Regionálního střediska ČAK Západní Čechy Mgr. Jaroslav Liška, který informoval o aktivitách Komory v tomto regionu a zdůraznil nezastupitelnou roli osobního setkávání se advokátů na regionální úrovni, ať už společenské či odborné. Upozornil na pokračující trend úbytku advokátní práce a stárnutí advokátů v menších městech, což může postupně vést k horší dosažitelnosti advokátních služeb v některých místech regionu.

Představenstvo ještě např. jmenovalo JUDr. Annu Márovou, LL.M., předsedkyní Sekce ČAK pro ADR, poté, co na tuto funkci rezignovala dlouholetá předsedkyně JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., jíž představenstvo vyslovilo poděkování za dlouholetou práci pro ČAK.

 

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.

 

PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK
Foto: ČAK

 

 

Go to TOP