Ukrajinští advokáti mohou non-stop využívat elektronický soud

Role advokáta jako ochránce práv a zájmů klienta v dnešním světě vyžaduje rychlou a transparentní výměnu dat se soudním systémem. Významným přínosem v přístupu k soudnictví pro ukrajinské advokáty je možnost využití Elektronického soudu.

 

Elektronický soud je součástí subsystému Jednotného soudního informačního a telekomunikačního systému (dále jen JeSITS), k jehož funkčním povinnostem patří:

– vedení elektronické evidence, přesun elektronických dokumentů v rámci jednoho úřadu nebo mezi příslušnými úřady, evidence příchozích a odchozích dokumentů a etap jejich pohybu;

– centralizované bezpečné ukládání do jediné databáze soudních spisů, procesních a jiných dokumentů a náležité informace;

– výměna dokumentů a informací (zasílání a přijímání dokumentů a informací, práce s dokumenty) v elektronické podobě mezi soudy, jinými orgány a institucemi soudního systému a účastníky soudního řízení, jakož i pořádání videokonference v reálném čase;

– dálkový přístup uživatelů JeSITS k jakýmkoli informacím uloženým v něm v elektronické podobě podle diferencovaných přístupových práv;

– možnost automatizované interakce JeSITS s dalšími automatizovanými informačními, informačně-telekomunikačními systémy orgánů a institucemi soudního systému, orgánů činných v trestním řízení, Národní asociace advokátů Ukrajiny, Ministerstva spravedlnosti Ukrajiny a jemu podřízených orgánů a institucí, jiných orgánů a úřadů;

– možnost účastníka věci se zúčastnit soudního jednání v režimu videokonference atd.

 

Obecně se JeSITS skládá ze 3 subsystémů (modulů):

  • Elektronická identifikace
  • Elektronický soud
  • Subsystém pro videokonference

 

Subsystém „Elektronická identifikace“ je uživatelské jméno v subsystému JeSITS, pomocí kterého je osobě, již prošla identifikací, přiznán uživatelský status a přístup k informacím a službám JeSITS, jeho samostatným subsystémům (modulům), možnost výměny (předávání a přijímání) dokumentů mezi soudem a účastníky řízení. Elektronická identifikace je možná pomocí kvalifikovaného elektronického klíče (KEP) nebo prostředku umožňujícího jednoznačnou identifikaci osoby. U advokátů je to číslo a datum průkazu opravňujícího k výkonu činnosti a tato identifikace je pro advokáta povinná.

Uživatelé mají právo předkládat soudu v elektronické podobě procesní dokumenty a důkazy, provádět s pomocí JeSITS v elektronické podobě procesní úkony. Rovněž těmto osobám soud v elektronické podobě prostřednictvím Elektronického soudu doručuje procesní písemnosti.

Subsystém „Elektronický soud“ zajišťuje automatickou výměnu dokumentů a důkazů mezi soudem a účastníky řízení, získávání informací o stavu (sledování pohybu a stavu řízení se automaticky zobrazuje v Elektronické identifikaci) a výsledky posouzení takových dokumentů v elektronické podobě.

Je možné vydat elektronickou plnou moc, která pomocí Elektronického soudu opravňuje jiného uživatele k úkonům v zájmu zmocnitele. V tomto případě jsou informace automaticky odeslány na Elektronickou identifikaci zmocnitele a zmocněnce. Advokáti mají možnost vytvořit požadavek pro zaslání včasných a úplných informací o soudním řízení.

Subsystém „Videokonference“ je nedílnou součástí JeSITS a zajišťuje obrazový a zvukový záznam soudních jednání, vedení soudního jednání v režimu videokonference, předkládání procesních listin a důkazů účastníky soudního jednání. Možnost režimu videokonference dovoluje zúčastnit se soudního jednání mimo soudní síň prostřednictvím vlastních technických prostředků nebo v prostorách jiného soudu pomocí soudních technických prostředků.

Uvedené moduly JeSITS společně poskytují ukrajinským právníkům možnost neomezeného přístupu k soudnictví 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, aniž by byli vázáni na místo svého setrvání. Vzhledem ke komplexní digitalizaci moderního světa a k potřebě kvalifikované ochrany práv a zastupování oprávněných zájmů ukrajinských občanů v rámci stanného práva je elektronický soud účinným a efektivním nástrojem pro zástupce ukrajinské advokacie.

 

Olena Maksymenko, advokátka a zástupkyně Ukrajinské národní advokátní komory v ČR
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP