Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě novelu zákona o advokacii

Ministerstvo spravedlnosti předložilo v pondělí 13. listopadu 2023 vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o advokacii obsahuje změny z několika klíčových oblastí.

 

„Česká advokátní komora oceňuje spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti při přípravě novely zákona o advokacii. Díky novele dojde k posílení důvěrnosti vztahu mezi advokátem a jeho klientem, bude možné organizovat příští sněm ČAK hybridní formou a umožní se zkrácené pracovní úvazky pro koncipienty. Přitom posílení ochrany důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem vnímá Komora jako nutný předpoklad práva klienta na spravedlivý proces. Tato novelizace je i v souladu s aktuální rozhodovací praxí ESLP a SD EU,“ zdůraznila JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně představenstva České advokátní komory.

 „Jsem velice potěšen tím, že předkládáme tuto novelu zákona o advokacii. Novelou plníme další bod z Programového prohlášení vlády, ve kterém se klade důraz na ochranu práva na spravedlivý proces, konkrétně na zajištění zákonného práva na mlčenlivost. A přesně toto novela zdůrazňuje,“ uvedl ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

„Předložení novely zákona o advokacii vládě je pro nás důležitým krokem. Na novele jsme v posledních měsících s kolegy intenzivně pracovali a jsem rád, že se nám podařilo návrh připravit společně se zástupci České advokátní komory. Dalším z hlavních přínosů této novely je posílení digitalizace, která nám umožní modernizovat a urychlit procesy spojené s výkonem advokacie. Návrh přináší změny, které mají potenciál výrazně pozitivně ovlivnit nejen práci advokátů, ale také jejich kvalitu života. Možnost vykonávat praxi advokátního koncipienta v rámci zkráceného úvazku bude zejména pro rodiče malých dětí dobrou možností, jak při péči pokračovat v praxi a zůstat na pracovním trhu. Slaďování rodinného a pracovního života bude v advokacii snazší,“ dodal náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D.

Novela zákona dále zpřesňuje právní úpravu a rozšiřuje ochranu před tzv. vinklařením, což zahrnuje nabízení, zprostředkování a poskytování právních služeb osobami, které k tomu nejsou ze zákona oprávněny nebo tuto činnost provádějí nedovoleným způsobem. Novela také upravuje postup advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta (eLegalizaci), včetně zajištění přístupu advokáta k některým nezbytným údajům klientů z vybraných informačních systémů veřejné správy v souladu s platnou právní úpravou týkající se ochrany soukromí a osobních údajů.

V neposlední řadě pak návrh zahrnuje nový způsob jednání a rozhodování sněmu České advokátní komory. Navrhuje se umožnění distanční účasti advokátů na sněmu, změna způsobu volby do volených orgánů a možnost přijímání usnesení sněmu mimo zasedání písemně nebo s využitím technických prostředků.

Novela má nabýt účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení o eLegalizaci, která nabývají účinnosti 1. ledna 2025.

 

Redakce AD, Ministerstvo spravedlnosti
Ilustrační foto: redakce AD

Go to TOP