Projekt JA zlepšil vzdělávání a otestoval pozici soudního sociálního pracovníka

Právo na přístup k soudu je základním lidským právem, které je garantováno každému. Ze zkušeností z praxe i dostupných dat však vyplývá, že řada osob čelí specifickým překážkám, které jim uplatňování tohoto práva ztěžují. Projekt „Zlepšení přístupu zranitelných skupin osob ke spravedlnosti“, realizovaný Justiční akademií v letech 2020–2023 a financovaný prostřednictvím Norských fondů, se zaměřil na identifikování těch překážek, které existují přímo na straně soudů či souvisí s prací soudců.

 

Významnými součástmi projektu byly jednak vzdělávací a osvětové aktivity, jednak pilotní testování pozice soudního sociálního pracovníka, tedy specializovaného zaměstnance soudu, jehož úkolem je oboustranně usnadňovat interakci soudu s osobami, které jsou s ohledem na svůj zdravotní stav, sociální situaci či další objektivní faktory znevýhodněny.

Dne 14. listopadu 2023 se uskutečnila závěrečná konference projektu, kde byly představeny hlavní závěrečné výstupy. Pilotní testování prokázalo, že zřízení pozice soudního sociálního pracovníka na okresních soudech vede nejen ke zkvalitnění průběhu a výsledku soudních řízení, do nichž je zapojen, ale potenciálně i k nezanedbatelným finančním úsporám jak v rozpočtu resortu justice, tak v jiných kapitolách státního rozpočtu.

„Pilotní testování bylo úspěšné, protože jednoznačně ukázalo, že pozice soudního sociálního pracovníka má své opodstatnění. Zároveň v rámci projektu byly připraveny metodické materiály, které mohou být využity dalšími soudy, které o pozici projeví zájem. Pozitivní přínos tohoto projektu ocenila také Rada vlády pro osoby se zdravotním postižením,“ uvedl v této souvislosti náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák. „Zároveň projekt otevírá diskusi nad moderní podobou opatrovnické justice, která je schopná dostát požadavkům kladeným ze strany mezinárodního práva, a to i v kontextu takzvané „problem-solving“ justice“, dodal. Pojem problém-solving justice označuje moderní justiční trend zaměřený na řešení příčin, které vedou ke společensky závažným patologiím, typicky prostřednictvím zřizování specializovaných soudů, které disponují multidisciplinárními týmy (soudy pro domácí násilí, soudy pro pachatele užívající drogy, komunitní soudy).

„Projekt nám umožnil především věnovat se koncentrovaně a intenzivně otázkám opatrovnické justice, která byla dlouhou dobu agendou přehlíženou jak v rámci justice samotné, tak v rámci vzdělávání,“ doplnila Mgr. Jana Zapletalová Koláčková, vedoucí projektového týmu v rámci Justiční akademie. Díky podpoře Norských fondů tak vznikl tým lektorů pro opatrovnickou agendu, mohl být sestaven moderní plán vzdělávání pro opatrovnické soudce i vznikla cesta ke společnému mezioborovému lokálnímu vzdělávání odborníků, v jehož rámci byly pořádány regionální semináře na klíč.

 

Detaily projektu:

 

  • Projekt vedený Justiční akademií
  • Financován prostřednictvím Norských fondů
  • Trvání od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2023
  • Sedm aktivit:

1) Realizace prezenční výuky

2) Tvorba e-learningových studijních opor

3) Překlad a realizace e-learningových kurzů programu Rady Evropy HELP

4) Vytvoření 5 informačních videí pro osoby přicházející k soudnímu jednání

5) Zřízení Dětských fokusních skupin

6) Pilotní testování pracovníků na pozici forenzního sociálního pracovníka

7) Organizace zahraničních studijních cest

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP