Vláda schválila návrh novely ZA posilující důvěrnost komunikace

Vláda České republiky dnes 10. ledna na svém pravidelném zasedání projednala a schválila návrh novely zákona o advokacii, který nyní zamíří do Poslanecké sněmovny.

Předkladatelem novely je Ministerstvo spravedlnosti, ale její obsah iniciovala a od samého počátku na něm aktivně pracovala Česká advokátní komora. Cílem bylo zapracovat do novely všechny potřebné technické aktualizace i zásadnější novinky tak, aby zákon o advokacii byl moderním právním předpisem a poskytoval pro výkon advokacie úplný a kvalitní zákonný základ.

Podle předkladatele novely, ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., je nejdůležitější novinkou předkládané právní normy posílení důvěrnosti vztahu advokáta a klienta. „V této otázce jsem konzervativní a zastávám názor, aby advokátní mlčenlivost byla zachována v maximálním možném rozsahu. V některých povoláních je mlčenlivost prostě základním předpokladem pro výkon vlastní činnosti. Pokud nebude dodržována, může se snadno stát, že daňový poradce nebude daňovým poradcem, advokát nebude advokátem,“ vysvětlil už před časem ministr Blažek.

Novela základního advokátního předpisu přináší především tyto změny:

  • zpřesnění stávající právní úpravy povinné mlčenlivosti advokáta a posílení ochrany důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem;
  • úprava možnosti účasti advokátů na jednání sněmu nejen osobně, ale i s využitím technických prostředků vzdáleného přístupu;
  • umožnění výkonu právní praxe advokátního koncipienta na zkrácený úvazek;
  • zpřesnění právní úpravy a rozšíření ochrany advokátů a jejich klientů před tzv. vinklařením (tj. nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb osobami, které k tomu nejsou ze zákona oprávněny, nebo tuto činnost provádějí nedovoleným způsobem);
  • úprava postupu advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta (tzv. eLegalizace).

„Advokátům jsme jako samosprávná Komora slíbili na přípravě potřebné novely pracovat už krátce po sněmu v roce 2021, v říjnu 2022 jsme její návrh postoupili Ministerstvu spravedlnosti, v červnu 2023 ho pak ministerstvo poslalo do připomínkového řízení. S dnešním výsledkem jednání vlády jsme tedy spokojeni. I když cesta k platné novele ještě ani zdaleka nekončí a teprve nyní dojde na závěrečné finále, a to k projednání v zákonodárném sboru,“ uvedl pro Advokátní deník předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

„Novela zákona o advokacii je pro advokátní stav skutečně velice důležitá, neboť řeší krom drobnějších spíše technických změn, právě ony tři zásadní otázky. Jednak zakotvení vyšší ochrany důvěrnosti vztahu klienta a advokáta tak, aby bylo postaveno najisto, že předmětem ochrany jsou všechny informace, které si mezi sebou klient s advokátem vymění v souvislosti s poskytováním právní služby. Jde o v zahraniční zcela běžnou úpravu – tzv. „attorney privilege“. Dále novela přinese možnost digitalizace některých agend České advokátní komory a zejména pak možnost konat online sněm a volbu do orgánů Komory. A třetí důležitou změnou bude odstranění jistých bariér výkonu právní praxe advokátních koncipientů pro osoby, které nemohou vykonávat tuto praxi v plném pracovním poměru, zejména z důvodu péče o rodinného příslušníka či z jiných závažných důvodů,“ upřesnil předseda Komory.

Místopředsedkyně ČAK JUDr. Monika Novotná pak pro Advokátní deník ještě doplnila, že si Komora cení spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti, které se na přípravě novely aktivně podílelo.

„Naším společným cílem bylo, aby výsledný zákonný předpis byl plně v souladu s aktuální rozhodovací praxí ESLP a SD EU. Pokud znění novely bude akceptovat i Poslanecká sněmovna a Senát a následně ji podepíše taktéž prezident republiky, dojde k tolik potřebnému posílení důvěrnosti vztahu mezi advokátem a jeho klientem, což Komora vnímá jako nutný předpoklad práva na spravedlivý proces. Budou také umožněny zkrácené pracovní úvazky pro koncipienty, které jsou velmi důležité pro novou, nastupující generaci budoucích advokátek a advokátů, a dojde snad i díky tomu ke zvýšení atraktivity naší profese. A konečně – příští sněm ČAK, který se uskuteční na podzim roku 2025, bude možné organizovat hybridní formou, po níž mnozí kolegové a kolegyně již několik let volají,“ shrnula místopředsedkyně ČAK.

Novela má nabýt účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení upravujících prohlášení o pravosti elektronického podpisu, která mají nabýt účinnosti 1. ledna 2025.

Postup novely zákona o advokacii zbývajícím legislativním procesem bude Advokátní deník nadále sledovat a informovat o něm.

Redakce AD

Foto ilustrační

Go to TOP